facebook

Aktualności

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Aktualności 2017

13-04-2017

Podatek u źródła 2017 – dodatkowy ciężar dla przedsiębiorców?

... czytaj więcej

04-04-2017

Zakup biletu lotniczego bez podatku u źródła

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją przepisów ustaw o podatkach dochodowych, które znosiłyby obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze podatku u źródła w związku z nabywaniem biletów od zagranicznych przedsiębiors... czytaj więcej

04-04-2017

Niesprawiedliwej kary umownej również nie zaliczymy w koszty

Kara umowna nałożona w związku z nieprecyzyjnością postanowień umownych nie może zostać zaliczona do kosztów podatkowych, jeżeli jej podstawą jest wadliwe, w rozumieniu zawartej umowy, wykonanie usługi – stanowisko to zaprezentował Dyr... czytaj więcej

04-04-2017

Pracodawca nie odliczy VAT od posiłków udostępnianych pracownikom

Dobrowolne zapewnienie posiłków pracownikom ma na celu zaspokojenie ich prywatnych potrzeb, działanie to nie wiąże się zatem z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Pracodawcy nie będzie przysługiwać zatem prawo do odl... czytaj więcej

04-04-2017

Ośrodek Pomocy Społecznej to nie podatnik VAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizując swoje zadania w zakresie udostępniania mieszkań chronionych i pobierając z tego tytułu opłaty, nie działa jako podatnik VAT, nie musi zatem ewidencjonować uzyskiwanych wpłat na kasie fiskalnej ... czytaj więcej

04-04-2017

Wypłacone przez najemcę odstępne podlega opodatkowaniu

Wypłata środków pieniężnych wynajmującemu w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu stanowi zapłatę za podlegającą opodatkowaniu usługę – pogląd ten potwierdził NSA w marcowym wyroku. Sprawa dotyczyła podatnika VAT, kt... czytaj więcej

27-03-2017

Odwrotne obciążenie w branży budowlanej – objaśnienia Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministra Finansów pojawiły się długo oczekiwane wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania odwróconego obciążenia przy świadczeniu niektórych usług budowlanych przez podwykonawców. Mają one formę... czytaj więcej

27-03-2017

Podatnicy w obawie przed sankcjami podatkowymi coraz częściej dokonują kontroli

... czytaj więcej

13-03-2017

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ma wejść w życie od 1 lipca 2017 roku

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) uchwalona 1 grudnia 2016 roku wprowadza zmiany szczególnie istotne dla podmiotów działających w branżach finansowej i ubezpieczeniowej. Wprowadzone zmiany obejmują wy... czytaj więcej

06-03-2017

TSUE zdecyduje o opodatkowaniu zaliczek od usług turystycznych

W dniu 16 lutego Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego o obowiązek rozliczania przez biura podróży VAT od zaliczek otrzymywanych od klientów na poczet przy... czytaj więcej

06-03-2017

Niewielkie poddasze nie wyklucza opodatkowania

Pojęcie kondygnacji wykorzystane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych powinno być wykładane zgodnie z jego potocznym rozumieniem – stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 lutego. Sprawa dotyczyła poda... czytaj więcej

06-03-2017

Wyłącznie imienny bilet okresowy dowiedzie poniesionego kosztu pracownika

Gdyby Ustawodawca dopuszczał możliwość udokumentowania realnych wydatków na dojazd do pracy zwykłymi biletami lub innymi dokumentami, to wynikałoby to wprost z przepisu ustawy o PIT – pogląd taki wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicac... czytaj więcej

06-03-2017

Sprzedaż lokalu za cenę zakupu nie wygeneruje przychodu

Wprawdzie sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym go nabyto, wiąże się z powstaniem źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, jednakże gdy lokal został sprzedany za cenę jego nabycia, podatnik nie... czytaj więcej

06-03-2017

Urząd Skarbowy sporządzi twoje zeznanie podatkowe

Zakończono prace sejmowe nad ustawą nowelizującą ustawę o PIT. Nowe przepisy przewidują m. in. możliwość złożenia przez podatników wniosku do Urzędu Skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego. W myśl nowych regulacji, podatnicy, u... czytaj więcej

1-03-2017

Transakcja z pośrednikiem bez podatku u źródła

Przedsiębiorstwo nabywające bilety lotnicze od polskiej firmy, pośredniczącej w kontaktach z zagranicznym przewoźnikiem, nie powinno zostać obciążone obowiązkiem potrącenia podatku u źródła – takie stanowisko wyraził WSA w Rzeszowie w... czytaj więcej

22-02-2017

Odliczenia VAT od pojazdów firmowych – zmiana w linii orzeczniczej czy jednorazowa odwilż?

W zakresie pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, organy podatkowe dotychczas prezentowały pogląd, że jest ono możliwe jedynie w przypadku jeśli pojazd ten pozostawiany jest na parkingu fir... czytaj więcej

16-02-2017

TSUE zdecyduje o opodatkowaniu zaliczek od usług turystycznych

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego o obowiązek rozliczania przez biura podróży VAT od zaliczek otrzymywanych od klientów na poczet przyszłyc... czytaj więcej

06-02-2017

Od 1 stycznia więcej świadczeń z odwrotnym obciążeniem

Rok 2017 przyniósł nam znaczne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Wspomnienia wymaga w tym miejscu poszerzenie katalogu świadczeń objętych procedurą odwrotnego obciążenia m. in o dostawę procesorów oraz świadczenie usług bud... czytaj więcej

06-02-2017

Zmiana przeznaczenia części samochodowych może wiązać się z koniecznością korekty odliczonego VAT

Użycie części samochodowych, pierwotnie nabytych w celu dalszej odsprzedaży, do naprawy pojazdów wykorzystywanych przez Podatnika w działalności mieszanej, wiąże się z obowiązkiem korekty odliczonego VAT – pogląd ten wyraził Dyrektor I... czytaj więcej

06-02-2017

Zestaw prezentów korzystny podatkowo

Nieodpłatne przekazanie gadżetów o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 zł nie będzie podlegało VAT, nawet gdy klient Podatnika jednorazowo otrzyma ich większą ilość – taki pogląd zaaprobował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicac... czytaj więcej

06-02-2017

Żona przedsiębiorcy nie staje się stroną postępowania

Adresatem decyzji określającej stratę podatkową powinien być wyłącznie przedsiębiorca, nawet jeżeli rozliczył podatek wraz z małżonkiem – pogląd ten potwierdził NSA w wyroku z dnia 11 stycznia. Sprawa dotyczyła Podatnika prowadzące... czytaj więcej

06-02-2017

Nieprecyzyjny ustawodawca nie otrzyma podatku

Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji braku dokładnego określenia podstawy opodatkowania w ustawie podatkowej – stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 10 stycznia. Sprawa dotyczyła Podatnika prowadzącego pun... czytaj więcej

09-01-2017

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu ustalania statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania statusu przedsiębiorców na potrzeby stosowania przepisów odnoszących się do czasowych zwolnień z obowiązków w ramach JPK. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie ... czytaj więcej

02-01-2017

Odsunięcie w czasie obowiązku przekazywania raportów JPK

7 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. Zgodnie z jego postanowieniami, podatnicy mają szansę na indywidualne odsunięcie w czasie obowiązku comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w fo... czytaj więcej

02-01-2017

Za wirtualną walutę faktura lub rachunek

Wydatki związane z nabyciem wirtualnej waluty dla prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wpisane do książki przychodów i rozchodów wyłącznie pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby... czytaj więcej

02-01-2017

Darowizna w gotówce zawsze z podatkiem

Osoba, która otrzymała darowiznę pieniężną w gotówce, a następnie wpłaciła ją na swoje konto bankowe, nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicac... czytaj więcej

02-01-2017

Podatku z faktur od prezesa zarządu nie można odliczyć

Spółka nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez prezesa zarządu za usługi, które pokrywają się z zakresem jej obowiązków jako członka zarządu – stanowisko to potwierdził NSA  w wyroku z dnia 14 grudnia 2016. Sprawa... czytaj więcej

02-01-2017

Przepisy ustawy o rachunkowości nie wpływają na moment poniesienia kosztu w CIT

Art. 15 ust. 4e ustawy o CIT nie odnosi się wprost do ustawy o rachunkowości. Przepisy prawa bilansowego nie mogą zatem wpływać na wykładnię wskazanego przepisu – stanowisko to wyraził NSA w wyroku z dnia 6 grudnia 2016r. Sprawa dotyczy... czytaj więcej

23-12-2016

Życzenia

... czytaj więcej

19-12-2016

Możliwość odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania raportów JPK

Dzięki rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. podatnicy mają szansę na indywidualne odsunięcie w czasie obowiązku comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie JPK. Przedmiotowe rozporządzenie jest odpo... czytaj więcej

12-12-2016

Surową odpowiedzialność poniosą nie tylko przestępcy

... czytaj więcej

07-12-2016

Zakończono prace nad ustawą o KAS

W listopadzie obie Izby Parlamentu zakończyły pracę nad ustawą tworzącą Krajową Administrację Skarbową. Krajowa Administracja Skarbowa powstać ma poprzez połączenie dotychczas działających odrębnie struktur Służby Celnej, administ... czytaj więcej

07-12-2016

Używany samochód, wykorzystywany w działalności, można sprzedać w systemie marży

Podatnik, który nabył używany pojazd w celu jego dalszej odsprzedaży, może zbyć go w systemie VAT-marży. Nie ma znaczenia fakt kilkuletniego wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Ska... czytaj więcej

07-12-2016

Agent celny nie odliczy zapłaconego za klienta podatku

Zgodnie z nowymi przepisami, agenci celni odpowiedzialni są za uiszczenie daniny z tytułu importu towaru przez swoich klientów. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nie będą oni jednak mogli odliczyć uiszczonego podatk... czytaj więcej

07-12-2016

Wierzytelność z darowanego weksla nie generuje przychodu podatkowego

Darowany weksel, jako podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie będzie wiązał się z powstaniem przychodu podatkowego – wskazany pogląd potwierdził NSA w wyroku z dnia 3.11.2016r. Sprawa dotyczyła podatnika, który w... czytaj więcej

07-12-2016

Jedno świadczenie podlegające VAT uprawnia do odliczeń

Sprawa dotyczyła irlandzkiej spółki, posiadającej oddział w Polsce. Do roku 2009 ponosiła one wydatki w Polsce, realizując jednocześnie usługi księgowe na rzecz klientów zagranicznych (Spółka posługiwała się wówczas irlandzkim numere... czytaj więcej

21.11.2016

Akademia Podatkowa TBSP UJ i MISP

Serdecznie zapraszamy na Akademię Podatkową! Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ razem we współpracy z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych, serdecznie zapraszają na Akademię Podatkową. Cykl spotkań odbywać się będzie w nowy... czytaj więcej

08.11.2016

10 największych mitów centralizacji VAT

  Tak zwana specustawa o centralizacji nakłada na organy samorządu szereg obowiązków związanych z nowym sposobem rozliczeń podatku od towarów i usług.2 Lektura ustawy rodzi jednak liczne trudności interpretacyjne. Aby nie narazi... czytaj więcej

08.11.2016

VAT w turystyce

  Niniejszy raport ma na celu przybliżenie przedstawicielom branży turystycznej specyfiki systemu podatku do towarów i usług. Zrozumienie aktualnych mechanizmów opodatkowania wartości dodanej pozwoli organizatorom turystycznym na mi... czytaj więcej

03-11-2016

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego w 2016 r. a zwolnienie w 2017 r.

W październiku tego roku Resort finansów przekazał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT, w ramach którego przewidziano zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się ... czytaj więcej

03-11-2016

Budowla wewnątrz budynku również podlega opodatkowaniu

W przypadku, gdy w hali fabrycznej zamontowano linię produkcyjną, będącą budowlą, podatnik zobowiązany jest uiszczać dwa podatki od nieruchomości – stanowisko to przyjął NSA w wyroku z dnia 7 października 2016r. Sprawa dotyczyła pod... czytaj więcej

03-11-2016

Fiskus nie może wydłużać okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Dwuletni okres, w czasie którego podatnik może przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe, nie wydłuża pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – takie stanowisko zajął NSA w wyro... czytaj więcej

03-11-2016

Opieszałość sądu może wiązać się z dodatkowym obciążeniem fiskalnym dla podatnika

Opóźnienie sądu w wydaniu postanowienia o przysądzeniu własności nie stanowi argumentu przemawiającego za brakiem opodatkowania PCC sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji egzekucyjnej – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej ... czytaj więcej

03-11-2016

Zlecenie obsługi najmu profesjonalnej firmie nie wpływa na prawo do ryczałtu.

Podatnik czerpiący zyski z najmu prywatnego, którego obsługa zostanie zlecona profesjonalnej firmie, nie traci prawa do ryczałtowego opodatkowania – takie stanowisko zaaprobował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 7 pa... czytaj więcej

02-11-2016

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego w 2016 r. a zwolnienie w 2017 r.

Resort finansów w przyjętym przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy o VAT zwiększył limit zwolnienia podmiotowego. Niewątpliwie jest to jedna z lepszych wiadomości, jakie niesie dla podatników tzw. pakiet uszczelniający VAT. Zgodnie z obec... czytaj więcej

02-11-2016

Zmiany, do których należy się przygotować

... czytaj więcej

02-11-2016

Samozatrudnieni stratni na minimalnej stawce godzinowej

... czytaj więcej

27-10-2016

Samochody wciąż bez odliczenia całego podatku VAT

... czytaj więcej

27-10-2016

Planowane zmiany w podatkach

... czytaj więcej

27-10-2016

Jakie nowości w VAT szykuje dla podatników resort finansów?

... czytaj więcej

27-10-2016

Klauzula nadużycia prawa w ustawie o VAT

... czytaj więcej

10.10.2016

Kongres Turystyki Polskiej

Wszyscy, dla których ważny jest rozwój gospodarki turystycznej w Polsce i jej regionach, pojawią się w październiku w Świdnicy. Warto do nich dołączyć. Eksperci przygotowujący tematykę merytoryczną Kongresu Turystyki Polskiej zapropon... czytaj więcej

10-10-2016

Projekt tzw. dużej nowelizacji VAT już dostępny

We wrześniu tego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt aktu prawnego zasadniczo zmieniającego regulacje ustawy o podatku od towarów i usług. Planowane zmiany mogą wiązać się z wystąpieniem utrudnień w rozliczen... czytaj więcej

10-10-2016

Urząd Skarbowy nie przesądzi, kiedy powstało zobowiązanie podatkowe

O chwili powstania zobowiązania podatkowego nie decyduje moment wskazany w decyzji wymiarowej. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z wrześniowych wyroków. Sprawa dotyczyła upadłej Spółki, objętej postepowaniem ukł... czytaj więcej

10-10-2016

Wyrok skazujący za przestępstwa skarbowe może uniemożliwić przyjęcie dobrej wiary podatnika

Nieprawomocny wyrok sądu okręgowego, skazujący podatnika za przestępstwo skarbowe, nie może stanowić dowodu potwierdzającego zachowanie należytej staranności w sprawie rozliczeń VAT, będącej przedmiotem innego postepowania sądowo-adminis... czytaj więcej

10-10-2016

Udział w PGK nie wpływa na brak zwolnienia podatnika z obowiązków JPK

Udział podatnika w Podatkowej Grupie Kapitałowej nie wpływa na jego status przedsiębiorcy w kontekście czasowego zwolnienia z obowiązków przekazywania plików w formiacie JPK. Takie wnioski wynikają z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w ... czytaj więcej

10-10-2016

Budowa szpitala nie zawsze traktowana jako usługa kompleksowa

Instalacja gazów medycznych, montowana przez przedsiębiorcę budującego szpital, traktowana być powinna jako świadczenie odrębne od całości inwestycji, podlegające opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Stanowisko takie zajął Dyrekt... czytaj więcej

29-09-2016

Kolejne zmiany w VAT – uszczelnianie systemu podatkowego i nowe obciążenia dla przedsiębiorców

... czytaj więcej

15-09-2016

Podatek od sprzedaży detalicznej wchodzi w życie

Od 1 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzająca do polskiego systemu podatkowego nowy rodzaj daniny - zwany potocznie podatkiem handlowym, sklepowym czy też podatkiem od supermarketów. Z założeni... czytaj więcej

15-09-2016

Ten sam sędzia może orzekać w odrębnych sprawach dotyczących dwóch podatków w jednej firmie

Orzekanie w przedmiocie zobowiązań w podatku dochodowym nie wyłącza sędziego od rozpatrzenia sprawy dotyczącej zobowiązań w podatku od towarów i usług w tym samym podmiocie. Tego rodzaju wątpliwości rozstrzygnął Naczelny Sąd Administra... czytaj więcej

15-09-2016

Prezes spółki odpowie za nieprawidłowo rozliczony podatek nawet kiedy nie pełni już swej funkcji

Prezes spółki może odpowiadać za jej zaległości podatkowe nawet, jeżeli nie pełni on już swej funkcji w spółce. Taki wniosek wynika z sierpniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczyła decyzji wymierzającej zaleg... czytaj więcej

15-09-2016

Opodatkowanie przychodu ze stosunku pracy według skali nie wyklucza podatku liniowego

Dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym bez znaczenia pozostaje fakt uzyskiwania przychodów również ze stosunku pracy, które to opodatkowane są według skali podatkowej. Takie wnioski wynikają z interpreta... czytaj więcej

15-09-2016

Niewykorzystany abonament również można zaliczyć w koszty

Niewykorzystany przez podatnika abonament na organizowanie imprez integracyjnych stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów i jako taki obniży przychód. Do takich wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej w sierpniu inter... czytaj więcej

08-09-2016

Co nas czeka po wakacjach? Planowane zmiany w podatkach

Powoli okres letni zbliża się już ku końcowi. Prawdopodobnie część powracających z wakacji przedsiębiorców jeszcze nie zdaje sobie sprawy w jakiej rzeczywistości prawnopodatkowej przyszło im funkcjonować i jakie zmiany przygotował dla n... czytaj więcej

22-08-2016

Zasady odliczania VAT od pojazdów utrzymane do końca 2019 r.?

Jak wynika z udostępnionych w ostatnim czasie przez Ministerstwo Finansów danych, resort zwrócił się w lutym 2016 r. do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie terminu, w którym mogą być stosowane obowiązujące obecnie zasady odlicza... czytaj więcej

16-08-2016

Wszedł w życie pakiet paliwowy w VAT

W dniu 1 sierpnia 2016 r. (mocą ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) do ustawy o VAT wprowadzone zostały nowe mechanizmy podatkowe dotyczące paliw. Ustawa wprowadza nowe zasady roz... czytaj więcej

16-08-2016

 Aby dokonać darowizny, należy mieć na to środki

Powołanie się w toku czynności prowadzonych przed organem podatkowym na darowiznę wiąże się z tym, że organ może zbadać możliwości finansowe darczyńcy. Takie wnioski sformułował NSA w wydanym w lipcu wyroku. W analizowanej sprawie, ... czytaj więcej

16-08-2016

4-letni termin zwrotu VAT nie oznacza rażącego zaniedbania organu

Przedłużanie przez organ podatkowy terminu zwrotu VAT do momentu, gdy łączny termin zwrotu przekracza 4 lata nie oznacza, iż organ dopuścił się rażącego zaniedbania. Takie wnioski wynikają z lipcowego wyroku WSA w Szczecinie. Sprawa dot... czytaj więcej

16-08-2016

Przy uldze mieszkaniowej najpierw zbycia, a potem nabycia

Nabycie nowej nieruchomości przed zbyciem starej nie pozwoli na skorzystanie ze zwolnienia w PIT dla wydatków na cele mieszkaniowe. Takie wnioski płyną z lipcowej interpretacji dyrektora katowickiej Izby Skarbowej. W analizowanym stanie faktyc... czytaj więcej

12-08-2016

Przedsiębiorca zaliczy w koszty wydatek na podyplomowe studia MBA

Poniesione przez przedsiębiorcę wydatki na ukończenie studiów z zakresu zarządzania - Exclusive MBA (Master of Business Administration) – mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Do takich wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Warsz... czytaj więcej

12-08-2016

MISP uczestnikiem akcji Start Biznes!

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Małopolski Instytut Studiów Podatkowych został uczestnikiem organizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych akcji "Start Biznes" Akcja ma na celu wsparcie dla przedsiębiorców stawiających... czytaj więcej

03-08-2016

Metoda kasowa a zaliczki od przedsiębiorców

W myśl art. 14 ust. 1j ustawy o PIT, w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z prze... czytaj więcej

28-07-2016

MISP w prasie branżowej!

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami MISP opublikowanymi w ostatnim czasie w prasie branżowej - periodyku "Wiadomości turystyczne" ! Linki do pobrania artykułów pod tytułami Branża turystyczna boleśnie odczuje „uszczelnianie VAT... czytaj więcej

28-07-2016

Wydatki na posiedzenia zarządu i rady nadzorczej a koszty uzyskania przychodów

Spółki kapitałowe prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna – stanowią obecnie najpopularniejszą formę prowadzenia średniego i dużego biznesu w Polsce. Jako osoby prawne, spółki te działają ... czytaj więcej

25-07-2016

Światowe Dni Młodzieży – utrudnienia w pracy MISP

Szanowni Państwo, W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i utrudnieniami w ruch z nimi związanymi informujemy, że w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia nasze biuro w Krakowie będzie nieczynne. Tym samym w tych dniach nie... czytaj więcej

21-07-2016

Pakiet paliwowy od 1 sierpnia 2016r.

16 lipca 2016 roku Prezydent RP podpisał uchwaloną 7 lipca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 sierpnia 2016, z wyjątkiem zmian w zakresie art. 30a ust. 2b u... czytaj więcej

19-07-2016

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 września 2016r.

8 lipca 2016 roku przekazano Prezydentowi RP do podpisu uchwaloną 6 lipca ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowymi regulacjami, przepisy dotyczące nowego podatku mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 roku. Zgodnie z ... czytaj więcej

07-06-2016

Transakcje z czeskimi kontrahentami pod lupą fiskusa

W opublikowanym w ostatnich dniach na stronie internetowej Ministerstwa Finansów komunikacie możemy przeczytać, iż zarówno polskie, jak i czeskie organy będą w najbliższym czasie zwracać szczególną uwagę na status podatkowy podmiotów dok... czytaj więcej

07-06-2016

Główny inwestor może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacane na rzecz podwykonawców głównego wykonawcy

Kwota wypłacana przez głównego inwestora na rzecz podwykonawców (w sytuacji, gdy główny wykonawca kwot tych wypłacić nie jest w stanie) może stanowić koszt uzyskania przychodów głównego inwestora. Takie stanowisko potwierdził wyrok NSA.... czytaj więcej

07-06-2016

 Dokonanie potrącenia wyklucza zwrot VAT w przyspieszonym trybie

Kompensata wzajemnych roszczeń w ramach potrącenia, pomimo tego, iż jest w pełni akceptowalną formą płatności stosowaną w obrocie gospodarczym, nie pozwoli na przyspieszony zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT nad podatkiem VAT należnym ... czytaj więcej

07-06-2016

Remont lokalu wynajmowanego od Towarzystwa Budownictwa Społecznego to nie cel mieszkaniowy

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na remont innego lokalu, wynajmowanego od TBS nie stanowi przeznaczenia kwoty na własny cel mieszkaniowy i nie uprawnia do zastosowania ulgi podatkowej. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby ... czytaj więcej

07-06-2016

Dokonanie spłaty kredytu przez współkredytobiorcę nie stanowi darowizny

W przypadku, gdy podatnik zaciągnął wspólnie z inną osobą kredyt, a osoba ta dokonuje następnie samodzielnie spłaty tego kredytu, to osoba niespłacająca kredytu nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego. Takie stanowisko potwierdzi... czytaj więcej

17-05-2016

Klauzula obejścia prawa uchwalona – niebezpieczna broń w rękach Ministerstwa Finansów!

13 maja uchwalono nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadza do polskiego prawa klauzulę mającą przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Zadaniem klauzuli jest uniemożliwianie dokonywania czynności sztucznych, bez uzasadnienia gospod... czytaj więcej

16-05-2016

Rodzinny biznes pod okiem urzędnika skarbowego

Rodzinny biznes pod okiem urzędnika skarbowego Prowadzenie rodzinnego biznesu to wciąż bardzo popularna w Polsce forma aktywności gospodarczej, która niesie z sobą wiele korzyści jak choćby zaufany krąg współpracowników. Niesie z sobą j... czytaj więcej

11-04-2016

Zmiana zasad opodatkowania kredytów i pożyczek odnawialnych podatkiem PCC

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie grupa zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jedną z wprowadzonych do ustawy nowinek jest odmienny sposób opodatkowania podatkiem pożyczek i kredytów odnawialnych (w tym kredytów r... czytaj więcej

11-04-2016

Opłaty za parking i autostradę nie zawsze w całości kosztem podatkowym

   Naczelny Sąd Administracyjny w marcowym wyroku orzekł, iż wydatki ponoszone przez pracowników spółki (odbywających podróże służbowe wynajmowanymi pojazdami) na przejazd autostradami oraz postój na parkingu stanowią koszt uzyskania p... czytaj więcej

11-04-2016

Wysyłanie pracowników do czasowej pracy za granicą nie upoważnia do zastosowania dla nich wyższych kosztów uzyskania przychodów

   3 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II FSK 30/14 wydał niekorzystne dla oddelegowanych pracowników orzeczenie w przedmiocie kosztów uzyskania przychodów. Analizowana sprawa dotyczyła wniosku o wydanie interpretacji indyw... czytaj więcej

11-04-2016

Koszty przesyłki ponoszone przez sprzedającego nie wchodzą do podstawy opodatkowania VAT dostawy towarów oraz limitu zwolnienia podmiotowego

   W marcowej interpretacji indywidualnej katowicka izba skarbowa stwierdziła, iż ponoszone w imieniu kupującego przez sprzedawcę koszty wysyłki dostarczanych nie wchodzą do podstawy opodatkowania dostawy podatkiem od towarów i usług.   ... czytaj więcej

11-04-2016

Premia z zysku dla pracownika kosztem uzyskania przychodów w momencie jej wypłaty

   W wydanej w marcu 2016 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym wypłacana na rzecz pracowników premia z zysku uzyskanego przez spółkę stanowi koszt podatkowy, a... czytaj więcej

31-03-2016

MISP na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Zakresu Prawa Turystycznego!

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Zakresu Prawa Turystycznego. Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Małopolski Instytut Studiów Podatkowych objął Konferencję swym patronatem, a e... czytaj więcej

14-03-2016

Wzmożone prace nad klauzulą o unikaniu podwójnego opodatkowania

Od grudnia 2015 roku prace nad projektem przebiegają w stosunkowo wolnym tempie. Zgodnie jednak z deklaracjami wyrażanymi przez Ministerstwo Finansów, klauzula o unikaniu podwójnego opodatkowania powinna wejść w życie jak najszybciej – jej w... czytaj więcej

10-03-2016

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami administracji podatkowej.

W opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów komunikacie resort informuje o stopniu zaawansowania prac nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Podatkowej. Jednym z podstawowych założeń nowej regulacji jest rezygnacja z dwuinstancyjnego... czytaj więcej

09-03-2016

Ministerstwo Finansów podsumowuje pierwsze 100 dni prac Rady Ministrów

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiło się podsumowanie pierwszych stu dni rządów gabinetu premier Beaty Szydło. Ministerialny komunikat wymienia zrealizowane do tej pory m.in. wprowadzenie podatku bankowego, utworzenie projekt... czytaj więcej

08-03-2016

Prezydent podpisał ustawę dot. programu „Rodzina 500+”

   W lutym 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą program „Rodzina 500+”, przewidujący pomoc finansową dla drugie i kolejne dziecko.    Ustawa określa warunki nabywania prawa do świad... czytaj więcej

08-03-2016

Odziedziczony dług nie uprawnia do zwolnienia przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

   Spłata długu związanego z odziedziczoną nieruchomością nie stanowi, w przypadku jej zbycia, wydatku związanego z własnymi potrzebami mieszkalnymi i jako taka nie daje prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu na podstawi... czytaj więcej

08-03-2016

Zniżka na przejazd koleją nie stanowi przychodu pracownika

   Zapewnienie przez pracodawcę zniżek i ulg na przejazdy kolejowe pracowników nie będzie stanowić dla korzystających z nich pracowników przychodu. Stanie się tak jednak tylko, gdy organy podatkowe nie wykażą, iż ulgi i zniżki są wykor... czytaj więcej

08-03-2016

Zmiana stanowiska fiskusa w kwestii opodatkowania sprzedaży poleasingowych pojazdów

   W lutym 2016 r. Minister Finansów dokonał zmiany wcześniejszego stanowiska interpretacyjnego organów podatkowych w zakresie zasad ustalenia okresu, po jakim można dokonać sprzedaży wykupionego z leasingu pojazdu samochodowego.    Zmien... czytaj więcej

08-03-2016

 Zbycie części prawa własności odziedziczonego składnika majątku powoduje powstanie przychodu podatkowego

   W wydanej 22 lutego 2016 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie poddał analizie zasady opodatkowania przychodu powstałego z tytułu sprzedaży składników majątku, nabytych wcześniej w drodze spadkobrania.    ... czytaj więcej

03-03-2016

Podsumowanie Akademii Podatkowej.

W styczniu dobiegła końca AKADEMIA PODATKOWA organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ przy współudziale merytorycznym specjalistów z Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Uczestniczy ... czytaj więcej

17-02-2016

MF zachęca do dobrowolnego przyznawanie się do błędów podatkowych – w zamian częściowa abolicja od odsetek

MF zachęca do dobrowolnego przyznawanie się do błędów podatkowych – w zamian częściowa abolicja od odsetek W komunikacie prasowym wystosowanym 19 grudnia 2015 roku MF poinformowało, że II kwartał 2016 r. obfitować będzie w kontrole p... czytaj więcej

02-03-2016

Nowe nabory na wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców z Małopolski!

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji dla swego przedsiębiorstwa? W ciągu ostatnich dni pojawiło się klika ciekawych naborów dotyczących dotacji wspierających innowacyjne przedsiębiorstwa z terenu Małopolski. Do najciekawszych z ogłosz... czytaj więcej

11-02-2016

Cykl Konferencji Instytutu Studiów Podatkowych

Miejsce: 23 luty Kraków Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno-podatkową w biznesie w 2016r. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tej wyjatkowej konferencji organizowanej przez I... czytaj więcej

11-02-2016

MF zapowiada kontrole w podmiotach powiązanych!

W komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie Ministerstwo Finansów poinformowało o zamiarze skupienia się na badaniu w 2016 r. problematyki cen transferowych. Z zapowiedzi wynika, że w II kwartał roku 2016 obfitować będzie w kontrole pod... czytaj więcej

11-02-2016

Sposoby prowadzenia działalności przez cudzoziemców spoza UE

Jednym z założeń zwiększającej się - zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i poza jej strukturami – swobody przepływu osób i kapitałów jest umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej również przez osoby, które to nie legit... czytaj więcej

08-02-2016

Wczoraj wszedł w życie podatek bankowy – pierwsze ryzyka dla przedsiębiorców

W dniu 1 lutego 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadzająca tzw. podatek bankowy. Literalna treść ustawy prowadzi do wniosku, że wbrew zamierzeniom podatek z niej wynikający mogą zapłaci... czytaj więcej

31-01-2016

Trwają prace nad projektem ustawy od sprzedaży detalicznej – podatek od hipermarketów tuż tuż?

   Resort finansów przedstawił wstępne założenia projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zwanego podocznie podatkiem od hipermarketów. Założenie ustawy i podstawowych zasad opodatkowania wciąż jednak podlegają ewolucji.  ... czytaj więcej

31-01-2016

Zakup programu komputerowego z zagranicy bez podatku u źródła

   W serii wydanych w styczniu wyroków Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w przypadku zakupu programów komputerowych od przedsiębiorstw z siedzibami w krajach takich jak Irlandia, USA, Wielka Brytania czy Niemcy nie powstaje obowią... czytaj więcej

31-01-2016

Koszty zastępstwa procesowego w przegranym sporze pracowniczym nie pomniejszą przychodu

   Koszty zastępstwa procesowego w trakcie przegranego sporu sądowego z pracownikiem nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym w styczniu wyroku (sygn. sprawy II FSK 2... czytaj więcej

31-01-2016

Minister Finansów koryguje niekorzystne dla podatników interpretacje dotyczące nieodpłatnych świadczeń pracowniczych

   Nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników od zawsze budziły poważne wątpliwości interpretacyjne zarówno dla samych podatników, jak i organów podatkowych. Za datę graniczną w batalii podatników z organami uznać można ... czytaj więcej

31-01-2016

Wynajem samodzielnego garażu z najwyższą stawką VAT

   W wydanej 5 stycznia 2016 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż w przypadku zawarcia odrębnych umów najmu garażu, niezwiązanych z mieszkaniami (np. poprzez wpis w jednej księdze wieczystej), us... czytaj więcej

27-01-2016

Zmiany w podatkach 2016 – podatek od towarów i usług

Przełom roku 2015 i 2016 stanowił okres bardzo burzliwy dla polskiego systemu prawnego. Nowelizacje nie ominęły także przepisów prawa podatkowego. Warto więc w tym miejscu dokonać krótkiego podsumowania najważniejszych zmian, jakie wraz z n... czytaj więcej

26-01-2016

Zmiany w podatkach 2016 – podatek dochodowy od osób prawnych

Przełom roku 2015 i 2016 stanowił okres bardzo burzliwy dla polskiego systemu prawnego. Nowelizacje nie ominęły także przepisów prawa podatkowego. Warto więc w tym miejscu dokonać krótkiego podsumowania najważniejszych zmian, jakie wraz z n... czytaj więcej

25-01-2016

Zmiany w podatkach 2016 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przełom roku 2015 i 2016 stanowił okres bardzo burzliwy dla polskiego systemu prawnego. Nowelizacje nie ominęły także przepisów prawa podatkowego. Warto więc w tym miejscu dokonać krótkiego podsumowania najważniejszych zmian, jakie wraz z n... czytaj więcej

21-01-2016

Zmiany w podatkach 2016 – Ordynacja podatkowa

Przełom roku 2015 i 2016 stanowił okres bardzo burzliwy dla polskiego systemu prawnego. Nowelizacje nie ominęły także przepisów prawa podatkowego. Warto więc w tym miejscu dokonać krótkiego podsumowania najważniejszych zmian, jakie wraz z n... czytaj więcej

13-01-2016

Coraz mniej czasu na odzyskanie podatku od dochodu ze źródeł nieujawnionych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znosząca niekonstytucyjny przepis wyrażony w art. 20 ust. 3, który określał sposób ustalania wysokości przychodów podatnikó... czytaj więcej

08-01-2016

Pamiętaj o styczniowych terminach podatkowych!

Styczeń to najgorętszy okres każdego roku podatkowego. W trakcie tego miesiąca upływa wiele istotnych terminów podatkowych. Poniższa lista terminów pozwoli Ci na uniknięcie wszelkich niedopatrzeń i pomyłek! 15 stycznia 2016 r.  zł... czytaj więcej

7-01-2016

Prezydent podpisał zmiany dotyczące opodatkowania odpraw managerów spółek Skarbu Państwa

   Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisu wprowadzonego do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.    Zgodnie z treścią ustawy z dnia 25 listopada 201... czytaj więcej

7-01-2016

Koszty wytworzenia praw autorskich mogą zostać potrącone w momencie wniesienia tych praw w drodze aportu

   W wydanym w grudniu 2015 r. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż podatnik ma prawo do uwzględnienia wydatków poniesionych na wytworzenie we własnym zakresie praw autorskich przy ustalaniu przychodu z tytułu objęcia udziałów lu... czytaj więcej

7-01-2016

Zagraniczne przepisy pojawiające się w stanie faktycznym nie mogą stanowić podstawy do odmowy wydania interpretacji

   Przytoczenie przepisów prawa obcego w stanie faktycznym zawartym w składanym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie może stanowić podstawy do odmowy jej wydania przez organ. Do takich wniosków doszedł WSA w Warszawie w wyroku z ... czytaj więcej

7-01-2016

Od premii za sukces prawnika można odliczyć VAT

   Po korzystnym dla podatnika wyroku WSA w Łodzi Dyrektor tamtejszej Izby Skarbowej ostatecznie potwierdził stanowisko, zgodnie z którym podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wypłacaną na rzecz prawnika premią... czytaj więcej

7-01-2016

Sfinansowane przez pracodawcę zajęcia antystresowe nie stanowią przychodu pracownika

   W wydanej w dniu 10 grudnia 2015 r. interpretacji indywidualne Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż sfinansowane przez pracodawcę dla pracowników zajęcia antystresowe nie stanowią przychodu ze stosunku pracy dla pracownika u... czytaj więcej

16-12-2015

Podatki w turystyce

16 października w Poznaniu oraz 27 listopada w Warszawie przedstawiciele Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych brali udział forach dyskusyjnych dotyczących bieżących problemów branży turystycznej. Obecność naszych specjalist... czytaj więcej

16-12-2015

Stoisz przed wyborem – własna księgowość czy kancelaria prawnopodatkowa? Poznaj argumenty za i przeciw.

Zastanawiasz się czy losy firmy powierzyć w ręce własnego księgowego czy zaufać kompetencjom biura rachunkowego? Obawiasz się, że konsekwencją podjęcia złej decyzji będzie utrata płynności finansowej firmy? W tym artykule przedstawi... czytaj więcej

13-12-2015

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2015 r. ws. odpraw dla członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa

   Podstawowym celem ustawy jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie projektodawców... czytaj więcej

13-12-2015

Polski sąd oceni podobieństwo produktów

   NSA w wyroku siedmiu sędziów z dnia 16 listopada 2015 r. zmienił swe wcześniejsze stanowisko w kwestii właściwości polskich sądów do oceny podobieństwa produktów. We wcześniejszych orzeczeniach polski sąd zajmował odmienne stanowis... czytaj więcej

13-12-2015

Koszt uzyskania przychodu można ponieść także po uzyskaniu przychodu

   Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2015 r. uznał, iż poniesienie wydatku już po dacie uzyskania przychodu nie oznacza, iż nie może on zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu. Przedmiotem sporu był stan ... czytaj więcej

13-12-2015

Ujemna marża może zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania usługi turystyki

   W wydanej w dniu 30 listopada 2015 r. interpretacji ogólnej Minister Finansów stwierdził, iż przy obliczaniu podstawy opodatkowania świadczonych przez operatora usług turystycznych w postaci marży, świadczący usługę ma prawo uwzględn... czytaj więcej

13-12-2015

Przedsiębiorca rozliczy wydatki związane z dokształceniem

   W interpretacji z dnia 17 listopada 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, iż przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Spraw... czytaj więcej

03-12-2015

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Akademii Podatkowej!

Jesteś chłonny wiedzy? Chcesz rozwijać swoje praktyczne umiejętności? Świetnie! Mamy dla Ciebie coś specjalnego - cykl szkoleń z prawa podatkowego w ramach Akademii Podatkowej, która jak co roku odbędzie się na Uniwersytecie Jagielońsk... czytaj więcej

21-11-2015

Prezydent podpisał zmiany w Ordynacji podatkowej

   W październiku 2015 r. prezydent podpisał uchwalony w dniu 10 września 2015 r. projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw.    Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i ... czytaj więcej

21-11-2015

Staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur, które dokumentują czynności nieodzwierciedlające rzeczywistości

   W przypadku, gdy nabywca przyjmuje faktury, które nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, nie nabywa on prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z takiego wadliwego dokumentu. Takie wnioski wynikają z zapad... czytaj więcej

21-11-2015

Kształcenie zawodowe objęte szerszym zwolnieniem z VAT

   Kraj członkowski UE ma obowiązek zwolnić od podatku, m. in. kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmio... czytaj więcej

21-11-2015

Umowa dożywocie bez podatku dochodowego – zmiana interpretacji indywidualnej

   W stanie faktycznym, będącym przedmiotem interpretacji, podatnik stał się właściciel udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego. W 2002 roku, w drodze aktu notarialnego podatnik przeniósł na rzecz wnuczki prawo własności udział... czytaj więcej

21-11-2015

Przeprowadzka za granicę legalnym sposobem uniknięcia rozliczenia podatku w Polsce

   Przeniesienie centrum interesów życiowych poza terytorium Rzeczpospolitej sprawia, iż osoba nie będzie zobowiązana do płacenia podatków w Polsce. Takie wnioski wypływają wprost z przepisów podatkowych oraz interpretacji organów podatk... czytaj więcej

21-11-2015

Rozszerzono katalog deklaracji podatkowych składanych drogą elektroniczną bez konieczność posługiwania się podpisem elektronicznym

   Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniającym „Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone” dokonano rozszerzenia ... czytaj więcej

21-11-2015

Data podpisania umowy pożyczki istotna dla zastosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji

   Dla poprawnej oceny skutków udzielenia pożyczki na gruncie przepisów o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, istotny jest status pożyczkodawcy w momencie udzielenia pożyczki. Regulacja dotycząca tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitali... czytaj więcej

21-11-2015

NSA o dozwolonym poszerzeniu granic kontroli podatkowej

   Sprawa dotyczyła podatnika, u którego organ podatkowy wszczął kontrolę podatkową na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Zgodnie z przepise... czytaj więcej

21-11-2015

Dyrektor katowickiej izby skarbowej zinterpretował sprawę bonów sprzedażowych

   W analizowanej sprawie, organ rozważył sytuację faktyczną zaistniałą u wnioskodawcy prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i restauracyjnych. W toku prowadzonej działalności, jednym z elementów prow... czytaj więcej

21-11-2015

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową środki zgromadzone na kapitałach zapasowych i rezerwowych nie stanowią niepodzielonego zysku

   W interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, iż środki zgromadzone na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w osobową na kapitale zapasowym lub innym funduszu spółki kap... czytaj więcej

17-11-2015

Procedura TAX Free pod lupą organów skarbowych

W ostatnim czasie organy skarbowe przejawiają duże zainteresowanie podatnikami którzy oferują sprzedaż towarów w ramach tzw. procedury TAX FREE dotyczącej sprzedaży towarów dla podróżnych z krajów z poza Unii Europejskiej. Organy przeprow... czytaj więcej

16-10-2015

PODATEK VAT W BRANŻY TURYSTYCZNEJ

miejsce konferencji: TOUR SALON POZNAŃ Kolejne zmiany w sposobach ustalania stawek VAT na usługi w turystyce, powodują zamieszanie wśród firm i zmuszają całą branżę do poświęcenia większej uwagi by właściwe rozliczać należności p... czytaj więcej

01-10-2015

Sejm uchwalił zmiany w Ordynacji podatkowej

   Sejm uchwalił pakiet wchodzący w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. W uzasadnieniu do projektu ustawy możemy prz... czytaj więcej

01-10-2015

Wypłacona za wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia kredytów premia podlega opodatkowaniu VAT

   W wyrok z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1917/14, Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, iż wypłacona na rzecz banku premia za niską szkodowość kredytów (wypłacona mu przez ubezpieczyciela) jest opodatkowana VAT. NS... czytaj więcej

01-10-2015

Odszkodowanie za skradzione towary stanowi przychód

   Kwota odszkodowania, wypłaconego spółce przez ubezpieczyciela z tytułu kradzieży należących do niego towarów nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Do takich wniosków doszedł WSA w Poznaniu w wydanym pod koniec si... czytaj więcej

01-10-2015

Używanego krócej niż rok motocyklu nie trzeba amortyzować

   W wydanej w dniu 25 sierpnia 2015 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach czytamy, iż podatnik może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki poniesione... czytaj więcej

01-10-2015

Zryczałtowany przychód pracownika nie obejmuje kosztów paliwa

   W przypadku gdy pracownik korzysta nieodpłatnego z samochodu służbowego do celów prywatnych, ustawa o PIT ustala zryczałtowane kwoty przychodu z nieodpłatnego świadczenia, jakie przypisać należy w takiej sytuacji pracownikowi. Zdaniem D... czytaj więcej

06-08-2015

Dotacje ZUS na BHP – nasz klient Open Qualis pomaga przedsiębiorcom

Pół miliona złotych – tyle maksymalnie można uzyskać dofinansowania, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą. ZUS postanowił zadbać o poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach.   Główny Urząd Statyst... czytaj więcej

06-08-2015

Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej

W ostatnich dniach lipca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej. Podstawowym celem ustawy o administracji podatkowej jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków... czytaj więcej

06-08-2015

Miejsce prowadzenia działalności bez wpływu na standardy należytej staranności

To, czy podatnik prowadzi działalność w małej wsi, czy w wielkiej aglomeracji nie ma znaczenia dla oceny, czy dochował on należytej staranności w zweryfikowaniu swego kontrahenta. Taki wniosek wynika z zapadłego w dniu 28 lipca 2015 r. wyroku... czytaj więcej

06-08-2015

Przejazd autostradą to wydatek eksploatacyjny

   W wydanym w dniu 22 lipca 2015 r. wyroku WSA w Warszawie podjął się analizy warunków odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe. Sprawa dotyczyła podatnika działającego w branży windy... czytaj więcej

06-08-2015

Bez PIT od noclegu gwarantowanego pracownikom

   Wysyłanie pracowników firm poza zwykłe miejsce świadczenia pracy stanowi powszechną praktykę w wielu sektorach działalności. W szczególności prowadzenie prac remontowych i budowlanych odbywa się częstokroć poza miejscowością, w kt... czytaj więcej

06-08-2015

Zakup owoców dla pracowników można zaliczyć w koszty

Zakup owoców dla kontrahentów i pracowników firmy przejawia nie tylko walory zdrowotne. Zgodnie ze stanowiskiem katowickiej izby skarbowej, wydatki związane z zakupem owoców mogą stanowić dla firmy koszty uzyskania przychodów. Dawka witamin w... czytaj więcej

08-07-2015

Artykuły ochrony przeciwpożarowej z 23% VAT od 1 stycznia 2016 r.

   Zmiana stawki VAT stosowanej do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (sygn. C-639/13), w którym to Trybunał orzekł, iż Polska narusz... czytaj więcej

08-07-2015

Prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania nie wyklucza prawa do odliczenia

Wyrok w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3275/14    W wydanym wyroku WSA w Warszawie poddał krytyce założenia organów podatkowych, zgodnie z którymi umiejscowienie siedziby przedsiębiorcy w miejscu jego zamieszkania u... czytaj więcej

08-07-2015

Odroczenie daty wprowadzenia odliczenia VAT od paliw zgodne z prawem unijnym

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. I SA/Sz 69/15    Przedmiotowa sprawa wynikła ze skargi na interpretację indywidualną prawa podatkowego. Wnioskodawcą (a następnie Skarżącym) był czynny podatnik VAT, prowadzący dzia... czytaj więcej

08-07-2015

Współmałżonek pożyczkobiorcy nie zapłaci PCC

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r., znak IBPB-2-1/4514-61/15/AD    Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się podatnik pozostający w związku małżeńskim, w którym p... czytaj więcej

08-07-2015

Przelew pieniędzy od rodzeństwa bez podatku od spadków i darowizn

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r., znak IBPB-2-1/4515-6/15/MD    W przedłożonym we wniosku stanie faktycznym brat Wnioskodawczyni, który pozostaje w związku małżeńskim z obowiązując... czytaj więcej


Zapraszamy na III Małopolskie Forum Finansowe!

... czytaj więcej

09-06-2015

MISP nawiązuje współpracę z Polską Izbą Turystyki!

Niezmiernie miło nam poinformować o podpisaniu w dniu 29 maja br. przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych i Instytut Studiów Podatkowych oraz Polską Izbę Turystyki trójstronnego porozumienia dotyczącego szkolenia i wspólnego działani... czytaj więcej

28-05-2015

MISP na Forum Przedsiębiorców

Jeżeli spytać przedsiębiorców, co najbardziej utrudnia Im działalność, ponad 90 proc. wskazuje od lat skomplikowany i zmienny system podatkowy oraz codzienną praktykę urzędników skarbówki, opartą na założeniu, że podatnik t... czytaj więcej

04-05-2015

Podatki przy kawie – najbliższe spotkanie 15 maja!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 10.00 na spotkanie z cyklu "Podatki przy kawie". Tematem spotkania będą bieżące problemy podatkowe, związane z pojazdami samochodowym w firmie. Spotkanie odbędzie się w siedz... czytaj więcej

03-04-2015

Multimedialny, Responsywny, Nowoczesny serwis www MISP

Z Wielkanocą startuje nasz nowy multimedialny serwis www. Zgodnie z aktualnymi trendami możecie teraz Państwo dynamicznie przeglądać treści również na tablecie i smartfonie. Zapraszamy do eksploracji i … Polubienia nas na facebooku. ... czytaj więcej

24-03-2015

Ruszają konkursy o dofinansowanie z UE w ramach PO IR

Pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostanie ogłoszony już na początku kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Konkurs przewidziany dla małych i średnich prze... czytaj więcej

26-2-2015

Nabór wniosków dla średnich Przedsiębiorstw

W ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" ogłoszono nabór wniosków  dla małopolskich przedsiębiorców. Rodzaje projektów podlegających dofinanso... czytaj więcej

17-2-2015

Nowe formularze KRS i spółki internetowe

Od dnia 15 stycznia 2015 r. obowiązują nowe druki KRS dotyczące m.in. wpisu spółki handlowej do KRS (tj. KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3 i KRS-W4). Od wskazanej daty posługiwać należy się wyłącznie nowymi drukami KRS. Również od 15 stycznia 2015... czytaj więcej

24-02-2012

Konkurs

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych serdecznie zaprasza studentów III-V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w konkursie z zakresu prawa podatkowego. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy rozw... czytaj więcej

20-03-2012

Wspólny PIT a rozliczenie ulg

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej jako: "ustawa o PIT"), małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osi... czytaj więcej

29-03-2012

Grupa ISP najlepszą firmą doradczą

Mamy zaszczyt poinformaować, że Grupa Instytutu Studiów Podatkowych, w której skład wchodzi Małopolski Instytut Studiów Podatkowych, została zwycięzcą w VI Rankingu doradców podatkowych i firm doradztwa podatkowego "Dziennika Gazeta Prawna... czytaj więcej

27-04-2012

Ekspert MISP w Bankier TV

W dniu 25 kwietnia br. nasz ekspert brał udział w nagraniu w Bankier TV dotyczącym rozliczenia rocznego PIT za 2011 rok. Zapraszamy do zapozniania się z tym nagraniem pod poniższym linkiem.... czytaj więcej

28-05-2012

Opodatkowanie akcjonariuszy SKA

Siedmioosoby skład sędziów NSA w uchwale z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) orzekł, że akcjonariusz SKA nie ma obowiązku wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Przychód akcjonariusza SKA podlega bowiem opodat... czytaj więcej

26-06-2012

Ważna inetrpretacja i orzeczenie dotyczące SKA oraz Centrów Badawczo-Rozwojowych

Opodatkowanie akcjonariuszy SKA   Minister Finansów w dniu 11 maja 2012 r. wydał interpretację ogólną (znak DD5/033/1/12/KSM/DD-125) potwierdził stanowisko prezentowane dotychczas tylko przez sądy administracyjne -  stwierdzając w nie... czytaj więcej

03-07-2012

Ważne uchwały NSA

W dniu 25 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął dwie bardzo ważne uchwały. Jedna z nich dotyczyła uznania premii pieniężnej udzielonej kontrahentowi z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzeda... czytaj więcej

08-08-2012

Tereny budowlane – projekt nowej definicji w ustawie o VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Ustawodawca przewidział jednak zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi lub ... czytaj więcej

22-08-2012

Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych – koniec korzystnej formy opodatkowania

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych. Głównym celem Resortu jest "uszczelnienie" systemu podatków dochodowych, a w konsekwencji ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej z wy... czytaj więcej

27-08-2012

Nowe stawki podatku od nieruchomości

W dniu 20 sierpnia 2012 r. na stronie Ministerstwa Finansów zostało zamieszczone obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.   Zgodnie z art... czytaj więcej

16-10-2012

Nowa definicja „reprezentacji” – niekorzystna dla podatników zmiana stanowiska sądów i organów

Pojęcie "reprezentacji" od dawna budziło ogromne kontrowersje, które szczególnie przybrały na sile po wyroku NSA z dnia 25 stycznia 2012 r. (sygn. II FSK 1445/10). Okazał się on bowiem na tyle przełomowy, że organy podatkowe od pewnego czasu... czytaj więcej

30-10-2012

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT

1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie istotna zmiana w przepisach ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. 11 listopada br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną 24 października ustawę nowelizującą. Nadchodzące zmiany... czytaj więcej

05-11-2012

Opodatkowanie SKA jeszcze nie w 2013?

Do końca listopada ustawodawca ma teoretycznie czas na opublikowanie w Dzienniku Ustaw zmian w podatkach dochodowych, które miałyby wejść w życie w kolejnym roku. Teoretycznie - gdyż wymóg zapewnienia odpowiedniego vactio legis dla zmian poda... czytaj więcej

19-11-2012

Sejm przyjął ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

W dniu 16 listopada 2012 r. Sejm przyjął ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa została przekazana do Senatu. Najważniejsze zmiany w powyższej ustawie dotyczące ustawy o VAT dotyczą m.in. odliczani... czytaj więcej

26-11-2012

Nowelizacja ustawy o VAT trafiła do Senatu

Posłowie na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. poparli nowelizację ustawy o VAT. Zgodnie z projektem przekazanym do Senatu część przewidzianych w nowelizacji rozwiązań, w tym m.in. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku poda... czytaj więcej

14-12-2012

Zmiana stanowiska NSA w zakresie rozumienia pojęcia „dzień poniesienia kosztu”

W jednym ze swoich ostatnich wyroków (orzeczenie z dnia 27 września 2012 r., sygn. II FSK 253/11) NSA wprowadza wyłom w swojej dotychczasowej, dość jednolitej linii orzeczniczej dotyczącej interpretacji art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. Powyższy p... czytaj więcej

17-12-2012

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu „Integracja systemów finansowo – księgowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji” .

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczy w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwi... czytaj więcej

19-12-2012

Uchwała NSA wyjaśni czym jest reprezentacja

Kontrowersje dotyczące definicji reprezentacji pojawiają się już od dawna, jednak szczególnie przybrały na sile w ciągu ostatniego roku. Okazało się bowiem, że nie tylko organy podatkowe nie potrafią przyjąć jednolitego stanowiska, ale n... czytaj więcej

07-01-2013

Oświadczenie Instytutu Studiów Podatkowych

Bardzo ważne oświadczenie Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 4 stycznia 2013, dotyczące Komunikatu pt. "Zmiany w zakresie fakturowanie" zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w dniu 27 grudnia 2012. Komunika... czytaj więcej

25-02-2013

Wzajemne potrącenie nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2011 r. (znak IPPB3/423-850/10-2/GJ) Potrącenie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w art. 498 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: "gdy dwie osoby są jednocz... czytaj więcej

25-02-2013

Utraconego wadium nie można „wrzucić” w koszty

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2013 r. (znak IPTPB3/423-367/12-2/GG) W przywołanej interpretacji odniesiono się do sytuacji, gdy przedsiębiorca  po wpłaceniu wadium i wygraniu przetargu, uchyl... czytaj więcej

25-02-2013

Uchwała NSA wyjaśni czy jednostka budżetowa gminy jest podatnikiem podatku VAT

Orzecznictwo sądów administracyjnych NSA w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. I FSK 311/12) Sprawa dotyczyła Gminy, która miała wątpliwości, czy może swobodnie decydować i w zależności od potrzeb rejestrować siebie i sw... czytaj więcej

25-02-2013

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, to usługa odrębna od leasingu

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. (C-224/11) Wyrok ten był długo wyczekiwany przez branżę leasingową w Polsce, gdyż dotyczył niezwykle kontrowersyjnej kwestii opodatkowania podatkiem VAT ubezpieczenia przedm... czytaj więcej

25-02-2013

Zmiany w prawie podatkowym

Umowa między Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych W dniu 31 stycznia 2013 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski... czytaj więcej

25-02-2013

Od 1 marca obowiązują nowe zasady rozliczania podróży służbowych

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, ma ... czytaj więcej

08-03-2013

Dyżur mailowy dotyczący rozliczenia rocznego CIT

W dniach 11 - 12 marca 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja w ramach współpracy z Grupą Bankier.pl, podczas której możliwe będzie zadawanie mailowo pytań dotyczących rozliczenia rocznego CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) za 2012 ro... czytaj więcej

18-03-2013

Kwotę z tytułu umorzonej wierzytelności można zaliczyć do kosztów

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2013 r. (znak IPTPB3/423-397/12-2/IR) Przedsiębiorca, który nie ma szans na odzyskanie należności od dłużnika może w ramach minimalizowania poniesionych strat umorzy... czytaj więcej

18-03-2013

Możliwość wystawienia faktury do zgubionego przez klienta paragonu

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2013 r. (znak IPPP2/443-1165/12-2/KOM).) Interpretacje organów podatkowych potwierdzają korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym paragon fiskalny... czytaj więcej

18-03-2013

Impreza integracyjna dla pracowników nie zawsze stanowi przychód

Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. II FSK 1256/11) NSA wydał korzystny dla podatników wyrok w sprawie opodatkowania pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej, tym samym utrzymując niedawno zmienioną linię interpretac... czytaj więcej

18-03-2013

Brak zgody jednego współmałżonka na wynajęcie wspólnej nieruchomości a przychód z tytułu najmu

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 stycznia 2013 r. (sygn. I SA/Łd 1488/12) WSA w Łodzi przyznał rację podatniczce, która zaskarżyła decyzję organu podatkowego w przedmiocie ustalenia wysokości zaległego podatku, który wedle jego opinii powin... czytaj więcej

18-03-2013

Zmiany w prawie podatkowym

Opodatkowanie tzw. polisolokat Z początkiem stycznia 2014 roku wejdzie w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, która stanowi kolejną próbę uszczelnienia systemu opodatkowania dochodów kapitałowych. Chod... czytaj więcej

18-03-2013

Mechanizm odwrotnego obciążenia w handlu prętami stalowymi

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w handlu prętami stalowymi. Chodzi o zmniejszenie skali oszustw podatkowych, które stanowią duży problem nie tylko dla branży ale także dla budżetu pa... czytaj więcej

04-04-2013

Zapraszamy do udziału w akcji prowadzonej wspólnie z Grupą Bankier.pl

W dniach 4-5 kwietnia br. odbywa się kolejny etap akcji prowadzonej wspólnie z Grupą Bankier.pl. Jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące rozliczenia rocznego PIT za 2012 rok zapraszamy do odwiedzenia strony PIT.pl i zadawania pytań.... czytaj więcej

12-04-2013

Dyżur telefoniczny ekspertów MISP

Już 15 kwietnia br. eksperci MISP w godzinach 11-12.30 przeprowadzą dyżur telefoniczny dotyczący rozliczenia rocznego PIT za 2012 rok. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony PIT.pl.... czytaj więcej

15-04-2013

Sprzedaż gruntu w całości lub w części a podatek VAT

Osoba sprzedająca grunt w całości lub części, nie jest zobligowana do opodatkowania tej sprzedaży podatkiem VAT jeżeli następuje ona z majątku prywatnego i nie ma charakteru działalności gospodarczej. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w in... czytaj więcej

15-04-2013

Korekta kosztów uzyskania przychodów o wartość zwróconych towarów i udzielonych rabatów

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dnia 12 marca 2013 r. wydał interpretację (znak IPTPB1/415-739/12-5/AG), która dotyczyła podatnika, zajmującego się dostawą towarów na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych, który twierdził, że w przyp... czytaj więcej

15-04-2013

Brak podatku VAT od opłat za udostępnianie przewoźnikom przystanków autobusowych

NSA w wyroku z dnia 20 marca 2013 r. (sygn. I FSK 687/12) oddalił skargę Ministra Finansów, który twierdził, że opłaty za udostępnianie przewoźnikom, krakowskich przystanków autobusowych nie są zwolnione z VAT ponieważ nie są związane z... czytaj więcej

15-04-2013

Od usługi promocyjnej z przekazaniem towarów można odliczyć VAT

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. I SA/Rz 75/13) uznał, że spółka nabywająca usługi marketingowe od specjalizującego się w tym zakresie podmiotu, w celu promocji dystrybuowanych przez siebie towarów może, na podstawie o... czytaj więcej

15-04-2013

Zmiany w prawie podatkowym

Dywidenda rzeczowa będzie opodatkowana W związku z nieprzychylna fiskusowi linią orzeczniczą, zgodnie z planami resortu finansów, najprawdopodobniej z początkiem stycznia 2014 r. mają wejść nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowy... czytaj więcej

15-04-2013

Zmiana wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W dniu 19 marca 2013 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. 2013 poz. 164) . Kwoty te ... czytaj więcej

28-05-2013

Występowanie w umowie kredytu drugiego współkredytobiorcy

Występowanie w umowie kredytu drugiego współkredytobiorcy Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 21 marca 2013 r. (znak ITPB2/415-1160/12/RS) Wniosek o interpretację złożył podatnik, który był jedną ze stron umowy k... czytaj więcej

28-05-2013

Menedżer prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymuje pieniądze z tytułu zakazu konkurencji a podatek VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 lutego 2013 r. (znak IBPP4/443-94/13/EK) Umowa dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem najczęściej przewiduje tzw. zakaz konkurencji, czyli zobowiązanie się po zakończeniu wsp... czytaj więcej

28-05-2013

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Nie będzie uchwał w sprawie reprezentacji Postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2013 r. (sygn. II FPS 7/12) Kwestia definiowania przez organy i sądy administracyjne pojęcie "reprezentacji" od dawna budzi wiele kontrowersji. Szansą na zdefini... czytaj więcej

28-05-2013

Zmiany w prawie podatkowym

Odpowiedzialność solidarna w ustawie o VAT Ministerstwo finansów 29 kwietnia br. przedstawiło nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy - Ordynacja podatkowa. Głównym założeniem przygotowanego ... czytaj więcej

28-05-2013

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Obowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego term... czytaj więcej

21-06-2013

Świadczenia z ZFŚS nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 27 maja 2013 r. (znak PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859) Ministerstwo Finansów potwierdziło, że: "(...) działania pracodawcy polegające wyłącznie na dokonaniu zakupów od osób trzecich, k... czytaj więcej

21-06-2013

Otrzymanie duplikatu faktury a korekta kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2013 r. (znak ITPB3/423-34c/13/AW) W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. do ustawy o CIT art. 15b pojawiło się wiele pytań dotyczących zastosowan... czytaj więcej

21-06-2013

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną NSA w uchwale z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. II FPS 6/12) Z uzasadnienia do uchwały wynika, że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariu... czytaj więcej

21-06-2013

Zmiany w prawie podatkowym

Nowe rozporządzenie dotyczące analizowania transakcji między podmiotami powiązanymi W dniu 14 czerwca 2013 r. do podpisu Ministra Finansów zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniająceg... czytaj więcej

21-06-2013

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r.

Najważniejszym rozwiązaniem ustawy z 28 maja 2013 r. nowelizującej przepisy kodeksu pracy i inne ustawy, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poz. 675, jest wprowadzenie 26-tygodniowego płatnego urlopu rodzicielskiego. Z urlopu mogą k... czytaj więcej

28-06-2013

MF wyjaśnia kiedy dostawa terenów budowlanych jest zwolniona z podatku VAT

Od 1 kwietnia br. ze zwolnienia od podatku VAT nie skorzystają wyłącznie dostawy tych niezabudowanych gruntów, które zostały sklasyfikowane jako budowlane w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospo... czytaj więcej

16-07-2013

Samochód demonstracyjny z pełnym odliczeniem podatku VAT

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że czasowe przeznaczenie pojazdów do celów demonstracyjnych, np. jazd próbnych, zaprezentowania nabywcy, nie zmienia tego, że będą one nadal służyły podatnikowi do podstawowej jego działalności jaką ... czytaj więcej

18-07-2013

Szafy wnękowe i meble do zabudowy z preferencyjną 8-proc. stawką VAT

Spór między podatnikami a fiskusem o stawkę podatku VAT dla usług montażu stałej zabudowy wnękowej toczy się od początku 2011 r. Wtedy to zmieniły się przepisy dotyczące stawek podatku VAT w budownictwie. Zdaniem organów podatkowych czyn... czytaj więcej

18-07-2013

Korygowanie deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym

Trybunał Konstytucyjny w dniu 4 lipca br. uznał, że pozbawienie podatników podatku VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji VAT jest zgodne z konstytucją. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Tryb... czytaj więcej

18-07-2013

Jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT

NSA w składzie siedmiu sędziów NSA w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 1/13) rozstrzygnął czy w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług jednostki budżetowe gminy są podatnikami podatku od towarów i usłu... czytaj więcej

18-07-2013

Rząd przyjął projekt ustawy o solidarnej odpowiedzialności w ustawie o VAT

W dniu 2 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. W projekcie przyjętym przez Radę Ministrów zaproponowano rozs... czytaj więcej

18-07-2013

Ratyfikowano umowę z USA

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania dochodów. Obowiązująca wcześniej umowa między Polską a USA o unik... czytaj więcej

06-08-2013

Oszustwo podatkowe nie może obciążać uczciwych przedsiębiorców

Coraz więcej przedsiębiorców styka się w swojej działalności z przedsiębiorcami oszustami którzy są zainteresowani tylko wyłudzaniem podatku VAT od Skarbu Państwa i którzy dokonują sprzedaży nie opodatkowując swoich transakcji i niedop... czytaj więcej

09-08-2013

Koniec z bezzasadnym zamrażaniem zwrotów podatku VAT przez fiskusa ? ? NSA po stronie podatnika przełomowe orzeczenie sądu!

Zapewne wielu przedsiębiorców słyszało lub bezpośrednio zetknęło się z praktyką organów podatkowych, które przedłużały w nieskończoność zwrot podatku VAT powołując się na ?konieczność dodatkowego zweryfikowania zasadności zwrot... czytaj więcej

14-08-2013

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku PIT

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 10 lipca 2013 r. (znak DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13) W związku z ustanawianiem służebności przesyłu pojawiły się wątpliwości co do możliwości zwolnienia z opodatkowania... czytaj więcej

14-08-2013

Opłata za przesyłkę nieopodatkowana PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. (znak IPPB1/415-469/13-4/ES) Z przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia przyszłego wynikało, iż prowadząc działalność w zakresie handlu in... czytaj więcej

14-08-2013

Sprzedaż nieruchomości a przychód z działalności gospodarczej

Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2013 r. (sygn. II FSK 2110/11) Zdaniem NSA o tym, czy sprzedaż nieruchomości jest dokonywana w ramach pozarolniczej działalności, czy też jest odpłatnym zbyciem prywatnej własności, przesądzają wszystkie okoliczn... czytaj więcej

14-08-2013

Dealerzy mogą odliczać VAT od aut testowych i zastępczych

Wyrok NSA z dnia 10 lipca 2013 r. (sygn. I FSK 1127/12) We wskaznym powyżej wyroku NSA orzekł, że dealerzy mogą odliczać pełną kwotę podatku VAT wykazywanego na fakturach dokumentujących kupowane przez nich samochody zastępcze i do jazd ... czytaj więcej

14-08-2013

Nowe formularze składane przez internet

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 203). ... czytaj więcej

14-08-2013

Nowelizacja rozporządzeń dotyczących sposobu i trybu określania dochodów w drodze oszacowania

18 lipca 2013 r. weszła w życie nowelicacja rozporzadzeń Ministra Finansów z dnia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych i osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i... czytaj więcej

14-08-2013

Nowe wzory formularzy ZUS

Od września zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy ZUS. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ub... czytaj więcej

02-09-2013

Bezprecedensowy wyrok TK w sprawie dochodów nieujawnionych! 75% podatek do zwrotu ! tylko miesiąc czasu na przygotowanie wniosku o wznowienie postępowania!

Szanowni Państwo W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowań dotyczących dochodów ze źródeł nieujawnionych i możliwości wznowienia postępowań podatkowych przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę pomocy... czytaj więcej

24-09-2013

Paragon winien być szczegółowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2013 r. (znak IPTPP4/443-242/13-4/BM) Organ podatkowy wskazał w wydanej w dniu 12 lipca 2013 r. interpretacji (znak IPTPP4/443-242/13-4/BM) wskazał, iż z art. 111 us... czytaj więcej

24-09-2013

Niezarejestrowany znak towarowy można amortyzować

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2013 r. (znak IPPB1/415-623/13-2/EC) Przedmiotem analizy w interpretacji z dnia 26 lipca 2013 r. (znak IPPB1/415-623/13-2/EC) była odpowiedź na pytanie wnioskodawcy,... czytaj więcej

24-09-2013

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Od 1 stycznia 2014 r. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ulegnie zmianie definicja ?osób prowadzących pozarolniczą działalność?. Zmiana powyższej definicji została wprowadzona nowelizacją ustawy o systemie oświaty wynikającą z... czytaj więcej

24-09-2013

Orzeczenie NSA ws. dochodów ze źródeł nieujawnionych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r.

Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2013 r. (sygn. II FSK 2295/11) NSA uchylił niekorzystny dla podatnika wyrok WSA dotyczący opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych podkreślając, że na etapie ponownego rozpoznania spraw sąd pierwszej ins... czytaj więcej

24-09-2013

Wykonywanie obowiązków przez komplementariusza a świadczenie usług dla VAT

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 lipca 2013 r. (sygn. III SA/Gl 827/13) Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki przysługuje w SKA każdemu komplementariuszowi, zgodnie z art. 140 § 1 Ksh, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Jednocześnie zgodn... czytaj więcej

24-09-2013

Ustawa o polsko-amerykańskiej umowie podatkowej podpisana przez Prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-amerykańskiej  konwencji ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.Zgodnie z komunikatem Kancelarii ... czytaj więcej

24-09-2013

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) zostały podane górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Obwieszczenie wskazuje nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości i od ... czytaj więcej

14-11-2013

Chwila dokonania dostawy towarów a „nowy” obowiązek podatkowy w VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 sierpnia 2013 r. (znak IPPP1/443-526/13-2/AP) Zgodnie z mającym obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawać z chwilą... czytaj więcej

14-11-2013

Zwrot z funduszu remontowego spółdzielni nie jest przychodem podatnika

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. (znak DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13) Pieniądze, które właściciel mieszkania otrzymał z funduszu remontowego spółdzielni w ramach zwrotu wydatków remontu czy wymi... czytaj więcej

14-11-2013

Kurs franka nie zmniejszy przychodu ze sprzedaży mieszkania

Wyrok NSA z 11 października 2013 r. (sygn. akt II FSK 2860/11) W przedmiotowej sprawie podatnik nabył mieszkanie za 290 tys. zł. Dwa lata później sprzedał to mieszkanie za 340 tys. zł. Podatnik musiał jednak spłacić kredyt mieszkaniowy, ... czytaj więcej

14-11-2013

Deklarowanie WDT w przypadku braku dokumentów

Uchwała NSA z dnia 21 października 2013 r. (sygn. akt I FPS 4/13) NSA w przywołanej uchwale orzekł, że brak dokumentów potwierdzających WDT obliguje podatnika do wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7.  W jego ocenie: "W świetle obow... czytaj więcej

14-11-2013

Zmiany w prawie podatkowym

Prezydent podpisał ustawę o podatku akcyzowym W dniu 17 października br. prezydent podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Od 1 listopada 2013 r. akcyzą objęte zostaną wyroby gazowe, m.in. gaz ziemny... czytaj więcej

30-12-2013

Obiad z kontrahentem może być kosztem

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r. (znak DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) Wydatki ponoszone przez podatników na drobne poczęstunki (np. ciastka), napoje (np. kawa), a także posiłki (np. lunche), niezależnie... czytaj więcej

14-11-2013

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy podpisana

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa wprowadza regulacje zabezpieczające przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Zawiera rozwiązania wspierające ... czytaj więcej

30-12-2013

TSUE wyjaśni jak refakturować media

Orzecznictwo Sądów Administracyjnych Postanowienie NSA z dnia 22 października 2013 r. (sygn. I FSK 1389/12) NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne dotyczące dostarczania mediów w przypadku najmu na gruncie ... czytaj więcej

30-12-2013

Koszty najmu samochodu poza limitem kilometrówki

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 8 listopada 2013 r. (znak DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005) Minister finansów wydając interpretacje ogólną uwzględnił fakt, iż w ostatnim czasie zaczyna dominować w orzecznictwie sądów admini... czytaj więcej

30-12-2013

Projekt założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą wydaje się wprowadzenie klauzuli... czytaj więcej

30-12-2013

Projekt ws. odliczenia VAT od aut skierowany do konsultacji społecznych

Projekt zmian w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia pojazdów samochodowych i paliwa do ich napędu oraz innych wydatków z nimi związanych został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Projektowana ustawa wprowa... czytaj więcej

30-12-2013

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Prezydent RP w dniu 27 grudnia br. podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. i przywraca ulgę podatkową dla osób z III grupy podatkowej (tj. dalekic... czytaj więcej

30-12-2013

Umorzenie składek ZUS

Komisja Europejska uznała, że umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcom na mocy ustawy umorzeniowej dla przedsiębiorców z dnia 9 listopada 2012 r., nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE (art. 107 ust. 1 Trak... czytaj więcej

30-12-2013

Dodatek specjalny

I. Włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do zakresu podmiotowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Konsekwencją nadania S.K.A. podmiotowości na gruncie ustawy CIT jest wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowa... czytaj więcej

14-02-2014

Straty poniesione w magazynie są kosztem uzyskania przychodu

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2013 r. (znak IBPBI/2/423-1220/13/MO) Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, iż koszty faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych, które utraciły sw... czytaj więcej

14-02-2014

Przychodów z autorskich praw majątkowych nie można rozliczać w ramach działalności gospodarczej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2013 r. (znak ILPB1/415-996/13-4/AP) Z powyższej interpretacji płynie wniosek, iż artysta prowadzący działalność gospodarczą, nie może traktować tantiem za... czytaj więcej

14-02-2014

Odsetki za opóźniony wykup gruntu nie są dla sprzedającego odrębnym przychodem

Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2013 r. ( sygn. II FSK 115/12) Sąd rozpatrywał sprawę mężczyzny, będącego właścicielem gospodarstwa rolnego znajdującego się w Warszawie. Gdy zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a ni... czytaj więcej

14-02-2014

Zmiany w prawie podatkowym

Wzrosną stawki karty podatkowej W Monitorze Polskim z dnia 28 listopada 2013 r. opublikowano obwieszczenie Ministra finansów, które to zawiera tabele stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikari... czytaj więcej

14-02-2014

O sporadyczności pożyczek decyduje ich wysokość, częstotliwość i proporcja do obrotów

Wyrok NSA z 5 grudnia 2013 r. (sygn. I FSK 1757/12)) W ocenie NSA ?czynność sporadyczna? o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT na gruncie polskich przepisów oraz w świetle brzmienia art. 174 Dyrektywy 112, oznacza czynność o charakter... czytaj więcej

21-02-2014

O sporadyczności pożyczek decyduje ich wysokość, częstotliwość i proporcja do obrotów

Wyrok NSA z 5 grudnia 2013 r. (sygn. I FSK 1757/12)) W ocenie NSA ?czynność sporadyczna? o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT na gruncie polskich przepisów oraz w świetle brzmienia art. 174 Dyrektywy 112, oznacza czynność o charakter... czytaj więcej

21-02-2014

Nie każda korekta podatku doprowadzi do wszczęcie postępowania wymiarowego

Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 27 stycznia 2014 r. (sygn. II FPS 5/13) Przedmiotem uchwały było udzielenie przez NSA odpowiedzi na pytanie: ?Czy w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy prawidłowości skorygowanej deklaracji po... czytaj więcej

21-02-2014

Koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego mogą być kosztem uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2014 r. (znak ILPB3/423-472/13-3/JG) Organ podatkowy odniósł się do możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów sądowych oraz zryczałto... czytaj więcej

21-02-2014

Sąd administracyjny nie może pełnić roli doradcy podatkowego

Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2014 r. (sygn. II FSK 331/12) Jeżeli podatnik, w drodze składanego do organu podatkowego wniosku ORD-IN spyta o konkretny przepis prawa podatkowego, to wniosek i pytanie wiążą zarówno organ podatkowy, jak i sąd ... czytaj więcej

21-02-2014

Nowe zasady odliczania podatku VAT od nabycia samochodów, paliwa i wydatków eksploatacyjnych

Sejm w dniu 7 lutego br. uchwalił nowelizację ustawy o VAT, regulującą zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dop... czytaj więcej

21-02-2014

Nowelizacja Kodeksu pracy w/s wykonywania pracy w niedziele i święta

Prezydent Bronisław Komorowski 10 lutego 2014 r. podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która rozszerza katalog prac dopuszczalny w niedziele i święta. Uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu rozszerzenie katalogu wyjątków od... czytaj więcej

21-02-2014

Do 25 lutego istnieje możliwość przejścia na kwartalne rozliczenie VAT

Jeszcze przez kilka dni podatnicy podatku VAT mają możliwość złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym formularza VAT-R, w którym zadeklarują rozliczenie kwartalne. Jest ono korzystne u tych podatników, którzy nie planują znaczących inw... czytaj więcej

26-02-2014

Czy koszt transportu należy wliczać do ceny towaru?

W obrocie gospodarczym często zdarzają się sytuacje, gdy na fakturze dokumentującej dany zakup w osobnych pozycjach wykazane są cena towaru i koszty transportu. Pojawia się wówczas pytanie, w jaki sposób należy potraktować taką dostawę z ... czytaj więcej

28-03-2014

Nabyte od syndyka roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa nie jest zwolnione od opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 05 lutego 2014 r. (znak: IPTPB2/415-664/13-7/KR) W zaistniałym stanie faktycznym Podatnik nabył wraz z żoną od syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwo upadłego, w sk... czytaj więcej

28-03-2014

W przypadku opodatkowania metodą liniową nie można rozliczyć się wraz z małżonkiem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2013 r. (znak ILPB1/415-996/13-4/AP) Sprawa, będące przedmiotem interpretacji, dotyczyła niezbyt skomplikowanego stanu faktycznego. Podatnik pozostawał w związk... czytaj więcej

28-03-2014

Nagroda przekazana za pośrednictwem agencji reklamowej podlega VAT.

NSA w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. I FSK 474/13) W zapadłym wyroku NSA rozwiał istniejące wątpliwości co do przekazywania nagród za pośrednictwem podmiotu będącego agencją reklamową. Podatnikiem i wnioskodawcą była w tym wypa... czytaj więcej

28-03-2014

Szykuje się duża nowelizacja Ordynacji podatkowej.

W ostatni etap wkraczają prace nad dużą nowelizacją Ordynacji Podatkowej, którą szykuje resort Ministerstwa Finansów. Projekt przepisów trafił obecnie pod obrady Rady Ministrów i winien niedługo przyjąć formę inicjatywy ustawodawczej. ... czytaj więcej

28-03-2014

Nabyte od syndyka roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa nie jest zwolnione od opodatkowania.

NSA w wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. I FSK 310/13) Sąd pochylił się w orzeczeniu nad zagadnieniem, czy w każdym przypadku, gdy podatnik udzieli swemu klientowi rabatu, obowiązany jest on dokonać korekty faktury. Sprawa dotyczyły fir... czytaj więcej

28-03-2014

Trwają prace nad zmianami w podatkach dochodowych.

Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych i rekomendował go do rozpatrzenia Radzie Ministrów Projekt przewiduje wprowadzenie nieistniejących obecnie w polskim porz... czytaj więcej

01-04-2014

Odszkodowanie za służebność przesyłu bez zwolnienia od podatku dochodowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 05 marca 2014 r., (znak ITPB2/415-1135/13/IL) W wydanej interpretacji indywidualnej organ potwierdził przyjętą przez administrację podatkową wykładnię przepisów prawa un... czytaj więcej

01-04-2014

Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe również zwolnione z VAT.

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2014 r., sygn. I FSK 615/13 W wydanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził utrwaloną linię orzeczniczą, dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług pomocniczych, wspomagających świa... czytaj więcej

01-04-2014

Małżonek spłacający kredyt mieszkaniowy drugiego małżonka nie może liczyć na zwolnienie od podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 04 marca 2014 r., (znak ITPB1/415-1241/13/MP) Podatniczka w czerwcu 2011 roku otrzymała od rodziców w darowiźnie mieszkanie o wartości 90.000 zł. We wrześniu 2012 roku wys... czytaj więcej

01-04-2014

Dealer może odliczyć pełen VAT od zakupionych samochodów, wynajmowanych klientom na czas naprawy.

Wyrok NSA z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt. I FSK 625/13 Sprawa dotyczyła podatnika, będącego dealerem samochodowym. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej kupował on od innych przedsiębiorców samochody osobowe, z prze... czytaj więcej

01-04-2014

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów wykorzystywanych w firmie od 1 kwietnia 2014 r.

1 kwietnia tego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych na cele związane z działalnością gospodarczą. Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 kwietnia podatnicy będą mogl... czytaj więcej

02-04-2014

Dodatek specjalny

 Nowe zasady odliczania VAT od samochodów wykorzystywanych w firmie od 1 kwietnia 2014 r. 1.    Auta stanowiące własność podatnika 1 kwietnia tego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady odliczania podatku... czytaj więcej

22-05-2014

Data wydania towaru przewoźnikowi datą powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2014 r., (znak ILPP5/443-11/14-5/KG) W wydanej interpretacji uznał, iż zgodnie z nowymi zasadami ustalania obowiązku podatkowego, określonymi w dodanym z mocy now... czytaj więcej

22-05-2014

Jednorazowa sprzedaż samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej nie powoduje obowiązku instalacji kasy fiskalnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 08 kwietnia 2014 r., (znak IPTPP4/443-70/14-2/JM) Interpretacja zapadła na gruncie prostego stanu faktycznego ? Wnioskodawcą była osoba fizyczna ? przedsiębiorcą będący podat... czytaj więcej

22-05-2014

Rozliczenia wewnętrzne w konsorcjum bez VAT.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2671/13 W wydanym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny pochylił się nad zagadnieniem opodatkowania podatkiem od towarów i usług wewnętrznych rozliczeń w ramach istniejąc... czytaj więcej

22-05-2014

Moment powstania przychodu w wypadku datio in solutum.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 04 kwietnia 2014 r., sygn. akt.  I SA/Gd 1731/13. Sprawa dotyczyła poprawnej interpretacji w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym świadczenia w miejsce wykonania, czyl... czytaj więcej

22-05-2014

Prezydent ratyfikował ustawę o ratyfikacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwartą z Baliwatem Guernsey.

Prezydent dokonał ratyfikacji ustawy z dnia  14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie ... czytaj więcej

04-06-2014

Sportowcy i artyści mogą opłacać podatek dochodowy liniowo.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., (znak DD2/033/30/KBF/14/RD-47426)     W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów stanął na stanowisku, iż, artyści, sportowcy i naukowcy mogą opodatkować 19 procentow... czytaj więcej

04-06-2014

Zaliczka w turystyce nadal z obowiązkiem podatkowym w VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2014 r., (znak ITPP2/443-156/14/RS) W przypadku usług turystyki ustawa o VAT nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym obo... czytaj więcej

04-06-2014

Treść zapisów umowy z menedżerem decydująca przy opodatkowaniu jego usług VAT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygnatura III SA/Gl 212/14 Rozstrzygana przez sąd administracyjny sprawa wynikła ze skargi menedżera na wydaną przez organ podatkowy, na jego uprzedni wnio... czytaj więcej

04-06-2014

Faktyczna zapłata a nie osoba płacącego najistotniejsza z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2014 r., sygnatury I SA/Gl 1372/13, I SA/Gl 1373/13. Sprawa dotyczyła zawartej przez podatnika umowy faktoringu wierzytelności. Na jej podstawie faktor wykupywał od p... czytaj więcej

04-06-2014

Powstał projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług oraz Ordynację Podatkową.

Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa stanowić ma implementację art. 5 dyrektywy 2008/8/WE i dotyczy określenia nowych zasad określania miejsca świadczenia w o... czytaj więcej

08-07-2014

Darowizna towaru na rzecz współmałżonka z VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2014 r., (znak ITPP1/443-268/14/MN) W wydanej interpretacji organ zajął stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekaz... czytaj więcej

08-07-2014

Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe nie są kosztem uzyskania przychodu przy podwyższeniu kapitału zakładowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r., (znak ITPB3/423-100/14/PST) Wydana interpretacja indywidualna dotyczyły wniosku spółki, dokonującej podwyższenia kapitału zakładowego. W związku ... czytaj więcej

08-07-2014

Zysk przeniesiony na kapitał zakładowy bez podwójnego opodatkowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca ?2014 r., sygnatura I SA/Rz 319/14. Sprawa dotyczyła skargi na wydaną przez Ministra Finansów interpretację indywidualną prawa podatkowego w zakresie podatku dochodo... czytaj więcej

08-07-2014

Ewidencja gruntów i budynków nie zawsze decyduje o podatku od nieruchomości.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., sygnatura II FSK 1647/12 Sprawa dotyczyła podstawy wymiaru podatku od nieruchomości. W wydanej w I instancji decyzji burmistrz stwierdził, że wymiar tego podatku wynika z d... czytaj więcej

08-07-2014

Ministerstwo planuje wydłużenie okresu przedawnienia dla przychodów z nieujawnionych źródeł.

Ministerstwo Finansów planuje kolejną zmianę przepisów, dotyczących przychodów nieznajdujących swego pokrycia w ujawnionych źródłach. Zgodnie z najnowszym pomysłem resortu, 5 letni okres przedawnienia zostanie wydłużony aż dwukrotnie, ... czytaj więcej

29-08-2014

MINISTERSTWO FINANSÓW OSTRZEGA

   25 sierpnia na stronie Ministerstwa Gospodarki ukazał się list ostrzegawczy, wystosowany wspólnie przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Finansów. Jego adresatem są podatnicy dokonujący obrotu towarami szeroko rozumianej branży elektroni... czytaj więcej

15-09-2014

Odszkodowanie dla pracownika nie podlega zwolnieniu z podatku od osób fizycznych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2014 r., znak ILPB2/415-441/14-2/AJ Wypłacone bądź sfinansowane przez pracodawcę odszkodowanie na rzecz pracownika, wypłacone na podstawie odpowiedniego przepisu Ko... czytaj więcej

15-09-2014

Całe wynagrodzenie twórcy może pochodzić z działalności gospodarczej

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r. (nr IPPB1/415-457/14-2/EC) Jak wynika z zapadłej ostatnio interpretacji prawa podatkowego, twórca - przedsiębiorca może rozliczyć w ramach prowadzonej działalności gospoda... czytaj więcej

15-09-2014

Kolejny wyrok TK w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych.

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. P 49/13 W poniedziałek, 29 lipca, Trybunał Konstytucyjny wydał kolejny, drugi już wyrok dotyczący art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, to jest dotyczący opodatkowania dochodów z tzw. ?źró... czytaj więcej

15-09-2014

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dochodów pracowniczych

Wyrok Trybunał Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. K7/13 W dniu 8 lipca 2014 r. zapadł ważny dla pracowników wyrok Trybunał Konstytucyjnego. Wydane na wcześniejszy wniosek Konfederacji lewiatan orzeczenie o sygnaturze K7/13 jednozn... czytaj więcej

15-09-2014

Ryczałt od pojazdów samochodowych trafił do Sejmu.

Do Sejmu trafił projekt tzw. IV ustawy deregulacynej. Wśród szeregu innych nowelizowanych aktów prawnych, zmianie ulegną również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania... czytaj więcej

18-09-2014

Gepard Biznesu 2013

Szanowni Pastwo Z przyjemnością informujemy ze Małopolski Instytut Studiów Podatkowych został wyróżniony tytułem Geparda Biznesu 2013 - konkursu, którego misją jest m.in. wspieranie rozwoju polskich firm. Zarząd ... czytaj więcej

30-09-2014

Brak obowiązku opodatkowania czynności przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową lub spółkę jawną podatkiem VAT

Interpretacje indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2014 r., znak IPTPP2/443-421/14-2/AW W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, iż w przypadku dokonania przeksz... czytaj więcej

30-09-2014

Umowne potrącenie wierzytelności a podatek dochodowy

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2014 r., znak IPTPB2/415-335/14-7/MP Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie dotyczył konsekwencji podatkowych dokonania umownego potrącenia wier... czytaj więcej

30-09-2014

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o interpretację

Wyrok NSA z 5 sierpnia 2014 r, sygn. akt II FSK 1886/12 W wydanym w dniu 5 sierpnia 2014 r. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny pochylił się nad wykładnią pojęcia strony w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej... czytaj więcej

30-09-2014

Ministerstwo projektuje rozszerzenie stosowania odwrotnego obciążenia

Na stronach Rządowego Procesu Legislacji pojawił się projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z proponowanych przez twórcę przepisów zmian jest rozszerzenie katalogu towa... czytaj więcej

30-09-2014

Na potrzeby PCC spółka komandytowo – akcyjna jest spółką kapitałową

Wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. II FSK 1980/12 Liczne zmiany podatkowe, jakim poddana została konstrukcja spółki komandytowo - akcyjnej zrodziły wątpliwości co do jej prawidłowej kwalifikacji na gruncie podatku od czynności cywi... czytaj więcej

14-10-2014

Zwroty VAT

Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadniczo 3 terminy na otrzymanie zwrotu podatku VAT od urzędu skarbowego. Wynoszą one w zależność od konkretnej sytuacji 25, 60 lub nawet 180 dni. Teoretycznie w tym terminie podatnik powinien otrzymać zwrot ... czytaj więcej

14-10-2014

Powroty do kraju a podatki

Polacy wracający z emigracji zarobkowej do Polski muszą liczyć się z pewnymi konsekwencjami  podatkowymi podjęcia decyzji o powrocie. Po pierwsze po dłuższej nieobecności w kraju stają się oni z powrotem polskimi rezydentami podatkowymi w ... czytaj więcej

14-10-2014

Przychody osoby fizycznej z reklam internetowych opodatkowane jak najem.

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów  z dnia 5 września 2014 r. nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 W orzecznictwie i doktrynie istniały rozbieżności co do kwalifikacji przychodów z tytułu udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stro... czytaj więcej

14-10-2014

Odliczenie VAT dopiero po otrzymaniu faktury.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 września 2014 r., nr ITPP1/443-688/14/DM Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, który otrzymuje faktury z opóźnieniem nawet trzech miesięcy od momentu powst... czytaj więcej

15-10-2014

Warunki uznania danego obiektu jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 702/14 Stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane w zależności m.in. od tego czy nieruchomości są związane z prowadzeniem dzi... czytaj więcej

15-10-2014

Śmierć małżonka a możliwość sprzedaży mieszkania

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 716/14 Czy podatniczka, która nabyła nieruchomość wraz z mężem do wspólności majątkowej nabywa ją ponownie z chwilą śmierci męża? ... czytaj więcej

15-10-2014

Planowane zmiany w ustawie o CIT

W styczniu 2015 r. mają wejść w życie kolejne zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najpoważniejsze z nich dotyczą cen transferowych oraz certyfikatów rezydencji podatkowej. Za podmioty powiązane, zobowiązane do sp... czytaj więcej

22-10-2014

Konkurs MISP

Temat konkursu: Konkurs polega na napisaniu najlepszej glosy do wyroku wybranego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o tematyce podatkowej wydanego w 2014 r. Rok 2014 r obfitował w wiele bard... czytaj więcej

04-11-2014

Wygraj spór z urzędem!

Postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnych rządzą się swoimi prawami nie można ich przyrównywać do postępowań przed sądami powszechnymi dlatego też  prowadzenie tego typu postępowań wymaga swoistej specjalizacji... czytaj więcej

19-11-2014

Możliwość opodatkowania ryczałtem wg stawki 5,5%, przychodów z tytułu prac budowlanych polegających na zabudowie stoisk wystawowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 października 2014 r. , nr ITPB1/415-833/14/KW)     W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził stanowisko podatnika, iż w pr... czytaj więcej

19-11-2014

Obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanych dostaw powstaje w dniu przekazania towarów przewoźnikowi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 października 2014 r., nr ILPP1/443-572/14-4/AW     Wnioskodawca działający jako spółka z o.o., będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, specjalizującą się w dystrybu... czytaj więcej

19-11-2014

Finansowanie noclegów nie jest dla zatrudnionych przychodem, od którego muszą zapłacić podatek.

Wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. II FSK 2387/12 NSA oddalił skargę kasacyjną w sprawie uchylenia interpretacji indywidualnej, uznając w ten sposób za prawidłowy zaskarżony wyrok WSA w Warszawie. We wniosku o interpretację, ... czytaj więcej

19-11-2014

Wynagrodzenie za umorzone akcje a przychód spółki.

Wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. II FSK 2299/12. W niniejszym wyroku NSA nie przychylił się do skargi Ministra Finansów i oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie, uznając go za prawidłowy. Sprawa dotyczyła podatku... czytaj więcej

19-11-2014

Szykują się kolejne zmiany w zakresie kas rejestrujących.

Co niemal pewne, od stycznia 2015 r.wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązków rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem kas rejestrujących. Zmiany zmniejszają zakres podm... czytaj więcej

22-12-2014

Usługi wspólnika na rzecz spółki cywilnej w kosztach uzyskania przychodu spółki

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej  z dnia 10 listopada 2014 r. (znak IPTPB1/415-453/14-2/MR)     Organ w wydanej interpretacji potwierdził, iż koszt usług świadczonych przez wspólnika spółki cywilnej w ramach ... czytaj więcej

22-12-2014

VAT przy sprzedaży samochodu, co do którego nie odliczono podaktu

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2014 r. (znak ITPP1/443-962/14/MN)     Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 12 listopada 2014 r. nr ITPP1/443-962/14/MN ro... czytaj więcej

22-12-2014

Cash pooling nie oznacza udzielenia pożyczki.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r. (sygn..(III SA/Wa 1109/14))     Sprawa dotyczyła prawidłowej kwalifikacji na gruncie przepisów o cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji umowy cash poolingu. W tramach tego typu umów, grupy (... czytaj więcej

22-12-2014

Jak rozumieć pojęcie ulepszenia środka trwałego

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 listopada 2014 r. (sygn.. I SA/Kr 1535/14)     W przedmiotowej sprawie Skarżąca spółka była właścicielem trzech sąsiadujących ze sobą budynków. Dwa ostatnie budynki zostały przez spółkę nabyte w osobn... czytaj więcej

17-2-2015

Albo sprzedaż, albo leasing

Wyrok WSA w Warszawie w Warszawie z 28 stycznia 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 1184/14) W przedmiotowej sprawie, spółka świadcząca usługi leasingu operacyjnego wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, dotyc... czytaj więcej

17-2-2015

Podatek u źródła nie może być domniemany

Wyrok WSA w Rzeszowie z 15 stycznia 2015 r., (sygn. I SA/Rz 1026/14) Sprawa dotyczyła obowiązku pobrania podatku u źródła na podstawie polsko - chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zaistniałym stanie faktycznym, spółka w... czytaj więcej

17-2-2015

Wynagrodzenie komplementariusza z VATem

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2015  r. (znak IBPP3/443-1285/14/EJ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji rozstrzygnął opodatkowania podatkiem od towarów i usłu... czytaj więcej

17-2-2015

Zmiana nabywcy wiąże się z obowiązkiem korekty VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2015 r. (znakIBPP4/4512-37/15/PK )     Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego rozważał problem zmiany strony umowy w przy... czytaj więcej

22-12-2014

Preproporcja jednak bez uzgodnienia z naczelnikiem

Wciąż trwają prace nad projektem założeń ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług w zakresie, m.in. poszerzenia zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz ustalania tzw. preproporcji. Proporcja służy prawid... czytaj więcej

14-01-2015

Interpretacja ogólna w sprawie VAT od biletu wstępu na siłownię

Minister Finansów Łodzi w interpretacji ogólnej z dnia 12 grudnia 2014 r. (znak PT1/033/32/354/LJU/14) Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej starał się rozwiać wątpliwości, dotyczące stawki podatku od towarów i usług stoso... czytaj więcej

14-1-2015

Zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych

Z dniem 1 lipca 2015 r. wejść ma w życie zmiana dotycząca zasad składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Planowane jest wprowadzenie specjalizacji Dyrektorów Izby Skarbowej w zakresie poszczególnych podatkó... czytaj więcej

14-1-2015

Samo zubożenie nie wstrzyma egzekucji

Postanowienie NSA z 23 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FZ 2008/14r.) W przedmiotowej Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie podatniczki, domagającej się wstrzymania wykonania decyzji organu podatkowego w przedmiocie egzekucji do czasu r... czytaj więcej

14-1-2015

Nadpłata VAT może być zaliczona na poczet akcyzy i podatku od nieruchomości.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 r. (sygn. (I SA/Łd 978/14) Sprawa dotyczyła możliwości zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku od towarów i usług na poczet akcyzy oraz podatku od nieruchomości. Sąd potwierdził, iż istnieje taka m... czytaj więcej

14-1-2015

Próbka towaru a VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak IBPP4/443-433/14/LG) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji rozstrzygnął kwestie dostawy produktów, przeznaczonych na... czytaj więcej

17-04-2012

Akcja z Interią

MISP wspólnie z portalem Interia przeprowadził w dniach 11-12 kwietnia br. dyżur mailowy, podczas którego internauci mogli zadawać pytania dotyczące rozliczenia dochodów zagranicznych za 2011 rok.... czytaj więcej

05-04-2012

Życzenia

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym życzy Małopolski Instytut Studiów Podatkowych. ... czytaj więcej