Albo sprzedaż, albo leasing

Aktualności 2015

17-2-2015

Albo sprzedaż, albo leasing

Wyrok WSA w Warszawie w Warszawie z 28 stycznia 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 1184/14)

W przedmiotowej sprawie, spółka świadcząca usługi leasingu operacyjnego wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, dotyczącej następującego stanu faktycznego.

Spółka wraz z umową leasingu miała zamiar oferować najbardziej wiarygodnym finansowo klientom możliwość zawarcia warunkowych umów sprzedaży. Warunkiem rozwiązania takich umów byłoby przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu lub regulowanie rat niezgodnie z harmonogramem.

Spółka stwierdziła, iż jej przychodem będzie wartość wykupu przedmiotu leasingu ustalona w umowie leasingowej. Organ podatkowy natomiast uznał odmiennie, że skoro przeniesienie własności następuje po zakończeniu umowy, właściwe w tym wypadku będzie zastosowanie przepisów o sprzedaży.

Ostatecznie, sąd oddalił skargę spółki. Uznał bowiem, iż zastosowanie zasady swobody umów nie może doprowadzić do takiej konstrukcji umowy, której konsekwencje prawne byłyby ze sobą sprzeczne i wykluczające się. Inaczej w tym wypadku wyglądać będzie rozliczenie na podstawie umowy sprzedaży, a inaczej leasingu i nie można dla celów podatkowych łączyć obu tych umów.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl