Aktualności 2014

22-12-2014

Cash pooling nie oznacza udzielenia pożyczki.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r. (sygn..(III SA/Wa 1109/14))

    Sprawa dotyczyła prawidłowej kwalifikacji na gruncie przepisów o cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji umowy cash poolingu. W tramach tego typu umów, grupy (najczęściej powiązanych ze sobą) podmiotów decydują się na wspólne zarządzanie ich płynnością finansową przez bank oraz wyznaczonego spośród grupy tzw. Pool Leadera ? spółkę odpowiedzialną za wzajemne rozliczenia zysków i strat.
Powzięta została wątpliwość, czy do odsetek od tak rozumianego cash poolingu zastosowanie będą miały przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji, tj. ograniczenia w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek. Celem przepisów o niedostatecznej kapitalizacji jest ograniczenie zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez firmy powiązane. Spółka nie musi mieć dużego kapitału własnego (stąd nazwa ? niedostateczna kapitalizacja).
W zapadłym wyroku sąd podkreślił, iż skutków zawartej w ramach grupy spółek umowy cash poolingu nie mogą zostać sprowadzone do prostych konsekwencji, jakie powoduje wzajemne kredytowanie działalności w ramach udzielania pożyczek. Stąd też, wszelkie należne odsetki nie są poddane rygorowi niedostatecznej kapitalizacji, przewidzianemu w przepisach ustaw podatkowych. Nie ma więc ograniczeń, jakie przewidują te przepisy w przypadku, gdy spółki wypłacają odsetki w ramach wspólnego zarządzania płynnością finansową.
Warto zaznaczyć, iż przepisy o cienkiej kapitalizacji zostaną znowelizowane w styczniu 2015 r. w zakresie ustalania stosunku kwoty pożyczki do kapitału spółki jako wyznacznika kapitalizacji odsetek.