facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

Data podpisania umowy pożyczki istotna dla zastosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji

   Dla poprawnej oceny skutków udzielenia pożyczki na gruncie przepisów o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, istotny jest status pożyczkodawcy w momencie udzielenia pożyczki. Regulacja dotycząca tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji w przypadku pożyczek udzielanych spółce przez wspólników zawarta jest w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Zasady określające tę instytucję uległy pewnej zmianie od dnia 1 stycznia 2015 r.

   Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kosztu uzyskania przychodów nie stanowią wydatki w postaci odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek (art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT).

   W przedmiotowej sprawie, kwestią rozważań NSA było sytuacja, w której w trakcie trwania umowy pożyczki miała miejsca zmiana statusu udzielającego pożyczkę z podmiotu powiązanego na niepowiązany. Zdaniem NSA, jeżeli w momencie udzielenia pożyczkodawcą transakcja spełniania przesłanki do podlegania regulacji dot. cienkiej kapitalizacji, późniejsze zbycie przez pożyczkodawcę posiadanych udziałów w spółce pożyczkobiorcy pozostaje bez znaczenia dla oceny spełnienia kryteriów niedostatecznej kapitalizacji, która to już w sprawie zaistniała.

Wyrok NSA z dnia 11 września 2015 r., sygn. II FSK 1842/13