facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

Dyrektor katowickiej izby skarbowej zinterpretował sprawę bonów sprzedażowych

   W analizowanej sprawie, organ rozważył sytuację faktyczną zaistniałą u wnioskodawcy prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i restauracyjnych. W toku prowadzonej działalności, jednym z elementów prowadzonej przez Wnioskodawcę akcji marketingowej jest sprzedaż bonów na realizację określonych w usług w terminie nie dłuższym niż 1 rok. Bony te stanowią dokumenty na okaziciela o określonej wartości nominalnej i uprawniają do bezgotówkowego zakupu usług gastronomicznych. Klienci nabywają bony płacąc ich ceną nominalną. Decyzja o realizacji bonu leży w gestii kupującego, powinien być on jednak zrealizowany w terminie ważności.

   Klient w momencie nabycia bonu i zapłaty za niego, wie jaką konkretnie w przyszłości otrzyma w zamian usługę od Wnioskodawcy. W przypadku, gdy wartość zakupionej usługi gastronomicznej przewyższa kwotę na jaką opiewa bon, klient jest obowiązany dopłacić wynikającą z tego tytułu różnicę gotówką. Wnioskodawca uznał, iż skonkretyzowanie usługi w momencie wydania bonu pozwala na uznanie, iż w momencie jego sprzedaży uzyskuje on przychód podatkowy.

   Stanowisko wnioskodawcy zostało potwierdzone przez organ podatkowy. Organ orzekł, iż z racji tego, że otrzymana przedpłata bądź zaliczka dotyczy konkretnie wybranej przez Klienta usługi gastronomicznej według specyfikacji, przychód w podatku dochodowym od osób prawnych powstanie nie później niż na dzień wystawienia faktury zaliczkowej za sprzedaż bonu na rzecz Klienta, w każdym przypadku zaś – w dniu otrzymania zapłaty za bon od Klienta – zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 września 2015 r., znak IBPB-1-2/4510-203/15/KP