Aktualności 2014

30-09-2014

Na potrzeby PCC spółka komandytowo – akcyjna jest spółką kapitałową

Wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. II FSK 1980/12

Liczne zmiany podatkowe, jakim poddana została konstrukcja spółki komandytowo – akcyjnej zrodziły wątpliwości co do jej prawidłowej kwalifikacji na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. 7 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać potraktowana jako spółka kapitałowa.
Literalna treść przepisów ustawy jak i linia orzecznicza organów podatkowych i sądów wskazywała, iż opodatkowanie powinno wystąpić. Podatnicy bronić zaczęli jednak stanowiska, iż taka konstrukcja ustawy stanowi błędną implementację dyrektywy Rady z dnia 17 lipca 1969 r. 69/335/EWG i dyrektywy zmieniającej 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczących podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.Celem ustawodawcy europejskiego, który to Polska obowiązana była prawidłowo zaimplementować, było bowiem wykluczenie opodatkowania podatkami typu PCC zdarzeń dotyczących spółek biorących udział w obrocie publicznym, chociażby na giełdzie. Taką zaś spółką, mimo jej osobowego charakteru, jest spółka komandytowo – akcyjna. Jedną z możliwości, jaką daje istnienie w niej dokumentów akcji jest bowiem obrót nimi na rynku giełdowym.Takie poglądy podatników podzielały niejednokrotnie sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku zapadłym pod sygnaturą akt I SA/Wr 48/12 zawyrokował, iż w świetle dyrektyw unijnych SKA potraktować należy jako spółkę kapitałową.
Takie orzeczenie może zrodzić pozytywne skutki dla podatników. Przede wszystkim spółki kapitałowe (czyli, zgodnie z orzeczeniem, również SKA) nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych przy ich połączeniu, a także przekształceniu jednego typu spółki kapitałowej w drugą. Dodatkowo, opodatkowanie nie występuje przy wnoszeniu do spółki kapitałowej aportu w postaci przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.