facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

NSA o dozwolonym poszerzeniu granic kontroli podatkowej

   Sprawa dotyczyła podatnika, u którego organ podatkowy wszczął kontrolę podatkową na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie, czas trwania takiej kontroli nie jest limitowany.

   Następnie, organ rozszerzył zakres kontroli, co spotkało się z brakiem zgody ze strony podatnika wyrażonym w zgłoszonym do organu kontrolującego sprzeciwie. Organy uznały wniesienie sprzeciwu, a następnie zażalenia na stanowisko zawarte w odpowiedzi na sprzeciw i odmawiające słuszności stanowisku kontrolowanego za niedopuszczalne. Ostatecznie, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

   Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, skarga jest niedopuszczalna. Odwołując się do stanowiska zawartego w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt: II GPS 3/13. Sąd pierwszej instancji wskazał, że postępowanie, o którym mowa w art. 84c ustawy o swobodzie nie jest postępowaniem administracyjnym ani postępowaniem podatkowym normowanym przepisami Ordynacji podatkowej. Nie przysługuje więc w tym zakresie sprzeciw od przedłużenia trwania kontroli.

   Stanowisko takie potwierdził również NSA w wyrok u z dnia 10 września 2015 r., wydanym po wniesieniu skargi kasacyjnej przez kontrolowanego. Sąd podkreślił, iż w tym przypadku WSA słusznie uznał swoje związanie treścią wcześniejszej uchwały NSA, której to wnioski podzielił również sąd II instancji.

Wyrok NSA z dnia 10 września 2015 r., sygn. I FSK 986/15