facebook

Aktualności 2015

16-12-2015

Podatki w turystyce

MISP_turystyka_gora

16 października w Poznaniu oraz 27 listopada w Warszawie przedstawiciele
Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych brali udział forach dyskusyjnych dotyczących bieżących problemów branży turystycznej. Obecność naszych specjalistów
podczas tych wydarzeń była efektem podpisanego w tym roku przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych i Instytut Studiów Podatkowych oraz Polską Izbę Turystyki
trójstronnego porozumienia dotyczącego szkolenia i wspólnego działania w zakresie
rozwiązywania problemów prawa podatkowego w branży turystycznej, którego celem
jest powzięcie działań zwiększających dostęp do wiedzy z zakresu prawa podatkowego
podmiotów działających w branży turystycznej oraz dążenie do rozwiązania istnieją-cych wątpliwości interpretacyjnych.

Jednym z tematów poruszanych w trakcie spotkań była problematyka opodatkowania usług turystycznych na gruncie systemu VAT. Przedmiotowa tematyka wiąże się z rozlicznymi problemami, które
wiążą się zarówno z wątpliwościami dotyczącymi samej definicji pojęcia usługi turystycznej, jak i sposobem zastosowania w praktyce szczególnej procedury rozliczania podatku do towarów i usług, która
znajduje zastosowanie do tego typu świadczeń.

Podczas konferencji rozmawiano m. in o problemach dotyczących branży hotelarskiej i gastronomicznej. Prelegenci wskazywali na wątpliwości dotyczące stosowania procedury VAT-marża w stosunku do usług hotelarskich, kwestie możliwości posiłkowego wykorzystywania regulacji ustawy o usługach turystycznych przy interpretowaniu pojęć systemu podatku VAT, a także na zagadnienia wiążące
się z wykonywaniem usług cateringowych na płaszczyźnie podatku od wartości dodanej. Wiele miejsca
poświęcono także problematyce ujęcia usługi gastronomicznej jako jednolitego świadczenia komplekPodatki w turystyce
sowego, która w ostatnich miesiącach stała się przedmiotem ożywionej debaty wśród specjalistów
branżowych.

Przedmiotem wzmożonej dyskusji była również tematyka pośrednictwa w branży turystycznej.
Zwracano uwagę m. in. na dawne definicje zawarte w ustawie i ich wpływ na aktualną interpretację pojęcia pośrednictwa turystycznego. W szczególności podkreślano niezależność prawa podatkowego od
ustaw branżowych, co powoduje ograniczone możliwości odwoływania się np. do ustawy o usługach
turystycznych w prawie podatkowym. Omawiano również zagadnienia związane z międzynarodowym
transportem pasażerskim oraz miejscem świadczenia usług turystycznych w kontekście opodatkowania VAT.

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszył się panel poświęcony podstawowym
problemom branży turystycznej na płaszczyźnie ustawy o VAT, w ramach którego wiele uwagi poświę-cono skrupulatnemu omówieniu wszystkich wątpliwych kwestii związanych z procedurą VAT-marża.
Na bazie poglądów judykatury i orzecznictwa wypracowano również praktyczne rozwiązania węzłowych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy turystyczni. Skupiono się przede wszystkim
na kwestiach związanych z opodatkowaniem zaliczek, ewidencjonowaniem działalności turystycznej
oraz zagadnieniach związanych z opodatkowaniem usług stawką 0%. Przykładowo w zakresie zaliczek otrzymywanych na poczet realizacji usługi turystyki wskazywano na korzystne dla podatników
podejście sądów administracyjnych, które uznają, że opodatkowanie zaliczki możliwe jest dopiero
z momencie ustalenia kwoty marży, a zatem po wykonaniu usługi turystycznej. Jednakże z uwagi
na niekorzystne podejście organów podatkowych w tej konkretnej sytuacji zaleca się występowanie
z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej i następnie dążenia do korzystnego rozstrzygnięcia
sporu sądowego. Inaczej jest w przypadku tzw. marży ujemnej, gdzie od 30 listopada 2015 r. obowią-zuje korzystna dla podatników interpretacja ogólna Ministra Finansów.

Pobierz PDF

MISP_turystyka_dol