facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

Przeprowadzka za granicę legalnym sposobem uniknięcia rozliczenia podatku w Polsce

   Przeniesienie centrum interesów życiowych poza terytorium Rzeczpospolitej sprawia, iż osoba nie będzie zobowiązana do płacenia podatków w Polsce. Takie wnioski wypływają wprost z przepisów podatkowych oraz interpretacji organów podatkowych.

   W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi analizowana była sytuacja osoby fizycznej, planującej przeprowadzkę w celach zarobkowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wnioskodawca pracował na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmie w ZEA, a dodatkowym źródłem dochodów w Polsce dla wnioskodawcy miały być również również zyski kapitałowe z lokat w polskich bankach, polisolokaty oraz z rachunku maklerskiego prowadzonego drogą elektroniczną. W Polsce będzie też właścicielem nieruchomości, pozostanie również w związku małżeńskim z osobą pozostającą w Polsce, przy czym nie będzie on zameldowany w kraju. Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli jego centrum interesów życiowych w 2016 r. (i latach późniejszych) będzie znajdowało się w ZEA i tylko w ZEA będzie osiągał przychody, wówczas nie będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a zatem dochody osiągane w ZEA nie będą w tych latach opodatkowane w Polsce.

   Stanowisko takie potwierdził organ interpretacyjny. Zgodnie z polskimi przepisami, w myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zdaniem organu wnioskodawca przenosząc do Zjednoczonych Emiratów Arabskich swoje centrum interesów życiowych nie będzie spełniał kryterium osoby posiadającej na terytorium Polski miejsca zamieszkania ponieważ będzie On mieszkał i pracował w Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych w 2016 r. (i w latach kolejnych) z tytułu pracy na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich (gdzie znajdowało się będzie – jak twierdzi – jego centrum interesów życiowych) i tym samym nie będzie On zobowiązany do złożenia w Polsce zeznania podatkowego za 2016 r. i lata kolejne.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 października 2015 r., znak IPTPB2/4511-438/15-2/KR