facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

Staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur, które dokumentują czynności nieodzwierciedlające rzeczywistości

   W przypadku, gdy nabywca przyjmuje faktury, które nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, nie nabywa on prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z takiego wadliwego dokumentu. Takie wnioski wynikają z zapadłego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

   W zaistniałym stanie faktycznym, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007 r. stwierdzono że Spółka naruszyła art. 87 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług poprzez obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez jednego z jej kontrahentów, a które to okazały się fikcyjne. Podatnik stał na stanowisku, iż organ nie wykazał w sposób niebudzący wątpliwości, że Spółka dokonując odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych z faktur działała ze świadomością, że dokumentują one przestępcze działania ich wystawcy, oraz że nie dochowała należytej staranności przy spornych transakcjach.

   Sprawa po ośmiu latach trafiła przed oblicze NSA. Sąd stwierdził w wydanym wyroku, iż w przypadku obiektywnego stwierdzenia, że pomiędzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarów istnieją rozbieżności, faktury te w zakresie w jakim stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, nie dają nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie ma co do zasady przesłanek, aby w zakwestionowanym zakresie co do ich rzetelności, korzystały z tzw. domniemania „dobrej wiary”, gdyż staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur, które dokumentują czynności nieodzwierciedlające rzeczywistości.

Wyrok NSA z dnia 13 października 2015 r., sygn. I FSK 940/14