facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

Umowa dożywocie bez podatku dochodowego – zmiana interpretacji indywidualnej

   W stanie faktycznym, będącym przedmiotem interpretacji, podatnik stał się właściciel udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego. W 2002 roku, w drodze aktu notarialnego podatnik przeniósł na rzecz wnuczki prawo własności udziału w prawie w zamian za zapewnienie opieki i ponoszenie kosztów utrzymania, łącznie z kosztem pogrzebu. Umowa to spełniała więc przesłanki do uznania jej za umowę dożywocia. Zbycie nieruchomości w ramach umowy dożywocia nastąpiło przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości.

   W tak zarysowanym stanie faktycznym, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem uzyskania przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości. W przypadku Wnioskodawcy od daty nabycia lokalu mieszkalnego umową zamiany do dnia zawarcia umowy dożywocia nie upłynął okres pięcioletni. W opinii podatnika, umowa dożywocia nie jest źródłem przychodu zgodnie z wyżej cytowanym przepisem, ponieważ nie ma ona charakteru odpłatnego.

   Kwesta opodatkowania umowy dożywocie budziła kontrowersje zarówno wśród organów podatkowych, jak i sądów interpretacyjnych. W zmienionej interpretacji organ wskazał, iż Naczelny Sąd Administracyjny w podjętej w składzie 7 sędziów w dniu 17 listopada 2014 r. uchwale, sygn. akt II FPS 4/14, wskazał „w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy.” Wobec powyższego, organ za zasadne uznał stwierdzenie, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie udziałów w prawie własności lokalu mieszkalnego, na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.

Zmiana interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r., znak DD9.8222.2.81.2015.JQP