Aktualności 2014

30-09-2014

Umowne potrącenie wierzytelności a podatek dochodowy

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2014 r., znak IPTPB2/415-335/14-7/MP

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie dotyczył konsekwencji podatkowych dokonania umownego potrącenia wierzytelności w zakresie podatku dochodowego. Wnioskodawca występował jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadał on w stosunku do spółki wierzytelność z tytułu udziału w zysku. W stosunku do wnioskodawcy, spółka posiadała natomiast wierzytelność z tytułu zbytych na jego rzecz akcji innej spółki komandytowo – akcyjnej. W stanie faktycznym miało dojść do trójstronnego potrącenia wzajemnych wierzytelności. Zdaniem wnioskodawcy, dokonanie potrącenia nie powinna generować po jego stronie przychodu podatkowego. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy, w skutek potrącenia wzajemnych i wymagalnych wierzytelności obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenie, mimo że skutkuje umorzeniem zobowiązania (de facto zobowiązań obu stron umowy potrącenia), nie skutkuje powstaniem jakiegokolwiek przychodu dla stron dokonujących potrącenia. Dodatkowo, zdaniem wnioskodawcy, w przypadku zbycia akcji, które zostaną nabyte w drodze umowy sprzedaży, w ramach której doszło do uregulowania ceny poprzez zawarcie umowy potrącenia trójstronnego z możliwością dokonania dopłaty, Wnioskodawca będzie mógł zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, potrącić jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji kwotę ceny, wydatki takie są bowiem kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Taki też przypadek zachodził w przedstawionym stanie faktycznym, w obu więc kwestiach (braku przychodu i wystąpienia kosztów) organ potwierdził zdanie wnioskodawcy.