facebook

Aktualności 2015

21-11-2015

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową środki zgromadzone na kapitałach zapasowych i rezerwowych nie stanowią niepodzielonego zysku

   W interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, iż środki zgromadzone na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w osobową na kapitale zapasowym lub innym funduszu spółki kapitałowej, nie stanowią niepodzielnego zysku z lat poprzednich i nie podlegają opodatkowaniu, bowiem przeznaczenie środków na kapitał zapasowy jest podzieleniem zysku. Stało się tak jednak dopiero po skutecznym zaskarżeniu interpretacji przed WSA oraz NSA.
Sprawa dotyczyła polskiej spółki kapitałowej i zaistniałej w niej w 2012 r. stanu faktycznego. Spółka w poprzednich latach osiągała zysk, który zawsze dzielony był zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Najczęściej zgromadzenie wspólników podejmowało uchwałę, w której bądź to przeznaczało zysk do podziału między wspólników tytułem dywidendy, bądź to decydowało o podziale zysku w ten sposób, że zysk był przelewany na kapitał zapasowy (lub inny fundusz). Spółka w toku działalności podjęła decyzję o przekształceniu w spółkę osobową. W związku z powyższym powzięła wątpliwość, czy środki zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy stanowić będą niepodzielone zyski na dzień przekształcenia.
Ostatecznie, po trzech latach walki przed sądami, organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe stwierdzając, iż w konsekwencji przekazania zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypracowanego przed 1 stycznia 2009 r. na kapitał zapasowy – w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną po stronie wspólników będących osobami fizycznymi nie powstanie dochód (przychód), o jakim stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ uznać należy, że zysk został podzielony.

Interpretacja indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2015 r., znak IBPB-2-2/4511-268/15/MW