facebook

Aktualności 2015

16-12-2015

Stoisz przed wyborem – własna księgowość czy kancelaria prawnopodatkowa? Poznaj argumenty za i przeciw.

shutterstock_114281875_gora kopia

Zastanawiasz się czy losy firmy powierzyć w ręce własnego księgowego
czy zaufać kompetencjom biura rachunkowego? Obawiasz się, że konsekwencją podjęcia złej decyzji będzie utrata płynności finansowej firmy?
W tym artykule przedstawiamy argumenty za i przeciw przemawiające
za każdą z tych opcji.

Firmy które decydują się na zatrudnienie na etacie własnego księgowego podkreślają, że najważniejszym dla nich jest poczucie, że osoba odpowiadająca za ważną część finansów firmy „siedzi w pokoju
obok”. Jest ona doskonale zaznajomiona z sytuacją firmy oraz jako pracownik ma poczucie odpowiedzialności za jej losy. Wskazują one także na szybki przepływ informacji i dostępność danych, niezbędnych do prawidłowego rozliczenie podatków – dokumenty, przynajmniej teoretycznie, zawsze są pod
ręką. Ponadto, firmy takie podkreślają, że zatrudniając księgowego mają wpływ na to, kto konkretnie
będzie zajmować się księgowością firmy, ich zdaniem wybór odpowiedniej osoby pozwala na uniknięcie nieprzyjemności wynikających z przeoczeń i zaniedbań, które niosą określone konsekwencje prawnopodatkowe.

Księgowy na etacie dokonuje przy tym codziennego, bieżącego księgowania operacji dokonywanych
przez zatrudniającą go jednostkę. W tym zakresie, jego rola sprowadza się do poprawnej analizy standardowych czynności pojawiających się w działalności spółki i przypisania im odpowiednich konsekwencji podatkowych oraz rachunkowych. Długoletnia prawa w jednej firmie prowadzi przy tym do swoistego „wyspecjalizowania” wiedzy księgowego w zakresie transakcji typowych dla bieżącej działalności spółki.

Podstawowymi wadami posiadania własnej księgowości jest m. in. istnienie ryzyka utraty stabilności,
gdyż zatrudniając jednego pracownika na stanowisku księgowego może on przecież w każdej chwili
zachorować, czy też iść na urlop. Istnieje również ryzyko, że w sytuacji ewentualnego konfliktu na linii
pracodawca – pracownik, ten drugi wykorzysta przeciwko firmie poufne informacje, do których miał dostęp. Zatrudnienie księgowego to także dodatkowy etat, a często zdarza się tak (szczególnie w małych
firmach), że ilość pracy nie wymaga zatrudnienia osoby na pełnym etacie. Kolejny etat to dodatkowe
koszty dla pracodawcy – wynagrodzenia, składek do ZUS i NFZ. Wymieniając wady takiego rozwiązania
nie można zapomnieć o kwestiach odpowiedzialności – całe ryzyko podatkowe związane z prawidłowością dokonywanych rozliczeń z fiskusem spoczywa w takim przypadku na przedsiębiorcy.

Stanowisko księgowego jeszcze parę lat temu było obsadzane jako pierwsze w firmie, obecnie coraz
częściej firmy rezygnują z zatrudniania etatowych pracowników działów księgowości, decydując się
na skorzystanie z usług firm oferujących outsourcing
usług księgowych. Warto zatem poznać zalety
i wady powierzenia księgowości takiemu zewnętrznemu podmiotowi.

Najważniejszymi argumentami przemawiającymi za skorzystaniem z usług podmiotu świadczącego MISP_rap01
usługi outsourcingu księgowego są oczywiście te o charakterze finansowym. Firma korzystająca z outsourcingu usług księgowych nie musi martwić się o zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej osoby na stanowisku księgowego. Oznacza to w konsekwencji zmniejszenie etatów w przedsiębiorstwie, co przejawia się w konkretnych oszczędnościach – nie trzeba bowiem płacić kolejnego wynagrodzenia, składek do ZUS i NFZ. Firmy nie muszą
także ponosić kosztów zakupu programów księgowych, odpowiedniego sprzętu
oraz ich aktualizacji i modernizacji.

Kwestie finansowe nie są rzecz jasna jedynym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu firmy outsourcingowej do prowadzenia naszej księgowości. Z ekonomicznego punktu widzenia, koszt wynagrodzenia specjalisty jest identyczny z księgowym „na etacie.” Co przesądza więc o atrakcyjności zewnętrznej księgowości? W przypadku outsourcingu, mamy do czynienia z efektem „kup dwa razy więcej w tej samej cenie.” Zatrudnienie jednej osoby na etacie księgowego zapewnia
nam co prawda stałą obsługę księgową „z sąsiedniego pokoju”, niemniej jednak wiąże się ono z akceptacją pewnego rodzaju naturalnych ograniczeń zatrudnionego księgowego – czy to w zakresie wiedzy
specjalistycznej, czy też umiejętności księgowania w sytuacjach kryzysowych.

Decydując się na zatrudnienie firmy outsourcingowej, nabywamy w gruncie rzeczy pakiet wiedzy specjalistycznej całego zespołu księgowości firmy. W ofercie firm zewnętrznych często wliczona jest określona liczba porad udzielanych przez specjalistę stale współpracującego z firmą księgową. Pracujący
w dużym teamie księgowy zewnętrzny ma również możliwość szybkiej konsultacji z innymi swymi
współpracownikami – wewnętrzny księgowy nie ma możliwości szybkiej konsultacji w sytuacjach wymagających podjęcia błyskawicznej decyzji co do księgowania. Dlatego też w przypadku zatrudnienia
firmy zewnętrznej mówimy o zakupie w rodzaju „dwa razy więcej w tej samej cenie” – oprócz osoby
wyręczającej naszą firmę w prowadzenia ksiąg za tę samą cenę nabywamy bowiem „pakiet” wiedzy
specjalistycznej i swoistego księgowego know – how mając pewność, że każde księgowanie może być
błyskawicznie skonsultowane w całym teamie specjalistów.

Firmy outsourcingowe oferują profesjonalne usługi zatrudniając przy tym osoby doświadczone, których normalnie zatrudnienie na etacie mogłoby być zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe dla przedsiębiorcy. Przejmują także odpowiedzialność za stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Każde biuro ma wykupione ubezpieczenie OC, które stanowi gwarant, że w
przypadku powstania zaległości podatkowej z winy firmy księgowej przedsiębiorca nie odczuje w ostatecznym rozrachunku finansowych skutków takiej zaległości. Korzystanie z usług biura księgowego to
także oszczędność czasu oraz wsparcie profesjonalistów w nietypowych sytuacjach, gdy niepozorne
kwestie urastają do rangi sporego problemu.

Przewaga firm outsourcingowych przejawia się przede wszystkim we wspominanych już sytuacjach
wymagających błyskawicznej decyzji w zakresie księgowania, a często również zarządzania całą firmą.
Wewnętrzny księgowy w takim przypadku zwykle wybiera najbezpieczniejszą z jego punktu widzenia
– a co za tym idzie często niekorzystną ekonomicznie dla swej firmy – opcję działania. Wewnętrzny
księgowy nie posiada bowiem w takim przypadku odpowiednich instrumentów do weryfikacji swej decyzji – konsultacja decyzji u zewnętrznego specjalisty traktowana jest w takim przypadku jako przejaw
„przyznania się” do własnego braku wiedzy specjalistycznej. W zewnętrznej firmie księgowej, każda
z sytuacji ryzykownych od razu konsultowana jest w szerszym gronie ekspertów oraz specjalistów
z danej dziedziny prawa podatkowego – to oni pomagają w takim przypadku w podjęciu decyzji, biorąca
pod uwagę zarówno jej aspekt prawny, ekonomiczny jak i zarządczy.

Obok tych zalet outsourcing usług księgowych rodzi pewne zagrożenia, które powodują, że firmy obawiają się tej formy prowadzenia księgowości. Zdają sobie bowiem sprawę z ryzyka wyboru niewłaściwego biura oraz późniejszych problemów we współpracy, począwszy od małego zaangażowania,
niedbania o interes klienta a skończywszy na gubieniu dokumentów księgowych. Obawiają się one MISP_rap02
również kosztów dodatkowych usług doradczych. Natomiast w przypadku małych biur rachunkowych
(jedno lub dwuosobowych) mają wątpliwości dotyczące fachowości, stabilności i terminowości świadczonych usług. Liczą się także z możliwością wypływu danych finansowo-księgowych o firmie, które
stanowią bardzo cenne źródło informacji.

Rozwiązaniem wskazanych problemów jest przede wszystkim właściwe sformułowanie umowy o świadczenie usług księgowych. Standardowa treść umowy, proponowana przez firmy księgowe bez wątpienia zawiera postanowienia dotyczące tajności i ochrony informacji przekazywanych przez klienta. Obowiązek zachowania tajemnicy wynika również wprost z przepisów ustaw regulujących zawód księgowego czy doradcy podatkowego.

Na etapie negocjacji postanowień umowy warto też zabezpieczyć własny interes, wprowadzając do
treści umowy instrumenty zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy przez firmę zewnętrzną.
Wszelkie nieprawidłowości w postępowaniu księgowości zewnętrznej rodzą bowiem odpowiedzialność odszkodowawczą. Standardowym rozwiązaniem jest często wzmocnienie odpowiedzialności poprzez wprowadzenie do treści kontraktu odpowiednich kar umownych – np. za zgubienie dokumentów
przekazanych przez klienta. Brak takich klauzul w umowie nie oznacza przy tym, że outsourcingowy
księgowy nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej – jej źródeł poszukiwać jednak należy w treści obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

Reasumując , zaangażowanie zewnętrznej firmy oferującej outsourcing usług księgowości pozwala uzyskać następujące korzyści:
  • oszczędności finansowe – brak obowiązku tworzenia dodatkowego etatu w firmie,
  • dwa razy więcej w tej samej cenie – uzyskujemy dostęp do specjalistycznej wiedzy całego teamu
    księgowego,
  • wyeliminowanie konieczności prowadzenia zewnętrznych konsultacji decyzyjnych,
  • „przerzucenie” odpowiedzialności na firmę zewnętrzną,
  • błyskawiczne rozwiązywanie sytuacji „trudnych”,
  • gwarancja zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji,
  • optymalizacja rozliczeń.

 

Pobierz PDF

MISP_ksiegowosc_dol