Aktualności 2014

19-11-2014

Wynagrodzenie za umorzone akcje a przychód spółki.

Wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. II FSK 2299/12.

W niniejszym wyroku NSA nie przychylił się do skargi Ministra Finansów i oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie, uznając go za prawidłowy. Sprawa dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu. Spółka komandytowo-akcyjna, będąca rezydentem Luksemburga, chciała zmniejszyć swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce akcyjnej (której była większościowym akcjonariuszem), będącej rezydentem Polski, poprzez dobrowolne umorzenie akcji połączonym z obniżeniem kapitału zakładowego. Wszystkie akcje, które miałyby podlegać umorzeniu, zostałyby objęte w wyniku podniesienia kapitału zakładowego spółki akcyjnej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w formie udziałów w innych spółkach prawa handlowego wycenionych do wartości rynkowej w dniu wniesienia. W związku z tym, w interpretacji zadano pytanie czy wydanie przez spółkę akcyjną majątku rzeczowego w postaci certyfikatów inwestycyjnych tytułem wynagrodzenia za umorzone akcje powodować będzie po jej stronie powstanie przychodu do opodatkowania. Zdaniem spółki akcyjnej wydanie majątku rzeczowego w postaci certyfikatów inwestycyjnych jako wynagrodzenia za akcje własne nabyte w celu ich umorzenia, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy zdarzenia powodującego powstanie przychodu podatkowego z tytułu zbycia tego majątku. Tego zdania nie podzielił Minister Finansów, który uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Ostatecznie WSA przyznał rację Wnioskodawcy i w uzasadnieniu orzekł, iż umorzenie akcji można porównać do procesu likwidacji spółki, w ramach której dokonuje się operacji umorzenia wszystkich akcji. Jeżeli więc nie ma wątpliwości, co do tego, iż przy likwidacji spółki nie dochodzi po jej stronie do powstania przychodu w związku  z wydaniem majątku wspólnikom – to analogicznie taka czynność nie powinna powodować powstania przychodu po stronie spółki, gdy tylko cześć akcji podlega umorzeniu. W wyniku umorzenia spółka nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego od wspólnika, które powiększy jej majątek.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/