facebook

Księga Przychodów i Rozchodów


Księga Przychodów i Rozchodów

Proponujemy kompleksowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.:

  • wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych;
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia ;
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
  • sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
  • reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
  • sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi Klienta;
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych;
  • przygotowanie dokumentów finansowych do Banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Marek Kwinta

biegły rewident, doradca podatkowy
tel./fax: 012 422 42 55 w. 24
m.kwinta@misp-modzelewski.pl