facebook

Inne usługi audytorskie


Usługi z zakresu audytu i usług poświadczających:

We współpracy z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oferujemy również usługi za zakresu rewizji finansowej, takie jak:

1. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według PSR, MSR/MSSF;

2. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

3. Audyt prawidłowości wydatkowania środków pomocowych UE;

4. Audyty zewnętrzne na podstawie Rozporządzania MNiSW z dnia 5 września 2007r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę;

5. Usługi poświadczające:

a. badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
b. badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego,
c. badania sprawozdań założycieli spółek komandytowo-akcyjnych,
d. wycena akcji spółek do oferty publicznej,
e. badanie planów przekształcania spółek,
f. badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach,
g. badanie sprawozdań wyborczych,
h. usługi związane z Pierwszą Publiczną Ofertą (IPO), m.in.:

  • badanie historycznych jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych według ustawy o rachunkowości lub MSSF,
  • badanie prognoz finansowych i ich podstaw,
  • badanie danych finansowych pro forma.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp.z o.o.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp.z o.o. jest firma audytorską będącą częścią Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

ISP-AUDYT jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Na potrzeby rynku lokalnego został utworzony przez ISP-AUDYT Krakowski Zespół Biegłych Rewidentów, który pracuje pod kierownictwem P. Marka Kwinty – Biegłego Rewidenta (nr 10389), Doradcy Podatkowego (nr 4138) – Prezesa Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie.

Bezpośredni kontakt z Kierownikiem Zespołu – m.kwinta@misp-modzelewski.pl
tel. (12) 429-24-01, 423-23-00 lub 608 469 044

Link do strony ISP-AUDYT

 

Zapraszamy do kontaktu:

Marek Kwinta

biegły rewident, doradca podatkowy
tel./fax: 012 422 42 55 w. 24
m.kwinta@misp-modzelewski.pl