Akademia podatkowa. Podatek dochodowy od osób prawnych – ze szczególnym uwzględnieniem zmian z 2018 r. – obszary narażone na ryzyko sporu z organem podatkowym

Prowadzący: Jarosław Włoch

6, 10 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz ul. Mikołajska 28

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo jak co roku w okresie wakacyjnym zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez nas Akademii w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Szkolenie adresowane jest do tych z Państwa, którzy widzą potrzebę uporządkowania swojej wiedzy w tym zakresie. Dodatkowo rok 2018 jest rokiem szczególnym dla podatku CIT z uwagi na dużą ilość zmian wprowadzonych przez ustawodawcę jak również z uwagi na fakt, że jest to pierwszy rok, w którym w praktyce zastawanie znajdą przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych nałożonych na podmioty powiązane w 2017 r.

Dzień pierwszy:
1. Zagadnienia ogólne – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i przedmiot opodatkowania :

 • kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
 • wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • rok podatkowy,
 • przedmiot opodatkowania,
 • podstawa opodatkowania,
 • stawki podatkowe,
 • odpowiedzialność podatników i płatników.

2. Przychody podatkowe :

 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej
 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej kasowej,
 • nowe źródło przychodów od 2018 praktyczne problemy
 • Przychody zwolnione
 • Wyłączenia z przychodów
 • Nieodpłatne świadczenia
 • Odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych
 • inne zasady rozpoznawania przychodów – przykłady.

3. Dwa źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych:

 • Zasady kwalifikacji przychodów do źródeł przychodów po zmianach
 • Zasady przypisywania kosztów podatkowych do źródeł przychodów koszty pośrednie i bezpośrednie)
 • ak rozliczać straty z lat ubiegłych ważne przepisy przejściowe !
 • Czy będzie nowe zeznania roczne CIT-8 ?
 • Jak rozliczać źródła przychodów gdy spółka kapitałowa jest wspólnikiem w spółce osobowej ?

4. Koszty uzyskania przychodów:

 • definicja kosztów uzyskania przychodów – przesłanki zaliczania wydatku w koszty podatkowe w teorii i praktyce
 • koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
 • moment zaliczenia wydatku w koszty podatkowe  – rozliczanie kosztów w czasie – nowe podejście sądów administracyjnych,
 • Nowe zasady rozliczania korekt kosztów podatkowych przed i po zmianach
 • Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych
 • świadczenia na rzecz pracowników,
 • koszty podróży służbowych,
 • kary umowne odszkodowania,

5. Nowe zasady zaliczania niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów:

 • wydatki poniesione na usługi niematerialne oraz na korzystanie z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how,
 • gdzie szukać definicji usług niematerialnych
 • nowe zasady zaliczania w koszty podatkowy kosztów finansowania dłużnego – dawna „cienka kapitalizacja”,
 • współczynnik finansowy EBIDTA – nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • jak liczyć progi 3 000 000 zł,
 • czy można kontynuować cienką kapitalizacje z alt poprzednich ? – ważne przepisy przejściowe.
 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyraźny kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto) (art. 16 ust. 1 pkt 15a ustawy CIT).
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych do kwoty uprzednio wykazanego przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT).
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy CIT) i wierzytelności umorzonych (art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT) – do kwoty uprzednio wykazanego przychodu
 • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu korzystania z opłat i należności licencyjnych (art. 16 ust. 1 pkt 64a i pkt 73 ustawy CIT).

6. Rozliczanie amortyzacji podatkowej:

 • przedmiot amortyzacji  – definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,
 • sposoby ustalenia wartość początkowej
 • zasady i metody amortyzacji ŚT i WNiP,
 • modernizacja a remont gdzie jest granica ?
 • podwyższenia i obniżanie stawek amortyzacyjnych – ile wolna podatnikowi ?
 • likwidacja ŚT a rozliczenie niezamortyzowanej części – nowe podejście sądów administracyjnych
 • różnice w amortyzacji środków trwałych i WNiP

7. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:

 • uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
 • obowiązki płatnika,
 • zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
 • pozostałe obowiązki informacyjne.

 

Dzień drugi:
1.Podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

 • rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe

2. Podmioty powiązane nowe obowiązki sprawozdawcze od 1.1. 2017

 • rodzaje powiązań
 • zawartość dokumentacji podatkowej
 • obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
 • metody kalkulacji ceny
 • umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia
 • raje podatkowe
 • sankcyjna stawka podatkowa 50%
 • nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017
 • jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)
 • rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej
 • kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika
 • zmiana definicji powiązań kapitałowych
 • nowy zakres informacyjny dokumentacji
 • sankcje oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
 • nowe terminy na obowiązków podmiotów powiązanych w tym sporządzania dokumentacji podatkowej, składania deklaracji i oświadczeń w 2018 i 2019 r.

3. Reklama i prezentacja

4. Samochody w działalności gospodarczej.