facebook

Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne w roku 2018

Prowadzący: Witold Modzelewski, Edyta Sieradzka, Justyna Zając-Wysocka, Jacek Pyssa

5 - 7 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.

Miejsce: Kraków, Hotel Galaxy ul. Gęsia 22

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT !!!
****************
Szanowni Państwo
Instytut Studiów Podatkowych zaprasza na konferencję poświęconą omówieniu najistotniejszych problemów prawno-podatkowych dotyczących funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej  i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne – w roku 2018.
W ramach prowadzonych wykładów zostaną omówione obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych wobec PFRON w 2018 r. Rozliczenie z PFRON za 2017 r. i Nowelizacja Ustawy o Rehabilitacji oraz projekty   istotnych zmiany w Podatku Dochodowym od osób Prawnych.
Wykład dotyczący  zmian w podatku VAT  prowadzi  Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług.
Dzieje się dużo, a będzie jeszcze więcej. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zastosowania rozwiązań wynikające z praktyki stosowania tych rozwiązań przez Instytut w trakcie codziennej obsługi największych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku.

Program merytoryczny konferencji :
Obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych wobec PFRON w 2018 r. Rozliczenie z PFRON za 2017 r. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji
Obowiązki w zakresie: rozliczania z PFRON, uzyskiwania dofinansowań, udzielania ulg, prowadzenia zpchr i zfron
OMÓWIENIE NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI WCHODZĄCEJ W ŻYCIE OD 1.01.2018 R.

ROZLICZENIE Z PFRON w 2018 i rozliczenie roczne za 2017 rok:
a) Wypełnianie informacji INF-1, INF-2 (kiedy i którzy pracodawcy muszą wysłać do PFRON informację INF-1 i INF-2)

 • wyliczenie wskaźników w oparciu o art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
 • zastosowanie do wyliczeń wskaźników art. 2a ustawy o rehabilitacji
 • przekładanie orzeczeń o niepełnosprawności na dane stopnie i schorzenia
 • wsteczne zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych a procedura dokonywania korekt informacji INF-1
 • schorzenia szczególne obniżające wpłatę na PFRON

b) Wypełnienie deklaracji: DEK-I-0, DEK-I-u, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-Z, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-R (kiedy i którzy pracodawcy mają obowiązek wysłać do PFRON poszczególne deklaracje)

 •  wyliczenie wpłat na PFRON – tzw. otwarty rynek
 • wyliczenie wpłat przez zpchr
 • wyliczenie wskaźników w poszczególnych deklaracjach przez tzw. otwarty rynek i zpchr
 • obniżenie wpłaty poprzez wykorzystanie udzielonych ulg we wpłatach na PFRON

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA W PFRON MIESIĘCZNEGO DOFINANSOWANIA w 2018 roku.
a) Teoria

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – teoria i ważne definicje
 • Na kogo przysługuje dofinansowanie
 • omu przysługuje dofinansowanie
 • Wysokość dofinansowania
 • Procedura rejestracji i certyfikacji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych
 • Zalety korzystania z elektronicznej formy składania dokumentów

b) Praktyka

 • kwoty dofinansowań w 2017 i w 2018 r.
 • schorzenia specjalne a kwoty dofinansowań po 1 stycznia 2018 r. (dokumentowanie schorzeń szczególnych)
 • koszty płacy a maksymalne kwoty dofinansowań w 2018 r. Limit kosztów płacy
 • BARDZO WAŻNE: sprawozdanie finansowe za 2017 r. a sytuacja ekonomiczna firmy wg kryteriów KE na podstawie rozporządzenia 651/2014 wraz z przedsiębiorcami powiązanymi – WAŻNE sprawozdania finansowane za 2017 r. wysłane do Oddziałów PFRON;
 • limit dofinansowań dla jednego pracodawcy a powiązania firm po 1 stycznia 2018 r.
 • efekt zachęty po 1 sierpnia 2016 r. zmiana sposobu wyliczenia poz. 39 i 41 na WN-D (zmiana od sierpnia 2016 r. Nowe stanowisko PFRON)
 • wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku firm powiązanych lub partnerskich – wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D (rozporządzenie a stanowiska BON i PFRON)
 • dofinansowanie a wymiar czasu pracy;
 • przekładanie orzeczeń na stopnie niepełnosprawności po 1 stycznia 1998 r.
 • zaliczanie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych – art. 2a ustawy o rehabilitacji
 • wyliczanie kosztów płacy w oparciu o art. 26a ustawy o rehabilitacji
 • wyłączenie z prawa do dofinansowania a zaległości finansowe w PFRON
 • ustalone prawo do emerytury a brak prawa do dofinansowania (stopnie lekki i umiarkowany)
 • korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana dotyczy pracowników), przykłady
 • Omówienie wypełniania informacji INF-O-PP
 • zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym dofinansowań do wynagrodzeń po 1 lipca 2016 r.
 • WAŻNE: Terminowość ponoszenia kosztów płacy- po 1 lipca 2016 r. zmiany w algorytmach i przypisach na INF-D-P i Wn-D po 1 lipca 2016 r. – wypełnienie INF-D-P i Wn-D.
 • WAŻNE – kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania – szczegółowe omówienie procedury kontrolnej oraz przygotowanie pracodawców na kontrole (wspólne omówienie przykładowego protokołuz kontroli)
 • omówienie najnowszych stanowisk UOKiK, MPiPS i PFRON dot. uzyskiwania miesięcznego dofinansowania i wykazywania efektu zachęty po 1 stycznia 2017 r.

 

PROCEDURA UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON w 2018 r.
a) Teoria

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia – Dz. U. 2016, poz. 928 – omówienie
 • Wniosek INF-U – szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (WAŻNE- ZMIANY PO 1 stycznia 2017 r. )
 • Wniosek INF-1-U – szczegółowe omówienie i jego wypełnienie
 • omówienie deklaracji DEK-II-u – w przypadku nałożenia kary dla sprzedającego przez PFRON

 

b) Praktyka

 • wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych aby móc udzielać ulg we wpłatach na PFRON – dokumenty potwierdzające schorzenia szczególne.
 • definicja sprzedającego a rodzaje działalności
 • wystawienie informacji o wysokości ulgi – nowe wytyczne
 • obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na potrzeby udzielania ulg
 • obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na pfron – bardzo ważna zmiana – NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE po 1 stycznia 2018 r. (zmiana kwoty do wyliczenia poz. 35 naINF-U)
 • zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON – do 50%
 • zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON
 • zmiana definicji pracownika po 1 stycznia 2017 r. na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)
 • prowadzenie ewidencji udzielonych ulg po 1 stycznia 2017 r.
 • termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg
 • ulga nie większa niż kwota netto na fakturze
 • rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON)
 • nowy art. 22b nakładający na sprzedających kary z tytułu pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi
 • wyliczenie kwoty ulgi – przykład
 • WAŻNE – Omówienie nowelizacji ustawy w zakresie art. 22

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW MAJĄCYCH STATUS ZPCHR po 1 stycznia 2018 r.
a) Teoria

 • omówienie art. 28 ustawy o rehabilitacji (wyliczenie wskaźników potrzebnych do utrzymania statusu zpchr, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, dostosowanie pomieszczeń zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych – zgłoszenie do PIP, omówienie kontroli prowadzonej raz na dwa lata przez Urzędy Wojewódzkie, sprawozdawczość do Urzędów Wojewódzkich (INF-W i INF-WZ)
 • obowiązek tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – teoria

b) Praktyka – ZFRON dla zpchr i byłych zpch obowiązki pracodawcy mającego status zpchr w zakresie prowadzenia ewidencji zfron, prowadzenia rachunku bankowego zfron, regulamin zfron

 • ewidencja zfron – wpływy i wydatki
 • katalog wydatków z tzw. dużego zfron, pomocy indywidualnej i IPR
 • wypłata pomocy indywidualnej – wnioski o pomoc indywidulaną
 • tworzenie IPR-ów (praktyka a prawo – interpretacje a wyroki Sądów
 • procedura wystąpienia o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
 • termin przekazywania środków na ZFRON – od 1 lipca 2016 r. OBOWIĄZEK (7 dni od daty wypłaty) – sankcje za nieterminowość
 • Kontrola zfron ( będąc zpchr i po utracie statusu zpchr)
 • limit pomocy de minimis a powiązania firm
 • definicja „jednego przedsiębiorstwa” a limit pomocy de minimis
 • termin wystąpienia o zaświadczenie o pomocy de minimis (wyjaśnienie BON i UOKiK a wyroki sądów)

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
VAT: zmiany w zasadach fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług – październik 2017 r. – wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przepisów fakturowych i ewidencyjnych

I. Jak rozliczać podatek naliczony w związku z wprowadzeniem tzw. podzielonej płatności?

 • wpłata podatku naliczonego na „rachunek VAT” kontrahenta,
 • przywileje podatnika dotyczące podatku naliczonego w przypadku wpłaty części faktury zakupowej na „rachunek VAT”,
 • zwroty z „rachunku VAT” kontrahenta.

II. „Rachunek VAT” podatnika: zasady dysponowania środkami:

 • wypłaty z „rachunku VAT” na rzecz kontrahentów (na jego „rachunek VAT”),
 • zapłata z „rachunku VAT” należnego podatku (dyskonto w przypadku wcześniejszej wpłaty),
 • wypłaty za zgodą urzędu skarbowego,
 • przepadek sum zgromadzonych na „rachunku VAT”.

III. Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • jak dostosować zasady fakturowania i ewidencjonowania faktur do nowych wymogów?,
 • na czym polega nieumyślne, a na czym umyślne popełnienie tych przestępstw?
 • kto jest potencjalnym sprawcą tych przestępstw?

IV. JPK_VAT: zmiany w zasadach korekty:

 • czy duplikaty faktur zobowiązują do korekty informacji JPK_VAT?
 • czy faktury wystawione w zamian za paragon fiskalny wymagają korekty tej informacji?
 • jakie kary grożą za brak korekty JPK_VAT (wykroczenie)?

V. Zasady postępowania w przypadku wykreślenia kontrahenta z rejestru podatników przez urząd skarbowy (art. 96 ustawy o VAT):

 • przesłanki wykreślenia – sposób ustalenia,
 • czy powstrzymać się z dokonaniem odliczenia?
 • kiedy faktura wystawiona przez podmiot wykreślony nie daje prawa do odliczenia?
 • przywracanie rejestracji przez urząd skarbowy,
 • kiedy należy skorygować deklarację VAT-7 (VAT-7k)?

VI. Anulowanie i korygowanie faktur wystawionych pod wpływem błędu?:

 • jak dokumentować anulowanie faktur?
 • kiedy korekta faktury jest dowodem braku popełnienia przestępstw w rozumieniu art. 271a Kodeksu karnego?

VII. Nowe zasady archiwizacji faktur i innych dokumentów w związku z wydłużeniem okresów przedawnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych:

 • które dokumenty powinny być przechowywane 15 lub 20 lat (bezterminowo)?
 • likwidacja archiwalnych dokumentów nie będąca przestępstwem pospolitym.

VIII. Pozostałe zmiany:

 • nowe objaśnienia dotyczące „odwrotnego obciążenia” w budownictwie,
 • zmiana poglądów na temat „pierwszego zasiedlenia”.

Radykalne zmiany w podatkach dochodowych od dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych bez precedensu w ostatnich kilkunastu latach

 1. Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów: z zysków kapitałowych oraz z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej- nowe (odrębne) zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w obu źródłach!
 2. Opodatkowanie podatkiem CIT nieruchomości na cele komercyjne będących budynkiem handlowo-usługowym lub biurowym, o wartości początkowej ponad 10 mln zł – nowe zobowiązanie podatkowe!
 3. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 %  dochodu.
 4. Podwyższenie progu minimalnej wartości środków trwałych i zmiany w tzw. jednorazowej amortyzacji.
 5. Kolejna zmiana zasad opodatkowania aportów – aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie będzie zawsze neutralny podatkowo.
 6. Rozszerzenie zasady możliwości określania przez organy podatkowe wysokości przychodu wg. rynkowej wartości świadczenia niezależnie od postanowień umownych na wszystkie transakcje i umowy w obrocie gospodarczym u wszystkich podatników.
 7. Zmiana regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji ( rozszerzenie ograniczeń na każde tzw. finansowanie dłużne, kolejne ograniczenie kosztów odsetek)
 8. Zmiana przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej – obniżenie progów dla PGK
 9. Wyłączenie podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 10. Zmiana zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
 11. Zmiana zasad opodatkowania podziału spółek w zakresie ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.
 12. Pytania uczestników, analizy, dyskusja.