Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne w latach 2018/2019

Prowadzący:

TERMIN: 11-13 grudnia 2018 r. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 13.00 dnia 13 grudnia 2018 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu. Wykłady rozpoczynają się 11 grudnia 2018 r. o godz. 10.00. W programie przewidzieliśmy czas na zwiedzanie magicznych zakątków Krakowa oraz kolację w jednej z klimatycznych restauracji.

Miejsce: Konferencja odbędzie się w Krakowie. Zakwaterowanie zapewniamy Państwu w Hotelu Galaxy, miejscu o wyjątkowym klimacie, zapewniającym gościom kameralną, zaciszną atmosferę z wyśmienitą kuchnią oraz obsługę na najwyższym poziomie. Do dyspozycji gości hotelowych basen, jaccuzi, sauna sucha i parowa oraz fitness room.

Szanowni Państwo
Rok 2018 przyniósł kolejne zmiany w przepisach podatkowych, które weszły w życie w trakcie roku. Działo się dużo, a będzie jeszcze więcej. Sejm kończy pracę nad kilkunastoma nowelizacjami w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych, które będą obowiązywały w 2019 roku. Szykuje się rewolucja podatkowa, o której zapewne dowiemy się dopiero w pierwszych dniach grudnia. Od 1.10.2018 r. nastąpiły zmiany w Ustawie o Rehabilitacji a kolejne będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
W trakcie naszego szkolenia przedstawimy Państwu zastosowanie rozwiązań wynikających z praktyki ich stosowania przez Instytut podczas codziennej obsługi największych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. Przedstawione zostaną wszystkie zmiany wraz z drogą ich wdrożenia w Państwa firmach.
Program konferencji:
Zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 października 2018 r. i po 1 stycznia 2019 r.
Ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych
1. Mapa wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców przygotowana przez MRPiPS i BON na lata 2018-2019.
a) zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń
b) zmiany w ulgach we wpłatach na PFRON
c) zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych
d) zmiany w zakresie zfron
2. System orzecznictwa w Polsce po Wyroku TK z 19.06.2018 r.
a) Projekt systemu orzecznictwa w Polsce – omówienie
3. Kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji – Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotycząca przywrócenia kodu 02-P na orzeczeniu –szczegółowe omówienie
a) okres przejściowy tj. od 27.06.2018 r. do dnia wejścia w życie w/w nowelizacji. – omówienie postępowania przez pracodawców i same osoby niepełnosprawne art. 5 w/w ustawy.
4. Schorzenia szczególne i specjalne oraz ich dokumentowanie w zakresie:
a) dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON
b) refundacji składek z PFRON
c) udzielania ulg we wpłatach na PFRON
d) zwolnienia przez zpchr z podatków od nieruchomości itd. oraz bycia zpchr
e) obniżenia wpłaty na PFRON
5. Szczegółowe omówienie nowelizacji ustawy z 10.05.2018 r. – m.in.: zmiana art. 22, jednoinstancyjność w PFRON, skarga do Sądu
6. Omówienie art. 2, 2a, 3 ustawy o rehabilitacji – orzeczenia o niepełnosprawności, definicje wskaźników, kosztów płacy, zaliczanie osób do pracowników niepełnosprawnych
7. Omówienie art. od 15 do 20 ustawy o rehabilitacji – uprawnienia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę
8. Pracodawcy i ich obowiązki wobec PFRON – art. 21 ustawy o rehabilitacji – e-pfron
9. Omówienie art. 22 ustawy o rehabilitacji – Ulgi we wpłatach na PFRON – zmiany po 1.X.2018 r. – nowe wzory INF-u i INF-1-u
10. Omówienie art. 25 a ustawy o rehabilitacji – refundacja składek ZUS z PFRON w 2018 r.
11. Omówienie art. 26 a – Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (SODiR – Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP)
12. Omówienie art. 26, 26d, 26e – dodatkowa pomoc dla pracodawców osób niepełnosprawnych (m.in.: asystent, wyposażenie stanowiska pracy)
13. Omówienie art. 28 i 30 ustawy o rehabilitacji – Zakłady Pracy Chronionej – Rynek Chroniony (uprawnienia i obowiązki)
14. Omówienie art. 29 i 30 ustawy o rehabilitacji – Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) – zmiany dla ZAZ po 1.01.2019 r.
15. Omówienie art. 31 i 33 ustawy o rehabilitacji – dot. prowadzenia ZFRON przez zpchr i byłe zpchr
16. Omówienie art. 32 ustawy o rehabilitacji – dot. pomocy dla zpchr w Oddziałach PFRON (koszty administracyjne itd. oraz odsetki od kredytów)
17. Omówienie art. 48a i 49 ustawy o rehabilitacji – dot. wpłat na PFRON, rozkładania na raty, umorzenia odsetek, zwrotów do PFRON
18. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy – art. 56a – 56c
19. Omówienie nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy dot. INF-U, INF-1 i DEK-ów.
20. Przedstawienie raportu NIK – dot. kontroli w latach 2014-2016 dot. SODiR i ZFRON – wyjaśnienie PFRON
21. Przedstawienie najnowszych odpowiedzi BON i PFRON w zakresie dofinansowań, udzielania ulg i zfron.
22. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
VAT: najnowsze zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu – 2018/2019
1. Przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT.
2. Uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT: Kiedy to nastąpi?
3. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku, – zmiany od początku przyszłego roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi (numer NIP na fakturze).
4 Opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.
5. Na czym polega obowiązkowa podzielona płatność? Które towary i usługi będą objęte tym obowiązkiem? Czy można obronić się przed tym przymusem?
6. Zmiana koncepcji podzielonej płatności: czy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?
7. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.
8. Czy w stosunku do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. może być legalnie zastosowana podzielona płatność? (Nie).
9. Co zrobić, gdy kontrahent wbrew umowie wpłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)?
10. Zwrot nienależnie otrzymanej zapłaty na rachunek VAT przy pomocy „komunikatu przelewu” na rachunek VAT kontrahenta.
11. Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?
12. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),
13. Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności,gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)
14. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 oraz informacji VAT-27: co będzie w zamian? Przejściowa deklaracja VDEK. Jak przygotować się do tej rewolucji?
15. Dlaczego faktura pro forma chroni nas przed podzieloną płatnością?
16. Jakie zarządzenia i polecenia powinien wydać zarząd (właściciele) firmy, aby udowodnić, że podatnik:
• działa w dobrej wierze,
• dochowuje należytej staranności.
17. Kiedy stała umowa z „instytucją obowiązaną” (biurem rachunkowym, doradcą podatkowym) o prowadzenie rejestru VAT będzie zobowiązywać kontrahenta do składania zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z art. 74 ustawy o praniu pieniędzy?
18. Kiedy rozliczenie podatku od towarów i usług (prowadzenie ewidencji) może wiązać się z ryzykiem postawienia zarzutu prania pieniędzy.
19. Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?
Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności.
Kolejne radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r. oraz podsumowanie zmian na rok 2018.
I. Uchwalone zmiany na 2019 r. – uwaga na przepisy przejściowe
1. Nowe zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing);
2. Nowa 9% stawka podatku zamiast stawki 15% – kto zyska 9% a kto straci 15%?
3. Podatek wyjścia (exit tax).
4. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
5. Uegulowanie zasad opodatkowania transakcji w zakresami obrotu walutami wirtualnymi.
6. nowe zasady definiowania podmiotów powiązanych i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
7. prawo do korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła od dywidend, należności licencyjnych, odsetek oraz w przypadku zapłaty za usługi niematerialne;
8. Zmiana definicji małego podatnika.
II. I. Wprowadzenie podziału na źródła przychodów – jak stosować konstrukcyjną zmianę bez precedensu w 2018 r.
1. Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.
2. w jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł?
3. Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – nowa proporcja?
4. Jak rozliczać straty podatkowe z lat ubiegłych na nowych zasadach?
III. Wyłączenia z kosztów w 2018 r. z uwzględnieniem bieżących interpretacji
1. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
2. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
3. Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach (bez wyłączeń wydatków z kosztów)?
4. Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi, darowiznami, etc.)
IV. Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.
1. podwyższenie limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów,
2. zmiana definicji wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
3. wprowadzenie jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątku na nowych zasadach dla każdego podatnika,
4. dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) – uwaga na brak przepisów przejściowych!
5. zmiana zasad amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (przeciwdziałanie amortyzacji wartości utworzonych uprzednio przez podatnika);
V. Nowy podatek dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych po zmianach na 2019 r.
1. Kto jest zobowiązany do zapłaty nowego podatku od własności nieruchomości rozliczanego w ramach CIT w 2018 a kto będzie zobowiązany w 2019 r.?!
2. Analiza kontrowersji związanych z nowym podatkiem od nieruchomości na podstawie najnowszych wyjaśnień MF.
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019 – obowiązki zakładu pracy jako płatnika… i nie tylko
1. Przychody pracowników w latach 2018 i 2019 – opodatkowanie czy zwolnienie – w tym następujące zagadnienia:
a) wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne;
b) działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków;
• zapomogi – które są wolne od podatków,
• paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS,
• uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli,
• dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,
• świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany;
c) kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS;
d) podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku;
e) korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych;
f) pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach;
g) świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
2. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika:
• umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców;
• członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
• prawa autorskie – limit 50% kosztów uzyskania i problemy wynikające z nieprecyzyjnych przepisów;
• problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
3. Obowiązki informacyjne płatnika za 2018 r.:
• PIT-11, PIT-8C, IFT-1R – terminy i sposób przekazania,
4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
5. Skutki zmian dotyczące płatników na 2018 r.:
• zmiana ustalania kwoty zmniejszającej podatek – co wynika z tego dla zaliczek od stycznia 2018 r.;
• podniesienie limitu zwolnienia dla zapomóg od związków zawodowych;
• pozostałe zapomogi (zwłaszcza dla pracowników) – podniesienie limitu zwolnienia od podatku i uprzywilejowanie finansowania z ZFŚS;
• świadczenia od byłych pracodawców dla obecnych emerytów i rencistów – całkowite zwolnienie od podatku;
• świadczenie rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS – niemal trzykrotny wzrost kwoty wolnej;
• podniesienie limitu 50% kosztów uzyskania, zwłaszcza dla twórców.

6. Inne ważne zmiany wprowadzone na 2018 r.:
• progresja stawek ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z prywatnego najmu/dzierżawy (8,5% i 12,5%);
• zryczałtowany podatek dochodowy od budynków handlowo-usługowych i biurowych i kogo dotyczy?
7. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – skutki w PIT nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2019 r.
8. Zmiany dotyczące wspólnego rozliczania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci – już w zeznaniach za 2018 r.
9. Zmiany od dnia 1 stycznia 2019 r. dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości i spółdzielczych praw do lokalu albo budynku:
• nowe zasady liczenia 5 lat w przypadku zbycia nieruchomości odziedziczonej lub po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
• zmiany w zakresie zwolnienia z tytułu wydatkowania przychodów ze zbycia na własne cele mieszkaniowe;
10. Nowy podatnik PIT – przedsiębiorstwo w spadku
11. Konsultacje i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Informacje Organizacyjne:

Aby dokonać zgłoszenia należy:
1. Przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą na adres: Oddziału ISP w Krakowie – 31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 7/12, mailem: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl lub faxem tel. (12) 423-23-00, 432-25-60, 432-25-61, fax wew. 22 lub 28
2. Dokonać wpłaty na konto bankowe:
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Sp. z o.o.
04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8
PEKAO S.A. X Oddział Warszawa
65 1240 1095 1111 0000 0336 0556
3. Umieścić na przelewie nazwę firmy, nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia i przesłać faksem na w/w numer.
4. Szczegółowy harmonogram prześlemy Państwu po otrzymaniu karty zgłoszenia.
5. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu uczestnictwa przez organizatora konferencji.
Dodatkowych informacji udzieli:
Irena Krawczyk
Dyrektor Oddziału ISP w Krakowie
tel. kom. 604-994-897