Bilansowe zamknięcie roku 2018

Prowadzący: dr Mariusz Sokolek

8 marca 2019 r. w godz. 10:00

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

Adresaci – główni księgowi, dyrektorzy finansowi oraz pracownicy służb finansowo księgowych przygotowujących lub uczestniczących w przygotowaniu sprawozdania finansowego – głownie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy biur rachunkowych.
Zakres szkolenia:
1. Struktura sprawozdania – omówienie poszczególnych elementów (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach)
2. Nadrzędne zasady rachunkowości
3. Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego
4. Zmiana zasad polityki rachunkowości KSR nr 7
5. Wycena wybranych elementów sprawozdania
– środki trwałe
– inwestycje
– rozrachunki w tym wyrażone w walucie obcej
– zapasy
– tworzenie rezerw
– leasing
– odroczony CIT
– prezentacja wyniku finansowego
6. Harmonogram czynności niezbędnych do zamknięcia ksiąg
7. Inwentaryzacja jako podstawa jakości sprawozdania finansowego
8. Uzgodnienie sald
9. Zamknięcie ksiąg
10. Obowiązek badania sprawozdania
11. Uproszczenia w ewidencji i sprawozdawczości dla jednostek małych i mikro
12. Podstawy analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych i ich interpretacja oraz prezentacja w informacji dodatkowej
13. Podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
14. Ogłaszanie sprawozdania
15. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji księgowej
16. Odpowiedzialność karna
17. Etyka zawodowa
18. Zmiany w rachunkowości w 2018 r.