Kolejne radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r.

Prowadzący: Jacek Pyssa

15 marca 2019 r., godz. 10:00,

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

Nadal dyskutowane są konstrukcyjne zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób
prawnych, które wprowadzono w 2018 r. a tymczasem Sejm RP już uchwalił kolejne przełomowe zmiany
na 2019 r. tym podatku. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem
praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i
interpretacje w tym podatku publikowane w ostatnich tygodniach. Szczegółowej ocenie poddane zostaną
przepisy przejściowe do najnowszych zmian.
Plan szkolenia
I. Uchwalone zmiany na 2019 r. – uwaga na przepisy przejściowe
– Nowe zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing);
– Nowa 9% stawka podatku zamiast stawki 15% – kto zyska 9% a kto straci 15%?
– Podatek wyjścia (exit tax).
– Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
– Uregulowanie zasad opodatkowania transakcji w zakresami obrotu walutami wirtualnymi.
– nowe zasady definiowania podmiotów powiązanych i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
– prawo do korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła od dywidend,
należności licencyjnych, odsetek oraz w przypadku zapłaty za usługi niematerialne;
– Zmiana definicji małego podatnika.
II. Wprowadzenie podziału na źródła przychodów – jak stosować konstrukcyjną zmianę bez precedensu w 2018 r.
– Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.
– w jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł?
– Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – nowa proporcja?
– Jak rozliczać straty podatkowe z lat ubiegłych na nowych zasadach?
III. Wyłączenia z kosztów w 2018 r. z uwzględnieniem bieżących interpretacji
– Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe,
koszty zabezpieczenie, itp.);
– Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie
wartości niematerialnych i prawnych?
– Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach
(bez wyłączeń wydatków z kosztów)?
– Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów
związanych ze zbyciem, umorzeniem wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi,
darowiznami, etc.)
IV. Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.
– podwyższenie limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do
kosztów uzyskania przychodów,
– zmiana definicji wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
– wprowadzenie jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątku na nowych zasadach dla każdego podatnika,
– dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) – uwaga na brak przepisów
przejściowych!
– zmiana zasad amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (przeciwdziałanie amortyzacji wartości utworzonych
uprzednio przez podatnika);
V. Nowy podatek dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych po zmianach na 2019 r.
– Kto jest zobowiązany do zapłaty nowego podatku od własności nieruchomości rozliczanego w ramach CIT w 2018 a
kto będzie zobowiązany w 2019 r.?!
– Analiza kontrowersji związanych z nowym podatkiem od nieruchomości na podstawie najnowszych wyjaśnień MF.