Podatek dochodowy od osób fizycznych – podsumowanie roku 2019 i zmiany w 2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych – podsumowanie roku 2019 i zmiany w 2020

Prowadzący: Tomasz Tyczyński

28 stycznia 2020 r. godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

1. Zwolnienia PIT dla młodych
»» zakres przedmiotowy ulgi – rodzaj dochodów, limit zwolnienia w roku 2019 i kolejnych
latach,
»» obowiązki płatnika – zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika, oskładkowanie
dochodów wolnych od PIT, zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.
2. Przychody pracowników w 2019 r:
»» wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą
świadczenia nieodpłatne;
»» działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków;
»» kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż
miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS;
»» podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku;
»» korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych
– problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych;
»» pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o
wysokich dochodach;
»» świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki –
według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
3. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika:
»» umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców;
»» członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
»» prawa autorskie – limit 50% kosztów uzyskania i problemy wynikające z nieprecyzyjnych
przepisów;
»» problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami
członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
5. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
– skutki w PIT nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2019 r.
6. Zmiany od dnia 1 stycznia 2019 r. dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości i spółdzielczych
praw do lokalu albo budynku:
»» nowe zasady liczenia 5 lat w przypadku zbycia nieruchomości odziedziczonej lub po ustaniu
wspólności majątkowej małżeńskiej,
»» zmiany w zakresie zwolnienia z tytułu wydatkowania przychodów ze zbycia na własne
cele mieszkaniowe;
7. Nowy podatnik PIT – przedsiębiorstwo w spadku
8. Zmiany planowane na 2020 r.