Podatek dochodowy od osób prawnych – dynamiczne zmiany w 2019 i na 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych – dynamiczne zmiany w 2019 i na 2020

Prowadzący: Jacek Pyssa

22 stycznia 2020 r. godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Hotel Polonia***, ul. Basztowa 25

Szanowni Państwo,
Regularnie wprowadzane są zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób prawnych. Sejm uchwalił zmiany w podatku od
towarów i usług mające istotne skutki dla kosztów w podatkach dochodowych. Ponadto w lipcu 2019 r. uchwalono nową ustawę w celu
ograniczenia zatorów płatniczych. Wynikają z niej liczne zmiany a nowa ulga na złe długi w podatkach dochodowych jest już faktem. Nieuniknione
są zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności VAT i ich negatywne skutki w podatkach dochodowych. Bezprecedensową
zmianą w prawie spółek jest wprowadzenie prostej spółki akcyjnej co implikuje skutki w zakresie tego podatku.
W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. Szczegółowej
weryfikacji poddane zostaną przepisy przejściowe. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem
praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku publikowane
od początku roku.
Plan szkolenia
1. Najnowsze uchwalone i zaplanowane zmiany.
»» Jakie będą skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej podzielonej płatności VAT? Uwaga na nowe ograniczenia w kosztach
uzyskania przychodu. Czy można obronić się przed przymusem podzielonej płatności bez niekorzystnych skutków w podatku dochodowym?
»» Lista zarejestrowanych podatników przedstawiona przez szefa KAS oraz rachunków bankowych tych podatników: zapłata na inny rachunek powodować
będzie niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
»» Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów
w podatku dochodowym?
»» Ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Kiedy wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność
ta nie zostanie uregulowana? Kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania?
»» Zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
»» Nowa prosta spółka akcyjna. Jakie będą zasady opodatkowania nowego podatnika CIT?
»» Kiedy wchodzą w życie wszystkie uchwalone lub zaplanowane zmiany i jakie są przepisy przejściowe? Propozycje zapisów ofertowych i rozwiązań umownych
korzystnych w kontekście zaplanowanych zmian.
2. Nowa „ulga” podatkowa. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
»» Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat wniesionych do spółki zysku przekazanego na kapitał rezerwowy
lub zapasowy spółki?
»» Kiedy i na jakich zasadach przysługują nowe dodatkowe koszty uzyskania przychodów?
3. Nowe zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych w 2019 r. (zakup, najem, leasing).
»» Wyjaśnienie zakresu stosowania ograniczeń w kosztach – omówienie nieostrych przepisów.
»» Omówienie wszystkich wyjaśnień i interpretacji wydanych od początku roku.
»» Kontrowersje związane z limitowaniem kosztów najmu lub dzierżawy samochodów osobowych – jak rozliczać najem w podróży służbowej?
»» Czy będą kolejne zmiany w limitowaniu kosztów dotyczących samochodów osobowych?
4. Nowe obowiązki dokumentacyjne i deklaracyjne
»» Nowe wzory niektórych formularzy podatkowych od kwietnia 2019 r. – uwaga nowy CIT-8 (wersja 27);
»» Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 do października 2019 r.
»» Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.
5. Limity kosztowe w 2019 r.
»» Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
»» Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
»» Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem
wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi, darowiznami, etc.)
6. Wszystkie problemy praktyczne z alokacją przychodów i kosztów do źródeł
»» W jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do nich przypisujemy?
»» W jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do nich przypisujemy?
»» W jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe, i inne?
»» Czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF.
»» Bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym uwzględnieniem kosztów ogólnych.
7. Rewolucyjne zmiany dla podmiotów powiązanych i w zakresie dokumentowania transakcji (transfer pricing). Kto ma obowiązki dokumentacyjne informacyjne
i deklaracyjne do 30 września 2019 r.?
»» Jak zmieniła się definicja podmiotów powiązanych?
»» Nowe limity transakcyjne od których uzależnione jest dokumentowanie transakcji.
»» Kto może skorzystać z wyłączeń z obowiązku dokumentowania transakcji?
»» Według jakich przepisów wykonać obowiązki dokumentacyjne w 2019 r. za rok 2018?
»» Terminy wykonania obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w 2019 r.
8. Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) w 2019 r. i na 2020 r.
»» Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
»» Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla
danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln PLN (zmiana od 1 stycznia 2020 r.).
»» Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
»» Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
9. Pozostałe zmiany w 2019 r.
»» Nowe stawki podatku: 9% stawka podatku zamiast stawki 15%, 5% stawka „innovation box”, 8,5% stawka dla deweloperów.
»» Podatek wyjścia (exit tax).
»» Kto jest zobowiązany do zapłaty nowego podatku od własności nieruchomości rozliczanego w ramach CIT w 2018 a kto będzie zobowiązany w 2019 r.?
»» Uregulowanie zasad opodatkowania transakcji w zakresami obrotu walutami wirtualnymi.
»» prawo do korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła od dywidend, należności licencyjnych, odsetek
oraz w przypadku zapłaty za usługi niematerialne;
»» Uproszczenia w zakresie dokumentowania podatku (różnice kursowe, wybór roku podatkowego, etc.);
»» Nowe sanacyjne zobowiązania podatkowe dla podatników stosujących optymalizacje podatkowe w ramach CIT.
10. Podstawy schematów podatkowych (MDR) w zakresie podatków dochodowych.
»» Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
»» Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?