Podatek VAT w branży turystycznej w kontekście nowej ustawy o usługach turystycznych oraz zmian ustawy o VAT

Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka

31 lipca 2018 r. w godz. 10.00

Miejsce: Kraków, Hotel Wit Stwosz ul. Mikołajska 28

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Oferta szkolenia skierowana jest do instytucji i firm działających w branży turystycznej. Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez te podmioty. W szczególności skupimy się na prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług, określeniu, które usługi należy rozliczać na zasadach ogólnych, a kiedy i na jakich zasadach stosujemy szczególna procedurę VAT marża przewidzianą dla usług turystyki. Szkolenie jest bogato ilustrowane praktycznymi przykładami, ponadto komentowane jest bieżące stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w spornych kwestiach.

1. Nowości VAT 2018

 • Wpływ nowej ustawy o usługach turystycznych na stosowanie przepisów ustawy o VAT
 • W jaki sposób dokumentować sprzedaż i zakup na gruncie podatku VAT – wyjaśnienie wymogów nie wynikających wprost z przepisów
 • Jednolity plik kontrolny – kto i kiedy zobowiązany jest do wdrożenia zmian,  jakie dane przekazujemy na żądanie organu, a jakie muszą przekazywać wszyscy podatnicy.
 • System podzielonej płatności
 • Obowiązek weryfikacji kontrahentów
 • Co oznacza obowiązek wykazania ekonomicznej zasadności transakcji?

2. Kwalifikacja sprzedaży jako usługi turystyki na gruncie podatku VAT.

 • Usługa turystyki jako przedmiot opodatkowania VAT – pojedyncza usługa, czy usługa kompleksowa?
 • Definicja usługi turystycznej – wykorzystanie ustaw branżowych, dyrektywy VAT i orzeczeń sądów administracyjnych.
 • Nabywca usługi – czy dla kwalifikacji usługi jako usługi turystyki ma znaczenie, kto jest jej nabywcą?
 • Działanie w charakterze pośrednika przy sprzedaży usług turystycznych.
 • Czym jest usługa nabywana dla bezpośredniej korzyści turysty?
 • Co oznacza, że usługa turystyki musi być usługą kompleksową?

3. Zasady stosowania procedury VAT marża.

 • Określenie podstawy opodatkowania – definicja marży, podstawa opodatkowania przy usługach „mieszanych”, marża ujemna i sposób jej rozliczenia.
 • Określenie stawki podatku VAT – jak opodatkować usługi własne świadczone w ramach usługi turystyki?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Zaliczki w usługach turystyki – kiedy podlegają opodatkowaniu, czy obowiązek podatkowy powstaje już w momencie otrzymania zaliczki?
 • Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (wystawienie paragonu fiskalnego).
 • Udokumentowanie sprzedaży za pomocą faktury – m.in. termin na wystawienie faktury, obowiązkowe oznaczenie faktury.
 • Specjalny rejestr VAT
 • Odliczenie podatku w przypadku usług opodatkowanych procedurą VAT marża.

4. Sytuacje problemowe.

 • Usługi gastronomiczne – jaką stawkę VAT stosować?
 • Turystyka biznesowa (konferencje) i językowa – jak rozliczać VAT.
 • Pośrednictwo – sprzedaż biletów, low costów, usług noclegowych z wykorzystaniem platform internetowych.
 • Odsprzedaż usługi hotelowej – VAT marża, czy zasady ogólne?
 • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 • Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia.
 • Opłata rezerwacyjna – odszkodowanie, czy wynagrodzenie za świadczenie usługi?
 • Nieodpłatne świadczenia – kiedy należy rozliczyć VAT?