Podatki w branży budowlanej – wybrane zagadnienia na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 2018 r.

Prowadzący: Jarosław Włoch

22 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00

Miejsce: Częstochowa, Hotel Grand ul. Drogowców 8

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej. Od początku roku obowiązują nowe regulacje dotyczące zaliczania w koszty podatkowe wydatków na tzw. koszty finansowania dłużnego w tym odsetki, oraz wydatków na usługi niematerialne. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą też liczyć się od początku roku z wprowadzeniem dwóch źródeł przychodu: przychodów z kapitałów pieniężnych oraz przychodów pozostałych oraz odpowiedniego alokowania kosztów podatkowych związanych z tymi przychodami (pośrednimi i bezpośrednimi). Z kolei na gruncie podatku od towarów i usług w połowie roku pojawić ma się system split payment który wpłynie na płynność finansową wielu przedsiębiorców. W szkoleniu poruszone zostaną również inne bieżące problemy i wątpliwości podatkowe dla branży budowlanej jak choćby kwestia związane z odwróconym obciążeniem podatkiem u źródła, zwrotami podatku VAT, obowiązków podatkowych i innymi.

I VAT 1
Wprowadzenie podzielonej płatności (ang. split payment) od 1 lipca 2018 r.:

 • split payment w Polsce – na czym polega dobrowolność tego rozwiązania?
 • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
 • korzyści i zachęty wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
 • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
 • swoboda dysponowania środkami na koncie VAT – czy split payment oznacza zamrożenie środków finansowych.

2. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych:

 • rodzaje usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem,
 • definicja podwykonawcy usługi budowlanej,
 • status nabywcy usługi a praktyka wyrejestrowywania z rejestru podatników VAT czynnych,
 • refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie,
 • wypożyczanie, najem, dzierżawa maszyn budowlanych i konstrukcji budowlanych
 • problemy z ustaleniem daty powstania obowiązku podatkowego w odwrotnym obciążeniu
 • konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem oraz ryzyka związane z niezastosowaniem odwrotnego obciążenia

3. Praktyczne problemy z ustaleniem momentu powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej:

 • moment wykonania usługi budowlanej – kiedy usługa budowlana jest wykonana w rozumieniu podatkowym – rola protokołów, zgłoszeń do odbioru, akceptacji zamawiającego
 • stanowiska organów podatkowych (w tym bardzo ważna interpretacja ogólna) oraz sądów administracyjnych
 • data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,

 

II Podatki dochodowe
1. Wybrane zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. oraz ich wpływ na sytuacje przedsiębiorców w branży budowlanej:

 • Wyodrębnienie w ustawie o CIT nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych,
 • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – cienka kapitalizacja na nowych zasadach.
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów podatkowych związanych z  usługami niematerialnymi oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych
 • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych.
 • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

2. Praktyczne problemy dla branży budowlanej wynikające ze zmian wprowadzonych w 2017 r.

 • Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – czy od wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych należy płacić tzw. podatek u źródła ?
 • Nowe zasady opodatkowania aportów.
 • Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.
 • nowa przesłanka zaliczania w koszty podatkowe – limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.
 • Nowy rodzaj jednorazowej amortyzacji – jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN D – dla fabrycznie nowych środków trwałych
 • koniec z podatkiem u źródła od biletów lotniczych od 12 sierpnia 2017 r.
 • zmiany w cenach transferowych od 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej