facebook

Radykalne zmiany w podatkach dochodowych od dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych bez precedensu w ostatnich kilkunastu latach

Prowadzący: Jacek Pyssa

13 października 2017 r. godz. 10:00,

Miejsce: Kraków, Hotel Witt Stwosz, ul. Mikołajska 28

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Dnia 12 lipca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych. Od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpią radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada wprowadzenie zmian, które pomimo braku zmiany stawki podatku spowodują zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wiele procesów biznesowych (zawartych umów) powinno już teraz zostać poddane weryfikacji pod kątem oddziaływania proponowanych zmian.
Oto ramowy plan szkolenia.
1. Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów: z zysków kapitałowych oraz z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej- nowe (odrębne) zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w obu źródłach!
2. Opodatkowanie podatkiem CIT nieruchomości na cele komercyjne będących budynkiem handlowo-usługowym lub biurowym, o wartości początkowej ponad 10 mln zł – nowe zobowiązanie podatkowe!
3. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 %  dochodu.
4. Podwyższenie progu minimalnej wartości środków trwałych i zmiany w tzw. jednorazowej amortyzacji.
5. Kolejna zmiana zasad opodatkowania aportów – aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie będzie zawsze neutralny podatkowo.
6. Rozszerzenie zasady możliwości określania przez organy podatkowe wysokości przychodu wg. rynkowej wartości świadczenia niezależnie od postanowień umownych na wszystkie transakcje i umowy w obrocie gospodarczym u wszystkich podatników.
7. Zmiana regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji ( rozszerzenie ograniczeń na każde tzw. finansowanie dłużne, kolejne ograniczenie kosztów odsetek)
8. Zmiana przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej – obniżenie progów dla PGK
9. Wyłączenie podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.
10. Zmiana zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
11. Zmiana zasad opodatkowania podziału spółek w zakresie ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.
12. Pytania uczestników, analizy, dyskusja.