facebook

Szkolenie dla Inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Specjalne Strefy Ekonomiczne w nowej perspektywie budżetowej (2014-2020) oraz zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotów działających w specjalnych Strefach Ekonomicznych, aktualne problemy 2016.

Prowadzący: Bogumiła Tuczyńska

28 lutego 2017 r. godz. 9:30

Miejsce: Sandomierz, Hotel Mały Rzym, ul. Okrzei 9

Szanowni Państwo,

Celem naszego szkolenia jest uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy na temat prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – w świetle obowią- zujących przepisów prawnych. Omówione zostaną zagadnienia związane ewolucją przepisów strefowych, zwolnień z opodatkowania, wydatkami inwestycyjnymi oraz procedurą dot. zmian w zezwoleniach. Odrębnym tematem będą wprowadzone i planowane kolejne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz –  wymagające szczegółowej analizy wraz ze wskazaniem ich skutków, zwłaszcza licznych pól ryzyka podatkowego, które pojawią się ze względu na restrykcyjny charakter wprowadzanych zmian. Nasza konferencja ma za zadanie omówienie praktycznych rozwiązań i odpowiedzi jak radzić sobie tymi problemami a także wskazanie optymalnych zastosowań nowych przepisów w praktyce działalności Firmy funkcjonującej w Specjalnej Strefie

 

Oto ramowy plan szkolenia:
Aspekty prawce i podatkowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
1. Regulacje prawne

 • Rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jednolity)
 • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych – tekst jednolity

2. Zezwolenie strefowe warunkiem korzystania z pomocy publicznej – spełnienie warunków zezwolenia
3. Inwestycja początkowa warunkiem wejścia do strefy

 • Kiedy mówimy o utworzeniu nowego zakładu
 • Kiedy mówimy o zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • Kiedy mówimy o zasadniczych zmianach procesu inwestycyjnego
 • Kiedy mówimy o dywersyfikacji

4. Inwestycja odtworzeniowa – kiedy mówimy o inwestycji odtworzeniowej
5. Kiedy przedsiębiorcę obowiązuje spełnienie jednego z warunków Koncepcji
6. Rozpoczęcie prac nad realizacją inwestycji – definicje Unijne obowiązujące również w strefie
7. Czy okres funkcjonowania stref zostanie wydłużony

 
Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne

 1. Mapa pomocy
 2. Określenie wielkość przedsiębiorcy – a pomoc publiczna
 3. Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego ( omówienie , które wydatki inwestycyjne
 4. poniesione przez przedsiębiorcę można uznać za koszty kwalifikowane).
 5. Realizacja na terenie strefy inwestycji związanych z produkcją energii a koszty kwalifikowane
 6. Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji
 7. Minimalna oraz maksymalna wielkość nakładów inwestycyjnych
 8. Koszty poniesione czy zarachowane
 9. Skutki sprzedaży składnika majątku, z którym były związane wydatki inwestycyjne przed upływem 3 lub 5 lat
 10. Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego
 11. Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy
 12. Wydatek inwestycyjny jako koszt kwalifikowany w różnych projektach objętych pomocą publiczną – zasada kumulacji pomocy
 13. Dyskontowanie

Część teoretyczna

 1. Co to jest pomoc publiczna, skąd wynikają limity pomocy publicznej
 2. Oszacowanie limitu pomocy publicznej
 3. Dyskontowanie – znaczenie dyskontowania

 
Warsztaty – dyskontowanie ( praca indywidualna uczestników)
1. Naruszenie warunków zezwolenia w świetle nowego ustawodawstwa strefowego– konsekwencje oraz sposoby na poprawę sytuacji podmiotu, u
którego stwierdzono naruszenie

 • Opóźnienie w realizacji inwestycji – wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania, możliwość zmiany zezwolenia (przesłanki zmiany zezwolenia,
 • omówienie możliwości wydłużenia terminu realizacji inwestycji)
 • Konsekwencje braku realizacji przez inwestora zobowiązań wynikających z zezwolenia na działalność w strefie ( możliwość utraty zwolnienia podatkowego

2. Aktualne interpretacje indywidualne prawa strefowego
Panel dyskusyjny

 
Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotów działających w specjalnych Strefach Ekonomicznych, aktualne problemy 2016 i ważne zmiany na 2017.
1. Istotne zmiany uchwalone we wrześniu 2016 r. w podatku dochodowym od osób prawnych!
ograniczenie prawa do zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, uzależnione od formy dokonania płatności – ograniczenie płatności dokonywanych za gotówkę od 2017 r.;

 • kompensata a skutki w podatku dochodowym – aktualne orzecznictwo, zmiany w przepisach;
 • wprowadzenie dla niektórych podatników obniżonej stawki podatku CIT oraz warunki jej stosowania.
 • zmiana dotycząca zasad opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki i spółdzielni oraz sprzedaży udziałów (akcji) posiadanych w tych podmiotach.
 • Kiedy występuje dochód uzyskany na terytorium Polski? – ważna zmiana dla spółek pobierających podatek u źródła (WHT) od niektórych należności (np. odsetki, należności licencyjne, niektóre usługi niematerialne), wypłacanych kontrahentom zagranicznym.
 • Wprowadzenie klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania w aspekcie ryzyka związanego z utratą korzyści podatkowych w podatku dochodowym, na skutek wykorzystywania sztucznych konstrukcji prawnych.

2. Szczególne zasady rozliczania przychodów dla podatników prowadzących działalność w SSE z uwzględnieniem orzecznictwa i interpretacji, a w tym:

 • obowiązek przypisania przychodów do działalności strefowej i pozastrefowej,
 • przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych oraz odsprzedaż surowców,
 • materiałów oraz półproduktów
 • przychody wspólne a rozliczenie przychodów proporcją,
 • przychody za transport, sprzedaż odpadów, złomu, etc.
 • przychody ze sprzedaży środka trwałego,
 • przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne (odsetki z rachunku bieżącego, z lokat, z overnightów, za nieterminową płatność, odszkodowania,
 • kary, różnice kursowe, nadwyżki inwentaryzacyjne,
 • nieodpłatne świadczenia.

 

3. Szczególne zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów dla podatników prowadzących działalność w SSE, z uwzględnieniem orzecznictwa i interpretacji a tym:

 • koszty bezpośrednie i pośrednie (wspólne dla działalności strefowej i pozastrefowej),
 • zasady ustalania proporcji przychodowej,
 • koszty usługi częściowo wykonanej poza strefą a przychód zwolniony
 • koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne (różnice kursowe, odsetki, odszkodowania).

4. Nowe zasady korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów w 2016 r. – radykalne zmiany.

 • jak korygować przychody podatkowe w przypadku korekty sprzedaży w SSE (udzielone rabaty, przyjęte zwroty towarów, błędy i omyłki, etc.)?
 • jak korygować koszty uzyskania przychodów w przypadku korekty zakupów w SSE (otrzymane rabaty, dokonane zwroty towarów, błędy i omyłki, etc.)?

5. Szczególna dokumentacja podatkowa u podmiotów powiązanych z uwzględnieniem zmian w 2016 r. i na 2017 r.

 • ceny transferowe – urzędowa korekta ceny transakcyjnej i jej wpływ na zwolnienie z opodatkowania,
 • zmiany w definicji podmiotów powiązanych od dnia 1 stycznia 2017 r.,
 • nowe zasady dokumentacji i nowe deklaracje w podatku u podmiotów powiązanych od 1 stycznia 2017 r. – uwaga radykalne zmiany!
 • nowe regulacje dla podatników realizujących wspólne przedsięwzięcie i wspólników spółek osobowych,
 • transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, a działalność w SSE.

6. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od dywidend i innych świadczeń– istotne zmiany.

 • Kiedy powstanie obowiązek rozliczenia podatku u źródła w 2017 r.?
 • Ograniczenie ważności certyfikatu rezydencji do 12 miesięcy i inne obowiązki – jak dokumentować transakcje objęte podatkiem u źródła w 2016 r.?
 • Ograniczenie zwolnienia dla dywidend otrzymanych przez polskiego podatnika, nowe skutki tzw. hybrydowych instrumentów kapitałowych.