VAT: 1 stycznia 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW

VAT: 1 stycznia 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW

Prowadzący: Profesor Witold Modzelewski

12 lutego 2020 r. godz. 9.00

Miejsce: Kielce, Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przełomowe zmiany związane m.in. z obowiązkową podzieloną płatnością,
które nakazuje korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez
podatnika VAT. Analogiczny nakaz obowiązuje w związku z brakiem zapłaty faktury na rachunek bankowy podany na
tzw. białej liście prowadzonej przez KAS. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika podatku VAT
i podatku dochodowego. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe
sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment w tym art. 57c KKS. Zlikwidowano krajowe odwrotne
obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności
solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Wchodzą również
w życie historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego 282/2010
oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT dotyczące m.in. obowiązku stosowania kas fiskalnych online.
Oto szczegółowy program szkolenia:
1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.
2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia
2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.
3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie ujawniony na tzw. białej liście podatników
VAT.
4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno – prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy (1 listopada 2019 r.):
»» zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
»» przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście.
7. Obowiązkowa podzielona płatność (1 listopada 2019 r.):
»» uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
»» nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
»» co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
»» kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
»» kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł.)?
»» jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?
8. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady
nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
9. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa (1 listopad 2019 r.): przedział i zakres zastosowania,
10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych oraz towarów i
usług związanych z tymi samochodami.
11. Zmiany stawek podatkowych obowiązujące od dnia 1 listopada 2019 r.
12. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych
oraz składów konsygnacyjnych.
13. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
14. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.