VAT w transporcie i spedycji – zasady rozliczania, aktualne problemy, zmiany kluczowych elementów podatku od towarów i usług w kontekście branży transportowej i spedycyjnej

Prowadzący: Anna Resiak

11 maja 2018 r. godz. 10:00

Miejsce: Nowy Sącz, Hotel Ibis, ul. 1 Brygady 2a

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Celem przedmiotowego szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi w zakresie opodatkowania usług transportu i spedycji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych w tym zakresie oraz omówienie obecnej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. W ramach szkolenia omówione zastaną m.in.  przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania i wykonywania prawa do odliczenia.
I. Transport i spedycja – sposób opodatkowania w aktualnym stanie prawnym.

 • czy w transporcie i spedycji można stosować ogólny moment powstania obowiązku podatkowego – z faktury – nowe wyroki sądów administracyjnych?
 • usługi magazynowania – miejsce świadczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • usługa transportowa a usługa spedycyjna – jaki są różnice,
 • kiedy mamy do czynienia z usługą spedycyjną a kiedy z zespołem poszczególnych usług – rozumienie świadczenia kompleksowego w interpretacjach i orzecznictwie,
 • miejsce świadczenia usług transportu i spedycji międzynarodowej oraz usług pomocniczych,
 • miejsce świadczenia usług pośrednictwa związanych z usługami transportu i spedycji międzynarodowej,
 • sposób rozliczenia usług transportu świadczonej na rzecz polskiego podatnika jeżeli miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju – kto rozlicza podatek,
 • obowiązek podatkowy przy imporcie usług transportu i spedycji międzynarodowej – rozliczenie w deklaracji,
 • dokumentacja usług transportu i spedycji międzynarodowej dla potrzeb stosowania stawki podatku w wysokości 0%,
 • zasady opodatkowania usług świadczonych w porcie,
 • kursy walut stosowane do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach,
 • refakturowanie usług transportowych i spedycyjnych – miejsce świadczenia, stawki podatku,
 • zasady stosowania stawki 0% dla usług związanych z obsługą statków,
 • opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opłat drogowych.

II. Transport i spedycja – aktualne problemy

 • Split payment w branży TSL
 • JPK VAT i obowiązku sprawozdawcze w jednolitym pliku kontrolnym
 • Centralny rejestr faktur
 • Obowiązek weryfikacji dostawców na gruncie podatku VAT.
 • Wykorzystanie systemu SENT na gruncie podatku VAT.
 • Odpowiedzialność podatnika za neutralizację dokumentów.

III. Transport i spedycja – rozliczenie podatku

 • elementy obowiązkowo włączane do podstawy opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenia),
 • oderwanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w transporcie i spedycji?
 • obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej (dostawy towarów i świadczenie usług),
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług, dostawie dla której podatnikiem jest nabywca.
 • nowe terminy wystawienia faktury, faktury na żądanie i termin ich wystawienia, szczególne terminy fakturowania niektórych czynności (usługi budowlane, dostawy i druk książek).
 • fakturowanie przed czynnością lub otrzymaniem zaliczki,