Zasady odliczenia podatku VAT i korekty VAT – 2017

Prowadzący: Anna Resiak

28 lutego 2018r. godz. 10:00

Miejsce: Bielsko-Biała, Hotel Qubus ul. Mostowa 2

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Podstawowym celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z odliczeniem podatku VAT. Szkolenie skierowane zarówno do podmiotów, które prowadzą wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, jak i do tych, które są zmuszone odliczać podatek wyłącznie w części (z wykorzystaniem współczynnika proporcji).
Kwestia odliczenia podatku VAT często jest przyczyną sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. Poza tym sami podatnicy mają wątpliwości jak kwalifikować poszczególne swoje zakupy. Szczególne problemy dotyczą zasad dokonywania korekt w podatku. Dlatego szkolenie jest bogato ilustrowane przykładami, a ponadto odwołuje się do aktualnego stanowiska organów podatkowych. Dodatkowo szkolenie zostanie wzbogacone o omówienie najważniejszych kwestii związanych z planowanymi zmianami. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla pracowników służb finansowo – księgowych.

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT.

 •  Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT

2. Odliczenie podatku naliczonego.

 • Omówienie podstawowych warunków  odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
 • Analiza konkretnych przypadków (wydatki związane z przekształceniem firmy, wydatki marketingowe, reprezentacja w podatku VAT, świadczenia dla pracowników – okulary, benefit itp.)
 • Określenie terminów odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych i transakcji międzynarodowych.
 • Rozliczenie faktur korygujących.
 • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
 • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

3. Zmiany 2017 i 2018

 • Faktura do paragonu, a odliczenie VAT – nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.
 • Split payment i jego wpływ na odliczenie VAT
 • Nowe zasady dotyczące odwrotnego obciążenia, wykreślenie podatnika z rejestru, zmiany w zasadach rejestracji – dodatkowe
 • Nowe sankcje w podatku od towarów i usług –  30% , 100%, odsetki za zwłokę w przypadku dodatkowych zobowiązań podatkowych.

3. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji.

 • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
 • Zasady wyliczania proporcji – jak ustalić obrót roczny, czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu, kwalifikowanie dotacji, transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.

4. Korekta roczna

 • Weryfikacja współczynnika proporcji, właściwa deklaracja podatkowa.
 • Zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty.
 • Korekta w przypadku zakupu nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania.

5. Zmiany 2016 r. – preproporcja, czyli nowy współczynnik w podatku VAT.

 • Kto jest zobowiązany do obliczania preproporcji – sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych, podmiotów uzyskujących dotacje, fundacji oraz jednostek samorządy terytoriualnego, uczelni i innych podmiotów dotowanych z budżetu państwa.
 • Jak obliczać preproporcję – czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
 • Czy preproporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji.