facebook

Zmiany VAT 2017 – duża nowelizacja VAT, nowe sankcje KKS, wdrażanie JPK

Prowadzący: Anna Resiak

21 lutego 2017 r. godz. 10:00

Miejsce: Mielec, Hotel Polski ul. Biernackiego 12

Szanowni Państwo,
W ramach „uszczelniania” podatku VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o VAT, Ordynacji podatkowej i Kodeksie karnym skarbowym. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku VAT planowanymi na 2017r. W szczególności skupimy się na zagadnieniach związanych z tzw. dużą nowelizacją ustawy o VAT. Omówione zostaną również aktualne problemy podatników z wdrożeniem jednolitego pliku kontrolnego, tzw. pakietu paliwowego oraz z zastosowaniem klauzuli nadużycia prawa w VAT. Podsumujemy również praktyczne skutki dla podatników VAT zmian w Dyrektywie 112, rozliczaniu VAT w samorządach oraz zmiany w strukturze administracji skarbowej (KAS).

 

I. Duża nowelizacja VAT

 • REWOLUCYJNA zmiana opodatkowania usług budowlanych – odwrotne obciążenie oraz jego stosowanie przez podwykonawców, rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. procesory, srebro nieobrobione plastycznie, złoto nieobrobione plastycznie), rozszerzenie towarów dla których odwrotne obciążenie stosuje się pod warunkiem przekroczenia łącznej wartości dostaw w wysokości 20 000 zł.;
 • nowe zasady wyłączenia stosowania odpowiedzialności solidarnej, nowe wymogi przy składaniu kaucji gwarancyjnej, zmiany w wykazie towarów objętych solidarną odpowiedzialnością
 • nowe zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego w WNT, imporcie usług oraz odwrotnym obciążeniu,
 • wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT w terminie 60 dniowym,
 • nowe zasady i terminy dokonywania zwrotu w terminie 25 dniowym.
 • zmiany dotyczące zwolnień usług ubezpieczeniowych i finansowych,
 • podwyższenie progu zwolnienia podmiotowego.
 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku do końca 2018 r.
 • rozszerzenie instytucji odpowiedzialności solidarnej w rozumieniu Ordynacji podatkowej na pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika.
 • likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług,
 • wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną, wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną,
 • odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim,
 • doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
 • nowe sankcje w podatku od towarów i usług –  30% , 100%, odsetki za zwłokę w przypadku dodatkowych zobowiązań podatkowych.
 • zmiany w kodeksie karnym skarbowym – rozszerzenie odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej, złożenie deklaracji z pominięciem drogi elektronicznej, zmiany dotyczące penalizacji wystawiania pustych faktur, rozszerzenie nadzwyczajnego obostrzenia kary w przypadku umyślnego wystawiania i posługiwania się pustymi fakturami, zmiany dotyczące zbiegu wykroczeń.

II. Jednolity plik kontrolny

 • nowy sposób kontroli podatników – kogo dotyczą nowe przepisy;
 • obowiązek przekazywania organom podatkowym ewidencji VAT – kto i kiedy musi spełnić nowe wymagania;
 • przekazywanie dokumentów w toku kontroli i postepowania podatkowego – zakres dokumentów objętych obowiązkiem;
 • podstawowe problemy związane w prawidłowym przekazywaniem dokumentów – możliwość korygowania dokumentów, odpowiedzialność za błędy w zapisie, zasady przekazywania faktur
 • kasy fiskalne a JPK.

III. Klauzula obejścia a podatek od towarów i usług – nowe przepisy w podatku od towarów i usług dotyczące nadużycia prawa, definicja nadużycie prawa, skutki podatkowe nadużycia prawa
IV. Pakiet paliwowy, zmiany dotyczące jednostek samorządowych, zmiany dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej, planowane zmiany w Dyrektywie 112 – praktyczne skutki zmian dla przedsiębiorców