Zmiany w zatrudnieniu w 2018 i 2019 roku. Praktyczne warsztaty na kazusach (Organizator Oddział Małopolski)

Prowadzący: Anna Stokłosa LL.M.

11 września 2018r. godz. 10:00

Miejsce: Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Pierwszy moduł szkolenia omawia, w tym na wzorach dokumentów, zmiany w prawie pracy obowiązujące od 2018 r. oraz mające wejść w życie 01.01.2019 r. Drugi moduł szkolenia, tj. warsztat opiera się na rozwiązaniu kilkudziesięciu kazusów opartych na najnowszym orzecznictwie i stanowiskach PIP. Taka forma pozwala na usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy – od podstaw po skomplikowane przypadki. Uczestnicy w ramach materiałów otrzymują „mini podręcznik prawa pracy” – wybór przepisów z orzecznictwem i komentarzem z tematyki obejmującej warsztaty.

I. ZMIANY W ZATRUDNIENIU W 2018 i 2019 ROKU
1. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

 • dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą; Postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej; nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych; części akt osobowych,
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika;
 • archiwizacja: jakie nowe dokumenty będą podlegały archiwizacji w aktach osobowych; okres archiwizowania akt osobowych: w jakich sytuacjach dokumentacja pracownicza będzie podlegała 10-letniej archiwizacji, a w jakich okres przechowywania będzie wynosił 50 lat; szczególne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym;
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb;
 • obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
 • świadectwo pracy – szczegółowe omówienie treści na podstawie wzoru obowiązującego od 01.06.2017 r.
 • zasady prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej – wymogi, przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej, obowiązkowa informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej, wzór informacji;
 • tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny;
 • warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
 • przepisy przejściowe – dopuszczalność zastosowania postaci elektronicznej i nowych okresów archiwizacji do dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym stanie prawnym;

2. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

3. Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy – analiza dokumentacji pracowniczej z punktu widzenia RODO

 • dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika przetwarzane bez klauzuli zgody
 • dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika przetwarzane wyłącznie w oparciu o klauzulę zgody
 • forma i tryb uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od kandydata na pracownika i pracownika
 • przetwarzanie danych biometrycznych i dotyczących stanu zdrowia kandydata na pracownika i pracownika
 • monitoring w zakładzie pracy – konsekwencje zdefiniowania pojęcia monitoring, warunki zgodnego z prawem stosowaniem monitoringu w zakładzie pracy

4. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – raport informacyjny

5. E-zwolnienia: zasady wystawiania, doręczania, dane gromadzone na profilu, prostowanie błędów w zwolnieniu lekarskim

6. Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

 • Monitoring wizyjny w zakładzie pracy – treść klauzuli informacyjnej dla pracowników, wzór zapisów w regulaminie pracy (obwieszczeniu pracodawcy), okres przechowywania, sposób oznaczenia
 • Monitoring poczty służbowej
 • Monitoring bilingów rozmów z telefonu służbowego
 • Monitoring lokalizacyjny (GPS)

7. Zatrudnienie w handlu – zmiany od marca 2018 r.

 • „placówka handlowa” , handel i czynności związane z handlem w świetle nowych rozwiązań
 • podmioty zwolnione ze stosowania nowych ograniczeń
 • sankcje karne i wykroczeniowe z tytułu naruszenia nowych przepisów

8. Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017 roku:

 • zakres ochrony określonej w art. 39 kodeksu pracy
 • jak liczyć czteroletni okres ochrony od 1 października 2017 r.?
 • ochrona z art. 39 KP a normalny wiek emerytalny, obniżony wiek emerytalny oraz prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę
 • case study – wyjaśnienia na przykładach

 

II. PRAKTYCZNE WARSZTATY NA KAZUSACH
moduł oparty na rozwiązywaniu kazusów

1. Umowa o pracę czy umowa zlecenia – podstawy zatrudnienia

 • ryzyko zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych
 • zapisy umowy zlecenia czyniące umowę „bezpieczniejszą”
 • zapisy umowy wskazujące na istnienie stosunku pracy

2. Umowa o pracę

 • kolejne umowy na okres próbny
 • limity czasowe i ilościowe umów o pracę na czas określony – jak liczyć
 • przyczyny uzasadniające przekroczenie limitu ilościowego lub czasowego umów na czas określony – jak formułować
 • umowa o pracę – szczegółowe omówienie treści
 • aneksowanie umów o pracę – procedura

3. Rozwiązanie czy wygaśnięcie umowy o pracę?

 • przyczyny wygaśnięcia umowy
 • porozumienie, wypowiedzenie, dyscyplinarka, rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika – jaki tryb rozwiązania umowy o pracę wybrać, ryzyka, wymogi formalne
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy – przyczyny
 • okresy wypowiedzenia umowy o pracę
 • rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony – o czym nie zapomnieć
 • przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – jak sformułować przyczyny
 • świadectwo o pracę – termin wystawienia, treść, prostowanie

4. Wynagrodzenie za pracę

 • składniki wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, system motywacyjny pracownika
 • premia czy nagroda – jak rozróżnić
 • klauzule poufności wynagrodzenia w treści umowy o pracę
 • wypłata wynagrodzenia w nieprawidłowej wysokości – obowiązek czy prawo zwrotu
 • zajęcie wynagrodzenia przez komornika – procedura zwrotu
 • świadczenia pozapłacowe jako składnik wynagrodzenia (ZUS, PIT, KUP)
 • wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa w 2018 r.  – składniki, wynagrodzenie zasadnicze na poziomie niższym niż wynagrodzenie minimalne, okolicznościach, w których nie będzie obowiązku zapewniania zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej

5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 • uprawnienia kobiety w ciąży – od pierwszego dnia ciąży do dnia porodu
 • urlopy związane z rodzicielstwem
 • uprawnienia pracownika – rodzica (dziecko do 4., 8. oraz 14. roku życia)

6. Wypoczynek pracownika, w szczególności urlopy wypoczynkowe

 • przerwy w pracy – obligatoryjne i fakultatywne (w tym przerwa od pracy przed monitorem, kiedy nie przysługuje 15-minutowa przerwa, przerwa lunchowa)
 • odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • informacja o urlopie wypoczynkowym w informacji o warunkach zatrudnienia i w świadectwie pracy
 • wymiar, wyliczenie
 • zasady udzielania – termin i forma wniosku, odmowa udzielenia
 • udzielenie urlopu w wymiarze niepełnego dnia
 • urlop na żądanie – przyczyny uzasadniające odmowę udzielenia

7. Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy, w szczególności urlop okolicznościowy, krwiodawca, zwolnienie na wezwanie sądu, podróż służbowa w porze nocnej

 • przyczyny uzasadniające zwolnienie pracownika od pracy (obligatoryjne, fakultatywne)
 • wynagrodzenie czy zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku

8. Czas pracy

 • w jakim systemie czasu pracy zatrudnić pracownika (podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany, skróconego tygodnia pracy, weekendowy, indywidualny, praca w ruchu ciągłym)
 • wybór okresu rozliczeniowego
 • praca w godzinach nadliczbowych (zakazy, zasady rozliczenia, limity dzienne, tygodniowe i roczne)

III. PYTANIA I KONSULTACJE
szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych