Kadry i Płace

Zarządzenie środowiskiem prawa pracy

Kadry i Płace

W ramach stałej współpracy proponujemy prowadzenie kompleksowej lub wycinkowej obsługi w zakresie kadr i płac.

Oferujemy: 
• prowadzenie akt osobowych pracowników;
• prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń;
• sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych;
• prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób
fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie;
• sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
• reprezentowanie Klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US);
• doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Bądźmy w kontakcie:

Kadry i Płace

Marek Kwinta

Prezes Zarządu, Biegły rewident, doradca podatkowy
T: +48 12 422 42 55
m.kwinta@misp-modzelewski.pl
ISP-AUDYT https://isp-audyt.pl/