CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowym od osób prawnych 2021 – najnowsze interpretacje dot. spółki komandytowej

07-06-2021

Szanowni Państwo,
W roku 2021 pojawi się szereg doniosłych zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Ustawodawca wprowadził zarówno zmiany korzystne dla podatników jak choćby
tzw. estoński CIT i niemiecki fundusz inwestycyjny jak i zwiększające obciążenia podatkowe (zmiany
w amortyzacji).
Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze ze zmian w podatku CIT wraz z ich skutkami praktycznymi.
Cześć spotkania zostanie poświęcona wpływowi nowych JPK-ów na rozliczenie podatków dochodowych.
1. Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
» na czym polega i jak będzie wyglądać dwukrotne opodatkowanie spółek jawnych i komandytowych;
» jak będą opodatkowani komandytariusze według nowych zasad – nowe zwolnienie do 60 tyś oraz zwolnienie
dywidendowe – najnowsze interpretacje
» jak będą opodatkowani komplementariusze według nowych zasad najnowsze interpretacje i wyroki
» czy opłaca się przekształcić w spółkę jawną ?
» w poszukiwaniu innych korzystnych podatkowych form prowadzenia działalności – jak inaczej zabezpieczyć
się przed podwójnym opodatkowaniem ?
» czy można odliczyć ZUS wspólnika ?
» czy są opodatkowanie niepodzielne zyski z lat ubiegłych?
» jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych ?
2. Nowe zasady zaliczania wydatków inwestycyjnych w koszty podatkowe – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny
:
» na czym polega istota funduszu i jego przewaga nad amortyzacją
» relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
» kto i na jakich warunkach może korzystać z funduszu ?
» jakie wydatki inwestycje są rozliczane w ramach odpisów – czy to się opłaca ?
3. Nowy sposób rozliczania podatku dochodowego – ryczałt od spółek („CIT
estoński”):
» kto i na jakich warunkach może korzystać z ryczałt
» warunki wejścia do systemu rozliczenia estońskim Citem
» warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
» warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
» nowe stawki podatkowe i obowiązki informacyjne,
» kto zyska na estońskim CIT – czy to się opłaca ?
4. Zmiany w amortyzacji – nowe zakazy
» nowy zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych,
» nowy zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych
w określonych przypadkach
5. Zmiany w zakresie cen transferowych
» ważne zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
w okresie pandemii,
» nowa treść dokumentacji, cen transferowych
» ważne poszerzenie obowiązku sprawozdawczego na nowe kategorie podatników
6. Pozostałe zmiany:
» nowe zasady rozliczania strat podatkowych (zakazy),
» spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku dochodowego przy zbyciu udziałów,
» nowy obowiązek dla dużych podatników i PGK – publikacja informacji o strategiach podatkowych (ważne
terminy i kary, zakres obowiązku publikacji)
» ulga na złe długi w 2021 nowe zasady
» zmiana zasad opodatkowania w przypadku likwidacji spółki i przekazania jej majątku wspólnikom,
» kolejne przesunięcie terminu wejścia w życia zmian w podatku u źródła
» stawka 9 % dla większej liczby podatników
7. Jak nowe JPki wpływają na rozliczenie podatków dochodowych ? – nowe narzędzie do typowania do kontroli:
» usługi niematerialne – uwaga na podatek u źródła, zaliczanie w koszty podatkowe, zakup od podatników
powiązanych
» transakcje między podmiotami powiązanymi