Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych Kraków, 16 października 2021 r. – 20 marca 2022 r.

07-06-2021

W październiku 2021 rozpocznie się w Krakowie kolejna edycja Kursu dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce.
Cel Kursu:
Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.
Wykładowcy:
Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych.
Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.
Termin:
Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 10:00 (sobota i niedziela) w Instytucie Nafty i Gazu na ul. Lubicz 25A.
Inauguracja Kursu w Krakowie odbędzie się w dniu 16 października 2021 r. o godz. 10.00. Zakończenie Kursu przewidziane jest na 20 marca 2022 r. W programie uwzględniliśmy przerwy na długie weekendy.
W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość nieodpłatnego „odrobienia” zajęć w kolejnej edycji Studium – do 6 dni szkoleniowych.

16-17 października
23-24 października
6-7 listopada
13-14 listopada
27-28 listopada
4-5 grudnia
18-19 grudnia
15-16 stycznia
22-23 stycznia
5-6 lutego
12-13 lutego
26-27 lutego
5-6 marca
19-20 marca
Koszt uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4090 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3480 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2000 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płat- na w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Kurs możliwość płatności w pięciu ratach. W przypadku wpłaty dokonanej później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Kursu. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie.
Uczestnicy Kursu, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają materiały dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć.
Szczegółowy harmonogram Kursu, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo na dwa tygodnie przed zajęciami inauguracyjnymi.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 604 994 897.
Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów. http://www.mf.gov.pl
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49
Ze względu na obecną sytuację organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w sytuacji zakazu szkoleń stacjonarnych i innych ograniczeń określonych przez organy państwa.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Program Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin zajęć
Blok I – 6 godzin Źródła prawa i wykładnia prawa
hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (6 godzin)
Blok II – 6 godzin Analiza podatkowa
omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)
Blok III – 6 godzin Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)
Blok IV – 78 godzin – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku– stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (12 godzin), Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP(6 godzin) Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin) Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II) zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (12 godzin) Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III) działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin) Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II) podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i od- liczenia. – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin) Podatki i opłaty samorządowe aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kata- ster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin) Podatki samorządowe cz. II podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)
Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna) podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (12 godzin)
Blok V – 18 godzin Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III i IV)
podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjne- go – prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (18 godzin)
Blok VI – 6 godzin Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar cel- ny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne – prowadzący: Robert Lubiecki – ekspert w zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)
Blok VII – 6 godzin Prawo dewizowe
podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia. – prowadzący: praktyk – specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)
Blok VIII – 6 godzin Prawo karne skarbowe
podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)
Blok IX – 6 godzin Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawno- ustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej – prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (6 godzin)
Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość podstawowe zasady rachunkowości – prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin) Rachunkowość podatkowa standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)
Blok XI – 6 godzin Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)
Blok XII – 6 godzin Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)
Blok XIII – 6 godzin – zajęcia dodatkowe Problematyka przygotowania pism procesowych
– prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (6 godzin)