Umowy cywilnoprawne: zmiany od 1 stycznia 2021 r., opodatkowanie, prawa autorskie, ryzyka (kazusy, orzecznictwo, wzory)

07-06-2021

Umowa o dzieło
1. Nowy obowiązek informacyjny o zawartych umowach o dzieło od 01.01.2021 r.
a) Umowy o dzieło nieobjęte zgłoszenie,
b) Zakres informacji przekazywanej do ZUS
c) Omówienie wzoru zgłoszenia
2. Prawa autorskie
a) Osobiste i majątkowe – wytłumaczenie pojęcia, różnice
b) Korzystanie (użytkowanie) praw autorskich a zbycie/przeniesienie praw
c) Pola eksploatacji – czym są, jak prawidłowo określić
d) Umowa z prawami autorskimi i bez praw autorskich (klauzule zabezpieczające interes zamawiającego – przykłady, wzory)
3. Umowa o dzieło
a) Umowa o dzieło – treść (w szczególności: prawidłowe określenie przedmiotu umowy o dzieło, pozostałe kluczowe zapisy, wzór
b) Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług (umowa zlecenie) – ryzyko zakwestionowanie umowy o dzieło przez ZUS
c) umowa o dzieło a umowa zlecenie – przykłady, kazusy, orzecznictwo
» ryzyko zakwestionowania umowy o dzieło – kluczowe zapisy umowy
» procedura postępowania w trakcie kontroli ZUS
» umotywowane zastrzeżenia do protokołu – argumenty
» odwołanie od decyzji ZUS – argumenty
» konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło
d) Umowa o dzieło a umowa o prawo autorskie i prawo pokrewne – różnice, konsekwencje, obowiązkowe elementy treści, najczęstsze
błędy
e) Umowa o dzieło a umowa o pracę – ryzyko ustalenia stosunku pracy
f) oświadczenia wykonawcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
g) kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
4. Wynagrodzenie i inne świadczenia
a) Określenie wynagrodzenia: stawka kwotowa, czy w umowie o dzieło możliwa jest stawka godzinowa?
b) KUP dla twórców: 50% czy 20%?
» stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
» najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych w przedmiocie 50% KUP
» art. 20. ust.1 Ustawy o PDOF — nieodpłatne świadczenia należące do przychodów
» zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne świadczenia dla wykonawcy
5. Umowa z zagranicznym artystą
a) Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności rozrywkowej lub sportowej
obcokrajowców
b) Szczególny przypadek – działalność finansowana ze środków publicznych
6. Wzory umów, oświadczeń i załączników
Umowa zlecenia
1. Umowa zlecenia – treść
a) Oświadczenia zleceniobiorcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
b) Kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
c) Określenie przedmiotu zlecenia
d) Określenie wynagrodzenia (stawka kwotowa, godzinowa, „premia”, „wynagrodzenie
postojowe”)
e) Zakaz konkurencji
2. Kontrola PIP, powództwo o ustalenie stosunku pracy – procedura działania w trakcie
kontroli lub w toku postepowania sądowego
a) Kluczowe argumenty do zastrzeżeń protokołu kontroli – przykłady
b) Pozew o ustalenie stosunku pracy – wzór
c) Odpowiedź na pozew o ustalenie stosunku pracy – wzór
d) Konsekwencje ustalenia stosunku pracy: ZUS, odpowiedzialność karno-wykroczeniowa
3. Minimalna stawka godzinowa, potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia pracy –
ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
a) Jak prawidłowo potwierdzać godziny realizacji zlecenia
b) Minimalnej stawki wynagrodzenia – zasady wyliczenia
c) Rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
4. Oskładkowanie umów zlecenia – warsztaty, przykłady
a) Składki za osobę, która równocześnie wykonuje kilka umów zleceń
b) Składki zleceniobiorców emerytów rencistów zatrudnionych u innego podmiotu na podstawie umowy o pracę
c) Składki zleceniobiorców w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego
d) Składki zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy opłacającego
składki od preferencyjnej podstawy wymiaru,
e) Składki zleceniobiorcy w trakcie choroby
f) Wypłata wynagrodzenia po ustaniu tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi,
g) Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek za granicą
h) Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa
w art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pytanie do ZUS o prawidłowość opłacenia składek – wzór z omówieniem
5. Umowa zlecenia a świadczenia na rzecz zleceniobiorcy – ZUS, PIT, KUP
a) Podróż służbowa zleceniobiorcy
b) Szkolenia i badania BHP
c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych
d) Pakiet medyczny
e) Świadczenia z ZFŚS dla zleceniobiorcy
6. Umowa zlecenia a PPK
7. Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania