Kolejny wyrok TK w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych.

Aktualności 2014

15-09-2014

Kolejny wyrok TK w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych.

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. P 49/13

W poniedziałek, 29 lipca, Trybunał Konstytucyjny wydał kolejny, drugi już wyrok dotyczący art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, to jest dotyczący opodatkowania dochodów z tzw. ?źródeł nieujawnionych.? Tak jak poprzednio, Trybunał stwierdził niekonstytucyjność wskazanych regulacji, utrata mocy obowiązującej regulacji odroczona jednak została o 18 miesięcy. Do tego czasu więc, mimo zapadłego orzeczenia, sądy i organy nadal mogą stosować niekonstytucyjny przepis.
Zapadły wyrok jest już drugim wyrokiem w sprawie dochodów ze źródeł nieujawniony. Pierwszy z nich zapadł niemal dokładnie przed rokiem i dotyczył art. 20 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. Tegoroczny wyrok objął swym zakresem brzmienie przepisów od 1 stycznia 2007 r. Mimo wprowadzonych w przepisach nowelizacją ustawową z dnia 6 listopada 2006 r.  zmian, Trybunał i w tym wypadku nie miał wątpliwości o ich niezgodności z Konstytucją. W sprawie zgłoszono jednak aż cztery zdania odrębne (spośród  piętnastu sędziów orzekających w sprawie).
Z wnioskiem o wydanie wyroku wystąpiły Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Przesłanki stosowania przepisów o dochodach nieujawnionych rodziły bowiem duże problemy dla sądów administracyjnych, zwłaszcza, iż ustawodawca posłużył się w nich licznymi pojęciami niejasnymi, takimi jak ?czynienie wydatków?, ?gromadzenie mienia?, ?przychody opodatkowane? i ?przychody wolne od opodatkowania.? Użycie takich pojęć w treści przepisu daje dodatkowo stosunkową swobodę organowi podatkowemu podczas prowadzenia postępowania podatkowego. Taka forma regulacji wprost godzi w kluczową dla porządku prawnego zasadę pewności prawa, wynikającą z wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady demokratycznego państwa prawa.