Konkurs MISP

Aktualności 2014

22-10-2014

Konkurs MISP

Temat konkursu: Konkurs polega na napisaniu najlepszej glosy do wyroku wybranego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o tematyce podatkowej wydanego w 2014 r. Rok 2014 r obfitował w wiele bardzo ciekawych i nierzadko przełomowych orzeczeń sądów administracyjnych o tematyce podatkowej – z pewnością jest zatem z czego wybierać. Które z nich Waszym zdaniem zasługują na wyróżnienie i dlaczego? Czekamy na  zglosowane wyroki!

Przedmiot: Konkurs polega na napisaniu przez Uczestników glosy krytycznej lub aprobującej do podatkowego wyroku wybranego wojewódzkiego sądu administracyjnego (także nieprawomocnego) lub Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanego w 2014 r. Wypowiedź powinna składać się z uzasadnienia wyboru wyroku oraz glosy do wyroku.

Nagrody: W ramach konkursu zostaną przyznane dwie nagrody w postaci oferty płatnego stażu. Czas trwania stażu wynosi trzy miesiące.

Czas trwania: Glosy można przesyłać na adres mailowy biuro@misp-modzelewski.pl. Z dopiskiem „glosa”. W terminie od 20 października do 3 listopada 2014 r.

Uczestnicy: w konkursie mogą wziąć udział studenci III-V roku studiów.

Regulamin konkursu MISP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa organizację, warunki udziału i przebieg konkursu.

2. Organizatorem konkursu, jest: Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o., Spółka doradztwa podatkowego, 31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 7/12, NIP: 679-23-64-139, KRS: 0000198005, o kapitale zakładowym: 50 tys. zł, zwana dalej „Organizatorem”.

3. W konkursie mogą wziąć udział studenci III-V roku, za wyjątkiem byłych i obecnych pracowników oraz praktykantów Organizatora (zwani dalej „Uczestnikami”).

4. Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie i dobrowolnie.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Konkurs trwa od dnia 20 października 2014 r. do dnia 3 listopada 2014 r.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs polega na napisaniu przez Uczestników glosy krytycznej lub aprobującej do podatkowego wyroku wybranego wojewódzkiego sądu administracyjnego (także nieprawomocnego) lub Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanego w 2014 r. Wypowiedź powinna składać się z uzasadnienia wyboru wyroku oraz glosy do wyroku.

2. Wyrok podatkowy oznacza wyrok dotyczący podatku obowiązującego w Polsce (także cła).

3. Uczestnik chcąc wziąć udział w konkursie powinien przesłać Organizatorowi glosę z uzasadnieniem wyboru w terminie do dnia 3 listopada 2014 r. do godz. 23:59, za datę otrzymania uznaje się moment zarejestrowania wiadomości na serwerze poczty przychodzącej Organizatora. Przesłanie glosy jest równoznaczne z przystąpieniem Uczestnika do konkursu.

4. Glosę wraz z uzasadnieniem należy przesyłać w postaci plików w formacie *.pdf na podany adres e-mail:  biuro@misp-modzelewski.pl. Z dopiskiem „glosa”.

5. Do odpowiedzi należy dołączyć następujące dane uczestnika konkursu:
a.    Imię,
b.    Nazwisko,
c.    Adres,
d.    Nr telefonu kontaktowego,
e.    Uczelnia,
f.     Rok studiów,
g.    Tryb,
h.    Oświadczenie o zgodności powyższych danych ze stanem faktycznym.

6. Akceptowane będą wyłącznie odpowiedzi spełniające wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

7. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną glosę, w przypadku wysłania więcej niż jednej glosy, ocenie będzie podlegać pierwsza z nadesłanych.

8. Nadesłane przez Uczestników rozwiązania zostaną ocenione przez Organizatora pod względem poprawności merytorycznej, argumentacji, spójności, logiki oraz estetyki przygotowanych odpowiedzi.

9. Za każdą sporządzoną glosę Uczestnik może uzyskać od 0 do 10 punktów.

10 .Spośród uczestników konkursów organizator wyłoni dwóch laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

11. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą liczbę osób decyzja o sposobie wyłonienia laureatów zostanie podjęta przez Organizatora.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 10 listopada 2014 r.

13. Imiona i nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora m.in. na stronie internetowej www.misp-modzelewski.pl oraz na fanpage’u na Facebooku Organizatora. Laureaci o wynikach konkursu zostaną również poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową.

III. NAGRODY

1. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody w postaci oferty płatnego stażu. Czas trwania stażu wynosi trzy miesiące.

2. Laureat konkursu może odbyć staż, w terminie uzgodnionym uprzednio z Organizatorem.

3. Staż odbędzie się w siedzibie Organizatora.

4. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia stażu z wybranymi osobami, za zgodą obu stron.

5. W przypadku rezygnacji przez laureata z przysługującej mu nagrody uprawnionym do jej otrzymania staje się laureat kolejnego miejsca.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE I DZIAŁANIE INTERNETU

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związanych nieprawidłowości w czasie trwania konkursu.

V. DECYZJE ORGANIZATORA

1. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator zobowiązuje się przestrzegać ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk trójki laureatów konkursu m.in. na stronie internetowej oraz fanpage’u na Facebooku.

3. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe publikacje poprzez przystąpienie do konkursu tj. przesłanie glosy.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest wyłącznie właściwy do dokonywania interpretacji postanowień Regulaminu i rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem, a jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów nadsyłania glos oraz ogłoszenia wyników Konkursu. Ewentualne zmiany będą bez zbędnej zwłoki ogłaszane na stronie internetowej oraz na fanpage’u na Facebooku i są skuteczne z momentem ogłoszenia.

3. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.misp-modzelewski.pl.

4. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Zastrzeżenia i reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników konkursu będą przyjmowane drogą e-mailową w terminie do 14 listopada 2014 r. Zastrzeżenia i reklamacje złożone przez uczestników po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Organizator jest wyłącznie właściwy do decydowania o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń i reklamacji.

7. Organizator dopuszcza załączenie do przesyłanych odpowiedzi CV i listów motywacyjnych Uczestników konkursu.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.).