Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o interpretację

Aktualności 2014

30-09-2014

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o interpretację

Wyrok NSA z 5 sierpnia 2014 r, sygn. akt II FSK 1886/12

W wydanym w dniu 5 sierpnia 2014 r. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny pochylił się nad wykładnią pojęcia strony w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.
Sprawa dotyczyła złożonego przez podatnika – spółkę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. We wniosku spółka podała, że będąc czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud miedzi oraz produkcji z tych rud takich wyrobów jak miedź, metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne, których sprzedaż jest opodatkowana według stawek innych niż zwolniona. Wątpliwości spółki dotyczyły prawidłowości umowy z jednym z kontrahentów ze strony podatkowej. W odpowiedzi na wniosek organ dwukrotnie uznał, iż tak postawione pytanie wykracza poza zakres przedmiotowy wniosku o interpretację. Sprawa trafiła na wokandę WSA. Ten uznał skargę spółki za uzasadnioną, stwierdzając jednocześnie niezasadność odmowy wydania interpretacji przez organ. Od niekorzystnego dla siebie wyroku skargę kasacyjną wniósł organ. Ostatecznie, NSA potwierdził, iż w zaistniałym stanie faktycznym nie spełnione zostały przesłanki odmowy wszczęci postępowania przez organ. NSA stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie ani nie zaszła sytuacja, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej „został wniesiony przez osobę niebędącą stroną”, ani nie zaistniały „jakichkolwiek inne przyczyny” uniemożliwiające wszczęcie postępowania interpretacyjnego – w szczególności przyczyną taką nie mogła być treść wniosku spółki, który zawierał niezbędne elementy prawnopodatkowe wskazane w art. 14c § 1 O.p.