Aktualności 2016

15-09-2016

Prezes spółki odpowie za nieprawidłowo rozliczony podatek nawet kiedy nie pełni już swej funkcji

Prezes spółki może odpowiadać za jej zaległości podatkowe nawet, jeżeli nie pełni on już swej funkcji w spółce. Taki wniosek wynika z sierpniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła decyzji wymierzającej zaległy podatek, za która to odpowiadać miał prezes zarządu spółki. Oś sporu dotyczyła jednak faktu, iż w momencie wydania decyzji nie piastował on już tego stanowiska. Prezes spółki w swej obronie podnosił, iż w okresie sprawowania przez niego funkcji nie pojawiały się jakiekolwiek zarzuty co do prawidłowość dokonywanych rozliczeń podatkowych. Również w momencie jego odejścia, według jego najlepszej wiedzy, spółka nie miała żadnych problemów podatkowych. Nieprawidłowości w rozliczeniu VAT ujawnione zostały dopiero w toku kontroli podatkowej, przeprowadzonej kilka lat po rezygnacji prezesa zarządu ze swej funkcji. Jako, że egzekucja zobowiązania z majątku spółki okazała się nieskuteczna, organ podatkowy uznał, iż może pociągnąć do odpowiedzialności byłego prezesa spółki.

Stanowisko organu potwierdził ostatecznie WSA, a w ślad za nim NSA. Sądy podkreśliły, że egzekwowana od prezesa należność powstała w momencie, kiedy to pełnił on swą kadencję. W tym czasie nie zgłosił on też wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, co pomogłoby uniknąć mu odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2016 r., sygn. I FSK 1903/14