4-letni termin zwrotu VAT nie oznacza rażącego zaniedbania organu

03-12-2017

Przedłużanie przez organ podatkowy terminu zwrotu VAT do momentu, gdy łączny termin zwrotu przekracza 4 lata nie oznacza, iż organ dopuścił się rażącego zaniedbania. Takie wnioski wynikają z lipcowego wyroku WSA w Szczecinie.

Sprawa dotyczyła spółki, która w grudniu 2010 r. w złożonej deklaracji VAT wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym oraz zawnioskowała o jej zwrot na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Organ podatkowy w lutym 2011 r. wszczął w przedmiotowej sprawie kontrolę podatkową celem oceny zasadności zwrotu. Jednocześnie, organ przedłużył termin zwrotu podatku do czasu zakończenia czynności. W lutym 2012 r. wszczęte zostało postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczenia podatku za w/w okres. Terminy zwrotu podatku przedłużane były w toku sprawy aż do 2016 r.

Zniecierpliwiony podatnik złożył w styczniu 2016 r. do dyrektora izby skarbowej ponaglenie w sprawie przedłużającego się zwrotu, podnosząc zarzut bezczynności organu w sprawie. Jako, że ponaglenie nie znalazło uznania w oczach organu, sprawa trafiła ostatecznie do WSA. Spółka zarzuciła organom bezczynność oraz rażące naruszenie prawa, wnioskując przy tym o to, by sąd zobowiązał naczelnika urzędu skarbowego do zwrotu podatku oraz nałożenia na organ grzywny.

WSA w Szczecinie przyznał rację spółce co do tego, iż w przedmiotowej sprawie zaszła bezczynność organu. Przypomniał, że weryfikacja zasadność zwrotu następuje w drodze bądź to przewidzianych w Ordynacji podatkowej czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego lub też w drodze postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Termin zwrotu VAT można przy tym przedłużać jedynie do czasu zakończenia tej weryfikacji w tych postępowań. W przedmiotowej sprawie, organ podatkowy zakończył kontrolę podatkową w lutym 2012 r., a następnie wszczął postępowanie podatkowe. Zasadność zwrotu badana była w toku pierwszego z postępowań, z jego końcem nastąpić więc powinien zwrot podatku.

Sąd nie zgodził się jednak ze spółką w jej zarzucie rażącego naruszenia prawa. Zdaniem sądu, w analizowanej sprawie organ nie wykazał się lekceważeniem podatnika i podejmował działania związane z postępowaniem podatkowym i przedłużaniem terminu.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. I SAB/Sz 7/16