Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Artykuły ochrony przeciwpożarowej z 23% VAT od 1 stycznia 2016 r.

08-07-2015

   Zmiana stawki VAT stosowanej do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (sygn. C-639/13), w którym to Trybunał orzekł, iż Polska naruszyła przepisy dyrektywy VAT stosując stawkę 8% w stosunku do tych towarów. Towary ochrony przeciwpożarowej nie znajdują się bowiem w załączniku do dyrektywy, zawierającym listę towarów, dla których stosuję się stawki preferencyjne. Polska nie mogła więc objąć taką stawką ww. towarów.

   W związku z powyższym, Polska zobligowana została do podjęcia działań legislacyjnych w celu usunięcie niezgodności, czyli podwyższenia stawki podatku. Zmiany dokonane zostały ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Generalną datą wejścia w życie zmian jest 1 lipca 2015 r., zmiana stawki VAT na towary ochrony przeciwpożarowej wchodzi jednak w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. (art. 13 ustawy). Od tej pory, artykuły ochrony przeciwpożarowej znikną z załącznika do ustawy, wymieniającego towary objęte preferencyjną stawką podatku.