Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Brak zgody jednego współmałżonka na wynajęcie wspólnej nieruchomości a przychód z tytułu najmu

05-03-2015

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 stycznia 2013 r. (sygn. I SA/Łd 1488/12)

WSA w Łodzi przyznał rację podatniczce, która zaskarżyła decyzję organu podatkowego w przedmiocie ustalenia wysokości zaległego podatku, który wedle jego opinii powinna były uiścić z tytułu dochodów z najmu nieruchomości, stanowiącej nieruchomość wspólna podatniczki i jej męża. Sąd uznał za błędne stanowisko organu podatkowego, który twierdził, że mimo iż w świetle prawa cywilnego umowa najmu, na skutek braku zgody podatniczki, była nieważna to przychód z najmu powstał u męża z którym podatniczka miała wspólnotę majątkową, wobec czego na mocy art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, należny podatek powinna zapłacić również podatniczka. Organ uznał, że przedmiotem postępowania podatkowego nie jest badanie zagadnienia ważności umowy najmu ponieważ nie jest konieczne dla oceny powstałych skutków podatkowych. Sąd jednak nie podzielił również tej opinii, uznając, że w tym zakresie organ dopuścił się zaniechań i naruszył fundamentalne zasady postępowania jak zasadę prawdy obiektywnej, zupełności postępowania podatkowego, oraz swobodnej oceny dowodów. Dodał natomiast, że organ rację ma co do uznania, że przychodów osiągniętych przez męża z tytułu najmu, nie można wyłączyć z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy ale nie oznacza to wcale zasadności nałożenia na podatniczkę obowiązku zapłaty podatku w przedmiotowej sprawie. Skoro bowiem podatniczka zgody na zawarcie umowy nie wyraziła to brak jest podstaw do twierdzenia, że powstały ze stosunku najmu przychód osiągnęli oboje w częściach równych. Wyrok nie jest prawomocny.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/