Budowa szpitala nie zawsze traktowana jako usługa kompleksowa

03-12-2017

Instalacja gazów medycznych, montowana przez przedsiębiorcę budującego szpital, traktowana być powinna jako świadczenie odrębne od całości inwestycji, podlegające opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2016r.

Sprawa dotyczyła Spółki, która wzięła udział w postępowaniu przetargowym na „budowę szpitala”. Zamówienie publiczne obejmowało szereg specjalistycznych prac, jakie miały być zrealizowane w ramach inwestycji, w tym montaż instalacji gazów medycznych. Zamawiający poinformował wszystkich uczestników przetargu, w tym Spółkę, iż w jego ocenie całość prac związanych z budową szpitala stanowić będzie usługę kompleksową.

Spółka zastanawiała się, czy całość prac projektowych objętych przetargiem (w tym montaż instalacji gazów medycznych) powinna zostać opodatkowana według jednolitej stawki 23%. Zdaniem Spółki taki sposób opodatkowania usługi uznać należałoby za prawidłowy. W przedmiotowym wypadku intencją Zleceniodawcy było bowiem uzyskanie usługi o charakterze kompleksowym, obejmującej budowę Szpitala w określonym standardzie.

Organ podatkowy uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Wskazał on, iż ocena usługobiorcy, dotycząca charakteru usługi, nie może przesądzać o jej podatkowej kwalifikacji. Organ podkreślił też, iż instalacja gazów medycznych stanowi przedmiot specjalistyczny, którego montaż wymaga sporządzenia odrębnej dokumentacji technicznej. W uzasadnieniu zauważono, że wykonana instalacja będzie mogła zostać dopuszczona do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu przez nią statusu wyrobu medycznego. Powyższe doprowadziło organ do wniosku, iż montaż instalacji gazów medycznych stanowi świadczenie odrębne od całości inwestycji „budowy szpitala”, podlegające opodatkowaniu właściwą stawką.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2016 r., znak IPPP3/4512-517/16-1/RD