Budowla wewnątrz budynku również podlega opodatkowaniu

03-12-2017

W przypadku, gdy w hali fabrycznej zamontowano linię produkcyjną, będącą budowlą, podatnik zobowiązany jest uiszczać dwa podatki od nieruchomości – stanowisko to przyjął NSA w wyroku z dnia 7 października 2016r.

Sprawa dotyczyła podatnika, posiadającego hale fabryczną, wewnątrz której zainstalowano nową linię produkcyjną. Linia ta składała się z maszyn posiadających własne fundamenty. W związku z powyższym, ze względu na treść przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik powziął wątpliwość, czy będzie on musiał uiszczać dwa podatki od nieruchomości – jeden od hali fabrycznej, będącej budynkiem, drugi od linii produkcyjnej, będącej budowlą.

Zdaniem podatnika, wzniesione przez niego konstrukcje nie powinny podlegać „podwójnemu opodatkowaniu”, trudno bowiem zgodzić się z tezą, iż w omawianym przypadku linia produkcyjna stanowi samodzielną budowlę, będącą odrębnym od hali przedmiotem opodatkowania. Odmienne stanowisko zajął jednak organ podatkowy, wskazując iż w rozumieniu prawa budowlanego budynek i budowla to pojęcia rozłączne, opisujące zasadniczo odrębne przedmioty opodatkowania. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że budowla zainstalowana została wewnątrz budynku. Organ zauważył też, że budynek podlega opodatkowaniu od swojej powierzchni użytkowej, budowla zaś – od swojej wartości, nie można zatem w przedmiotowym przypadku mówić o „podwójnym opodatkowaniu”.

Stanowisko organu potwierdził WSA w Gliwicach oraz NSA. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył przy tym, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brak zwolnienia dla budowli znajdujących się wewnątrz budynku. Jeżeli zatem linia produkcyjna stanowi budowlę, podlegać ona powinna odrębnemu od hali produkcyjnej opodatkowaniu.

Wyrok NSA z dnia 7.10.2016r., sygn. II FSK 2532/14