Chwila dokonania dostawy towarów a „nowy” obowiązek podatkowy w VAT

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 sierpnia 2013 r. (znak IPPP1/443-526/13-2/AP)

Zgodnie z mającym obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawać z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Oznacza to rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Zmiana ta już teraz budzi spore wątpliwości, jeżeli chodzi o praktyczny sposób jej stosowania, a w szczególności rozumienie zwrotu ?chwila dokonania dostawy towarów?. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Przywołany już nowy art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę, zgodnie z którą podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Organ podatkowy wyjaśnił zatem jak należy rozumieć zwrot „chwila dokonania dostawy towarów”. Z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest – co do zasady – wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.