Co przewiduje Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

08-07-2021

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) przewiduje:

 1. wprowadzenie ulg podatkowych dla firm inwestujących w robotyzację i prace badawcze,
 2. obniżenie podatku dochodowego od wynagrodzenia osób, które osiągną prawo do przejścia na emeryturę jednak zdecydują się na kontynuację pracy (i niepobieranie emerytury).

 

Ulgi podatkowe dla firm inwestujących w robotyzację i prace badawcze:

W celu przyspieszenia procesów robotyzacji, cyfryzacji i innowacji w polskim przemyśle planowane jest wdrożenie mechanizmu ulgi podatkowej dla przedsiębiorstw wprowadzających robotyzację – tzw. ulga na robotyzację. Zgodnie z założeniami KPO ulga ta:

 • wprowadzi możliwość odliczenia kosztów inwestycji w robotyzację,
 • ma być dostępna dla wszystkich firm (niezależnie od ich wielkości, czy branży),
 • ma pozwolić między innymi na wzrost liczby zainstalowanych robotów przemysłowych i przełożyć się na zwiększenie produktywności, a jednocześnie jakości produktów i poziomu zaawansowania technologicznego produkcji i usług.

Planowana jest reforma podatkowa w zakresie cyfryzacji – tj. wzmocnienie transformacji cyfrowej firm poprzez wbudowanie w system podatkowy preferencji dla firm przeprowadzających proces cyfryzacji poprzez inwestycje w robotyzację i cyfryzację (w formie ulgi podatkowej w zakresie wspierania zakupu robotów przemysłowych).

 

Ponadto, jak wskazano w KPO, w zakresie poprawy otoczenia biznesu podejmowane są następujące reformy:

 • stymulacja inwestycji i zatrudnienia w przedsiębiorstwach między innymi poprzez wprowadzenie nowych alternatywnych zasad opodatkowania, które mają na celu stymulować przedsiębiorstwa do zwiększania zatrudnienia i nakładów na środki trwałe (tzw. estoński CIT oraz specjalny fundusz inwestycyjny) – zdaniem twórców projektu, chodzi przede wszystkim o zniesienie barier w rozwoju podmiotów w sposób szczególny dotkniętych problemami w zakresie utrzymania płynności i dostępu do finansowania,
 • dalsze usprawnienie działania administracji oraz instytucji zajmujących się dostarczaniem usług dla przedsiębiorstw w tym między innymi poprzez szersze zastosowanie technologii informacyjnych i e-systemów zarządzania w różnych sferach działalności publicznej – przykładowo możliwość kompleksowego załatwienia spraw podatkowych on-line (e-Urząd Skarbowy).

W KPO nakreślono, że w ustawie z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe alternatywne zasady opodatkowania:

 1. system wzorowany na rozwiązaniu estońskim, wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania,
 2. specjalny fundusz inwestycyjny, który (w sensie ekonomicznym) umożliwi podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe.

 

Zgodnie z założeniami KPO poprzez wprowadzenie „zachęty” do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i podjęcie inwestycji, nowe zasady opodatkowania mają stymulować przedsiębiorstwa do zwiększania zatrudnienia i nakładów na środki trwałe (według twórców projektu chodzi o wprowadzenie systemu opodatkowania wspierającego przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa). Grupą docelową mają być podmioty w sposób szczególny dotknięte problemami w zakresie utrzymania płynności i dostępu do finansowania – rozwiązanie to ma w założeniu znosić bariery w rozwoju tych przedsiębiorstw. Twórcy KPO zakładają, że zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych, będzie dla przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną (wzrost inwestycji ma przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia popytu krajowego, oraz w dłuższej perspektywie czasowej, wzrostu gospodarczego).

 

W KPO wskazano także, że powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Międzyresortowego Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców pracuje nad pakietem rozwiązań deregulacyjnych, których założeniem jest przyspieszenie wydawania decyzji między innymi poprzez upowszechnienie milczącego trybu załatwienia sprawy i postępowania uproszczonego, odciążenie pracy urzędów, odstąpienie od dwuinstancyjności, proste urzędowe formularze, wnioski on-line, mniej załączników i formalności, bazowanie na oświadczeniach zamiast zaświadczeń oraz minimalizowanie kosztów po stronie obywateli i przedsiębiorców. Działania mają na celu zlikwidować nadmierną biurokrację, ułatwić firmom inwestowanie oraz wspierać rozwój gospodarczy po pandemii.

 

W KPO zwrócono uwagę również na działania jakie rząd podjął do tej pory aby usprawnić system podatkowy tj.:

– elektronizacja spraw na linii państwo – przedsiębiorca (e-urząd skarbowy),

– wprowadzenie szeregu rozwiązań, których celem jest przestrzeganie przepisów podatkowych oraz usprawnienie walki z oszustwami podatkowymi – tj. między innymi split payment, biała lista podatników VAT, jak również obowiązek posiadania kas fiskalnych online przez niektórych podatników.

Wg twórców projektu w następnych latach planowane jest wdrożenie reformy w obszarze ram fiskalnych (systemu budżetowego oraz zmian w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej).

 

Obniżenie podatku dochodowego od wynagrodzenia osób, które osiągną prawo do przejścia na emeryturę jednak zdecydują się na kontynuację pracy (i niepobieranie emerytury):

Twórcom projektu w tym przypadku chodzi o wprowadzenie „zachęt” podatkowych dla osób osiągających ustawowy wiek emerytalny, które zdecydują się na pozostawanie na rynku pracy.

Twórcy KPO zwracają uwagę, że o ile obiektywną barierą o charakterze merytorycznym w realnym przedłużaniu pozostawania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest niedopasowanie kompetencji do aktualnych wymogów pracodawców, to kluczowym elementem o charakterze ekonomicznym zwiększającym indywidualną skłonność do takich decyzji powinny być rozwiązania podatkowe.

 

W ramach tej reformy zakłada się opracowanie i przyjęcie zmian w ustawie o PIT:

 • automatyczne obniżenie wysokości podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia dla osób, które osiągnęły prawo do przejścia na emeryturę, a które zdecydują się na kontynuację zatrudnienia,
 • wysokość obniżenia wysokości podatku dochodowego (wartość procentowa obniżki) zostanie wyliczona szczegółowo na etapie opracowywania reformy,
 • kwota wynikająca z obniżki podatku dochodowego ma zostać automatycznie przekazywana na indywidualne konto emerytalne pracownika powiększając tym samym przyszłą emeryturę (dzięki takiemu rozwiązaniu, zdaniem twórców projektu, nie tylko przyszła emerytura będzie wyższa ze względu na wydłużenie okresuskładkowego, ale dodatkowo wpływ na jej wysokość będą miały zwiększone składki emerytalne wynikające z obniżenia podatku dochodowego i przeznaczenia uzyskanej w ten sposób kwoty na dodatkowe zasilenie konta emerytalnego),
 • ulga podatkowa przysługiwałaby uprawnionemu do emerytury (ale niepobierającemu emerytury) tylko do pierwszego progu podatkowego.

 

Ponadto, planowane jest wdrożenie regulacji dotyczących zawierania i rozliczania umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. W ramach tej regulacji ma zostać rozbudowany istniejący już system teleinformatyczny na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. System ten ma w sposób automatyczny wykonywać czynności kadrowe związane zatrudnieniem pracownika tj.:

 • zgłoszenia do ZUS i KAS,
 • wyliczanie i opłacanie składek i zaliczek podatkowych, a także wysokości pensji jaką należy wypłacić pracownikowi na konto,
 • dodatkowo zmodernizowany system teleinformatyczny ma umożliwić po utracie pracy przez pracownika kontakt w sposób elektroniczny z organem zatrudnienia.

Rozwiązania te mają być dostępne (fakultatywnie) dla małych podmiotów, takich jak mikroprzedsiębiorcy, rolnicy czy osoby fizyczne.