Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Czasowy najem nie pozbawia prawa do ulgi mieszkaniowej

03-12-2017

Czasowy wynajem mieszkania nabytego w celach mieszkaniowych przez podatnika przebywającego na kilkuletnim kontrakcie w Belgii nie wyklucza możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – pogląd taki wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła Podatnika, który sprzedał udział w lokalu otrzymany w drodze darowizny. Uzyskaną sumę zamierzał w ciągu dwóch lat od zbycia lokalu przeznaczyć na zakup mieszkania dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca po zakupie nieruchomości mógł w niej jednak od razu zamieszkać, ze względu na zawarcie terminowego kontraktu zagranicą (Podatnik pracuje w Belgii). Ze względu na powyższe, planował on nabycie mieszkania, oraz jego czasowy wynajem, „w celu zabezpieczenia kosztów utrzymania i eksploatacji takich jak opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, podatek od nieruchomości, czynsz, ochrona itd.”, po realizacji kontraktu Wnioskodawca chciał natomiast wrócić do kraju i zamieszkać w kupionym lokalu.

Oceniając przedmiotowy stan faktyczny Organ stwierdził, iż Podatnik nadal ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej (zwolnienia z podatku przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości, który został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe podatnika). Podkreślił on, iż ustawa o PIT jako przeznaczone na własne cele mieszkaniowe określa m. in. wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego, nie wskazuje ona jednak kiedy i jak długo podatnik ma w lokalu mieszkać, aby zachować prawo do ulgi. Ze względu na powyższe prawo do zwolnienia będzie miała osoba, która nie może od razu zamieszkać w nabytym mieszkaniu, w związku z czym wynajmuje je przez pewien czas, jak również podatnik, który po nabyciu lokalu mieszkał w nim kilka miesięcy, po czym dokonał jego sprzedaży lub przeznaczył go na wynajem.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 27 czerwca 2017r., znak
0114-KDIP3-1.4011.142.2017.1.KS1