Jakie czynności podlegają opłacie skarbowej w 2019 r.?

18-01-2019

Opłata skarbowa za czynności organów administracji ma stanowić formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach. Wpływy z opłaty skarbowej stanowią dochód własny budżetów gmin.

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Za przykład można podać opłatę skarbową opłacaną za sporządzenie aktu małżeństwa czy wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego. Pełny wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz obowiązujące stawki znajduje się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jakie zmiany czekają nas w 2019 r.?

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie ze zmienioną ustawą, opłacie skarbowej w wysokości 50 zł podlega zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.

Zaświadczenie wydawane będzie:

– z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia;

– na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;

– na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej (np. sprzedaż mieszkania) – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Czynności niepodlegające opłacie

Ustawa szczegółowo wymienia czynności wyłączone od opłaty skarbowej.

Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach np. alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia itd.

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody;

8) wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych.

Pamiętajmy, że jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.